Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
En passant - Blog Daniela Passenta En passant - Blog Daniela Passenta En passant - Blog Daniela Passenta
Marian Banaś

4.12.2019
środa

Po nitce do kłębka

4 grudnia 2019, środa,

Walka w błocie Banaś–Kaczyński, której jesteśmy świadkami, nie toczy się o to, czy jakaś kamienica była wynajmowana na godziny, ani o prawdziwe lub nie oświadczenie majątkowe Banasia. To są kwestie drugorzędne. Sprawy zaszły znacznie dalej. Trochę tak jak w aferze Watergate: od wpadki drobnego hydraulika po największy kryzys rządowy i dymisję prezydenta. Po nitce do kłębka.

Przede wszystkim chodzi o to, kto będzie następcą prezesa NIK, ponieważ to jest najważniejsza instytucja kontrolna w kraju. Jej ludzie mogą węszyć w każdym ministerstwie, w każdym banku, urzędzie, w każdej spółce skarbu państwa. Mogą uszyć buty każdemu, każdego nękać. Upolityczniony NIK jest bezcenny dla jej dysponenta. Dlatego stanowisko jej prezesa jest kluczowe. Nowego prezesa nie można wybrać bez większości w Senacie, bo tej PiS i spółka nie mają. Wykombinowali więc, żeby w piśmie z rezygnacją Banaś wskazał ich człowieka jako tymczasowego następcę, pełniącego obowiązki prezesa NIK. PiS oczekuje, że odchodzący prezes wyznaczy Tadeusza Dziubę, jednego z dwóch wiceprezesów wskazanych przez partię i mianowanych kilka dni temu przez Banasia. W ten sposób Kaczyński chciał pozbyć się Banasia i zachować dla siebie NIK na lata, nawet po  ewentualnych wyborach.

Banaś nie jest w ciemię bity i wie, że prawo do mianowania swojego p.o. to może jego ostatnia ważna prerogatywa. Za mianowanie Dziuby PiS musiałby się prezesowi dobrze odwdzięczyć – gwarancje dla syna? Porozumienie z „niezawisłą” prokuraturą? Różne są możliwości. W ostatnim oświadczeniu Marian Banaś zapowiedział nawet możliwość zrzeczenia się immunitetu. Ale przede wszystkim zasłaniał się dobrem Najwyższej Izby Kontroli, której standardy ustalił jeszcze Lech Kaczyński. NIK jako tarcza, były prezydent jako jeden z poprzedników Banasia na tym stanowisku – prezes mobilizuje wszystkie siły. I może czekać, bo prokuratura nie postawi zarzutów z dnia na dzień.

Władza jest natomiast w niedoczasie. Z każdym dniem jest bliżej wyborów. Prezes NIK – „pancerny Marian” – nie jest już kryształowy. Służby się skompromitowały, Mariusz Kamiński również, cień pada na rząd. I nie można w kółko powtarzać, że Platforma przez dwa lata pobłażała prezesowi Kwiatkowskiemu, który miał zarzuty prokuratorskie, „my natomiast w odróżnieniu od naszych poprzedników nie znamy litości, każdy sygnał o nieprawidłowościach traktujemy z żelazną konsekwencją”.

Ciekawe jak casus Banaś byłby rozwiązany w państwie demokratycznym, z udziałem ludzi honorowych. Widzę kilka możliwości. 1) Dymisja Banasia. 2) Parlamentarna  komisja śledcza do sprawy Banasia i odpowiedzialności służb. 3) Dymisja rządu i wybory parlamentarne. Chętnie zapoznam się innymi propozycjami. Ruszmy głową!

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 469

Dodaj komentarz »
 1. Gdyby Polska zostala tak jak miala zostac druga Japonia to moze sepuku wchodziloby w gre. W Italii propozycja, ktorej nie mozna odrzucic. A tak to moze bilet do Izraela w jedna strone.

 2. Wczoraj nastąpiło wypisanie Banasia z prawicy. Od dziś Banas nie prznależy do niczego, chyba że do opozycji. To nawet logiczne, w końcu od tygodni zły Banaś jest głównym dobrem opozycji, która chce go mieć na stanowisku szefa NIK jak najdłużej.

  Ustawa o NIK z dnia 23 grudnia 1994 r. Przesa NIK można powołać, ale już właściwie nie można odołać. Co z nim zrobi opozycja?

  Art. 17.
  1. Sejm odwołuje Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, jeżeli:
  1) zrzekł się on stanowiska;
  2) uzna, że stał się on trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby;
  3) został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa;
  3a) złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu;
  4) Trybunał Stanu orzekł w stosunku do niego zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych.
  2. Do odwołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 14.

  Art. 18.
  Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

  Art. 18a.
  Przedawnienie w postępowaniu karnym czynu objętego immunitetem nie biegnie w okresie korzystania z immunitetu.

  Art. 18b.
  1. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego składa się za pośrednictwem Prokuratora Generalnego.

  2. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego składa oskarżyciel prywatny, po wniesieniu sprawy do sądu.

  3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, sporządza i podpisuje adwokat lub radca prawny, z wyjątkiem wniosków składanych w swoich sprawach przez sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych.

  4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny zawierać:
  1) oznaczenie wnioskodawcy oraz pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
  2) imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
  3) wskazanie podstawy prawnej wniosku;
  4) dokładne określenie czynu, którego dotyczy wniosek, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz jego skutków, a zwłaszcza charakteru powstałej szkody;
  5) uzasadnienie.

  Art. 18c.
  1. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli do odpowiedzialności karnej składa się Marszałkowi Sejmu.

  2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w art. 18b ust. 3 lub 4, Marszałek Sejmu wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni, wskazując niezbędny zakres poprawienia lub uzupełnienia. W przypadku niepoprawienia lub nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie i zakresie Marszałek Sejmu postanawia o pozostawieniu wniosku bez biegu.

  3. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, o których mowa w art. 18b ust. 3 i 4, Marszałek Sejmu kieruje go do organu właściwego na podstawie regulaminu Sejmu do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając jednocześnie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o treści wniosku.

  4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku powiadamia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o terminie rozpatrzenia wniosku. Pomiędzy doręczeniem powiadomienia a terminem rozpatrzenia wniosku, o ile nie zachodzi wypadek niecierpiący zwłoki, powinno upłynąć co najmniej 7 dni.

  5. Na żądanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku sąd albo odpowiedni organ, przed którym toczy się postępowanie wobec Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, udostępnia akta postępowania.

  6. Prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawia organowi właściwemu do rozpatrzenia wniosku wyjaśnienia i własne wnioski w tej sprawie w formie pisemnej lub ustnej.

  7. Po rozpatrzeniu sprawy, organ właściwy do rozpatrzenia wniosku uchwala sprawozdanie wraz z propozycją przyjęcia lub odrzucenia wniosku.

  8. W trakcie rozpatrywania przez Sejm sprawozdania, o którym mowa w ust. 7, Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli przysługuje prawo do zabrania głosu.

  9. Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością ustawowej liczby posłów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli do odpowiedzialności karnej.

  Art. 18d.
  1. Zakaz zatrzymania, o którym mowa w art. 18, obejmuje wszelkie formy pozbawienia lub ograniczenia wolności osobistej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli przez organy stosujące przymus.

  2. Wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie lub aresztowanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli składa się za pośrednictwem Prokuratora Generalnego.

  3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:
  1) oznaczenie wnioskodawcy;
  2) imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
  3) dokładne określenie czynu oraz jego kwalifikację prawną;
  4) podstawę prawną zastosowania określonego środka;
  5) uzasadnienie, wskazujące w szczególności na konieczność zastosowania określonego środka.

  4. Do postępowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrzymanie lub aresztowanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli przepisy art. 18c ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.

  5. Sejm wyraża zgodę na zatrzymanie lub aresztowanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością ustawowej liczby posłów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na zatrzymanie lub aresztowanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

  6. Wymóg uzyskania zgody Sejmu nie dotyczy wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu.

  Art. 18e.
  1. Marszałek Sejmu przesyła wnioskodawcy niezwłocznie uchwałę, o której mowa w art. 18c ust. 9 i art. 18d ust. 5.

  2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski

  Art. 18f.
  Przepisy ustawy dotyczące odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności za wykroczenia.

  Art. 18g.
  Szczegółowy tryb postępowania w sprawach, o których mowa w art. 18a-18f, określa regulamin Sejmu.

  Art. 19.
  Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może należeć do partii politycznej, zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, wykonywać innych zajęć zawodowych ani prowadzić działalności publicznej, niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu.

 3. Zostawmy rozważania na przyszły rok, bowiem co nagle to po diable, a z drugiej strony nie ma się co spieszyć, przecież zapewniono nas, że mamy najlepszy rząd, który pod nowym premierem miał być jeszcze lepszy, a ten rząd ma plan, plan B

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. (stenogram z nagrania burzy mozgów na Nowogrodzkiej; prezes uczestniczył przez watsapa)
  …Parlamentarna Komisja śledcza, to może dobry pomysł. Wyznaczamy na przewodniczacego Sasina i ten będzie nękał syna Banasia (bo ten bez immunitetu) pytając czy znał carycę Katarzynę i czy miał z nią intymne kontakty. Taka komisja to może obradować dłużej niż podkomisja smoleńska, a przynajmniej do maja.
  A po mediach nasze Khantaki będę głosić, że opozycja nie kocha Polski.

 6. Mauro Rossi,
  z uporem maniaka chcesz opozycji podrzucić zbuka, który gnił na waszym łonie już 4 lata. Dzisiaj wysłuchałem Czarzastego. Oni będą zbierać tych ponad setkę posłów aby postawić waszego, podkreślam waszego Banasia przed Trybunałem Stanu. A więc, by zadziałać zgodnie z obowiązującym prawem. Ponieważ Twój PiS ma zwyczaj prawo olewać, naciągać i tworzyć pod partyjne potrzeby to szantażując opozycję przylepieniem jej Banasia chcesz by razem z wami uprawiała tę grę?
  Opozycja popełniłaby błąd, tworząc z wami „Lex Banaś”.

  Poza tym, to rozliczyć Banasia należy przy otwartej kurtynie. Przecież nie opublikowaliście raportu, to może on jest jednak kryształowy? No powiedz, czego chcesz od Banasia? Na razie to wiadomo tylko tyle, że Banaś naszczał na łeb Twojego prezesa i dalszym sikiem olał skazańca, który dzięki Adrianowi stoi na czele pisowskiej neobezpieki. Zrobił z nich obu durni i tego nie możesz przeżyć?

  Powtarzam Ci po raz kolejny, Kamiński i jego agenci wykończą pisowską władzę.

 7. Wójcik: nie przesądzam winy Mariana Banasia, ale jeśli chodzi o poprzedniego prezesa NIK to …………………..

 8. @
  Czy mamy do czynienia z pełzającym zamachem stanu w Polsce? Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Jarosław Wyrembiak, wysłał do senatorów list, w którym napisał, że „TK utracił aktualnie zdolność do wypełniania swoich konstytucyjnych funkcji”.
  https://www.wiesci24.pl/2019/12/04/szokujace-trybunal-konstytucyjny-utracil-aktualnie-zdolnosc-do-wypelniania-swoich-konstytucyjnych-funkcji/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

 9. Tu doskonały artykuł uzupełniający wpis redaktora
  https://bezprawnik.pl/afera-banasia/

 10. @ Red .Daniel Passent

  Dalej pan odgrzewa ten kotlet z przed dwóch miesięcy z Marianem Banasiem.Rozumiem zbliżają się święta i trzeba zarobić trochę grosza na prezenty dla kochanej i utalentowanej corki i wnuków.

  Normalnego Kowalskiego ze wsi .małego miasteczka czy większego miasta gówno obchodzi Marian Banaś i NIK.Młodego obchodzi ,ze nie będzie płacił podatku ,z minimalna płaca w Gminie czy Powiecie czy będzie miał większą ,rolnik czy oziminy się dobrze ukorzeniły itp,emeryt czy dostanie 13 pensje,zaś osoba np redaktor czy inny naszprycowany przez przekaziory z syndromem porannym alkoholika zerwie sie z łóżka ,poleci do kompa i zobaczy co dalej jest z tym przeklętym PiS – em czy pogrąży ich Banaś.

  Takich osobników jest niewielu nawet wylewajacych żółć pod pana tekstami..Ostatnio nie doszło do 300 komentarzy a w zasadzie pisze tylko 10 czynnych osób i ja z uwagi na szacunek do pana też staram sie trochę w tym uczestniczyć.

  Jak Kaczor bedzie milczal do swiąt nienawistnie i nie da pożywki panu i podobnym to Polityka i pan oraz stacje informacyjne nie będziecie mieli o czym pisać i mówić a Nieuki piszace komentarze nie beda mieli o czym pisać.Już teraz pański blog stał się witryną do dyskusji o tematach nie zwiazanych z pańskim tekstem.Rozumiem ,że celowo pan wrzuca paliwo pod kocioł ale niestety z tego pary nie bedzie musiałby się odezwać Kaczor.W USA wybrano Donalda Trumpa i on daje codzienna pożywke prasie i stacjom a nawet komikom prowadzacym programy o 10:30 pm.Za Baracka Obamy prasa i trelewizje bankrutowały zwalniały pracownikółw i wybor Donalda Trumpa okazał się dla nich ratunkiem.Wyobrażmy sobie co by siedzialo gdyby Prezydentem USA została Hillary Clinton i jeszcze gorzej Bernie Sanders.

  Kaczor otwartym tekstem przed pójsciem do szpitala powiedzial wyborcom Marian Banaś nie jest nasz i jeśli taki uparty a opozycja zrobiła jego kryminalistą ( pierwszy przypadek bez sadu ) to powinna pomoc jego osunąć.Dla przeciętnego wyborcy to załatwia sprawę.

  Pańskie podgrzewanie tematu Mariuszem Kamińskim to wyraz chorej pana wyobrażni i desperacji .Przecież nie takie numery wyczyniał Donald Tusk z Smoleńskiem i innymi aferami a odszedł w glorii chwały do Brukseli.

  Z wioski Palatine Illinois – Jerzy Jan Zakrzewski

 11. Mauro Rossi

  „Wczoraj nastąpiło wypisanie Banasia z prawicy.”

  Jakos mi to umknęło. Chodzi o jego samo”wypisanie” z PiS czy go „wypisaliście?”

  Jak to formalnie wyglądało?

 12. Rozwielitka geozak a takie myśli rzęskami wydziela ! Ho, ho!

 13. Geozak
  4 grudnia o godz. 20:17

  „Normalnego Kowalskiego ze wsi .małego miasteczka czy większego miasta gówno obchodzi Marian Banaś i NIK”.

  Masz rację, Szanowny Kozaku Geozaku! Ale „Normalnego Kowalskiego ze wsi .małego miasteczka czy większego miasta” gówno też obchodzi blog Daniela Passenta z całą „polityką.pl” i „Polityką”. A na tym blogu są, prócz Ciebie, sami nienormalni i pan gospodarz mówi właśnie do nich. Więc z tymi „normalnymi” wyskoczyłeś słusznie, ale jak filip z konopi. Inaczej mówiąc, pomyliłeś adres. Podaję właściwy: „Gromada- Rolnik Polski”.

 14. „PiS ma więc problem. Gigantyczny
  Większość dotychczasowych problemów PiS to były głównie kłopoty wizerunkowe. Teraz też tak jest – PR-owo to wygląda naprawdę fatalnie.

  Jednak teraz problem jest także jak najbardziej realny. Wróg PiS jako prezes NIK to na pewno fatalna wiadomość dla Nowogrodzkiej. Żaden inny, niezależny od szefostwa PiS urzędnik/polityk nie ma takich narzędzi do kontrolowania rządu. Na przykład „problemy” Nowogrodzkiej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich to nic w porównaniu do tego, co może oznaczać „zbuntowany” Banaś na czele NIK.

  A może… to dopiero początek afery Banasia?

  Afera Banasia wydaje się dziś skomplikowana. Jednak ci, którzy wiedzą o niej więcej twierdzą, że to… dopiero początek.

  Na przykład Bertold Kittel – czyli dziennikarz, od którego cała afera się rozpoczęła. W niedawnej rozmowie w TVN24 sugerował, że to, co o sprawie teraz wiemy, to tylko wierzchołek góry lodowej. I powiedział, że gdy poznamy szczegóły, będziemy naprawdę zszokowani.

  Czy się jednak dowiemy? Doskonałe pytanie. Raczej trudno się spodziewać, że raport CBA na temat Banasia zostanie odtajniony – a przynajmniej te jego najbardziej newralgiczne części. Być może musimy więc czekać na kolejne mocne reportaże, które nam naświetlą kim jest w ogóle Marian Banaś – i kto o co tak naprawdę w tej sprawie gra.
  https://bezprawnik.pl/afera-banasia/
  ………………………..
  Pożyjemy, zobaczymy. Te „kryształowe i pancerne” postaci wyjdą PiS-owi bokiem.
  Teraz Banaś będzie rozdawać karty. I to największy „bul” PiS-u. On teraz będzie kontrolować wszystkich i wszystko, zgodnie z prerogatywami, jakie posiada na tym stanowisku. „Chcieliście, to macie, skumbrie w tomacie.”
  Raport CBA zatopi nie tylko PiS ale PO również, stąd ta mordercza napie….nka między tymi skatoliczałymi partiami, bo reszta na razie się nie liczy, i też musi uważać aby nie oberwać rykoszetem. A Kościół milczy, jak za okupacji, jak to pisze Stanisław Słowianin
  Na gwałt potrzebny seryjny samobójca. NIE???
  „Złapał Kozak Tatarzyna a Tatarzyn za łeb trzyma” hehehe

 15. W mej opinii Trybunal Stanu nie ma w sprawie p. Banasia nic do zrobienia: zarzuty mu stawiane ( uchybienia/ zatajenia w oseiadczeniu majatkowym) zgodnie z prawem nie moga byc podstawa do do sadzenia przed TK.
  Jesli ktos ( tu p. Czarzasty) ma taki pomysl, znaczy to ze jego/ jej celem nie jest wyczyszczenie sytuacji, ale prowadzenie walki politycznej.

  Moje wyobrazenie przyszlosci to “zafiksowanie pata”.
  Nic sie nie zmienia procz tego ze p. Banas idzie na urlop. Sprawa wraca wraz z koncem ustawowej/ konstytucyjnej kadencji prezesa nik.

  PiS ma swoich ludzi rzadzacych NIK, opozycja przenosi ogien na sluzby specjalne ktore nie ostrzegly na czas wladz, te zaslanianiajs sie tajnoscia, przychodza nowe wydarzenia, nowe +500, Kaczor idzie do zwycieskich wyborow prezydenckich z otorbionym wrzodem- Banasiem.

  m

  PS. Nie ma juz watpliwosci ze twierdzenia Kaczora ze Polska zasluguje na nowa, lepsza konstytucje sa sluszne. Kto bedzie na tyle odpowiedzialny za Polske by, wraz z PiS, przeprowadzic ten projekt?

 16. Pan Redaktor. Mam kolejną propozycję. Aby to wszystko szlag trafił.

 17. mag
  4 grudnia o godz. 17:43
  Dobrze, że się pojawiłaś. W sumie bardzo Ci współczuję. Ja od samego początku, od samego karnawału wiedziałem czym to śmierdzi. I jesteście we własnym domu, jak wrzeszczeli, czyli w burdelu. W tym przypadku to popieram Banasia. Może on będzie narzędziem rozpirzenia tego gnoju solidarnościowego. Co po rozbiorach była największą katastrofą narodu. Większą niż wojna i powstanie w Warszawie. Pozdrawiam

 18. To co nspisalem powyzej wynika rowniez z dostepnych p. Banasiowi ruchow: atakowanie Kaczora, rzadu zadna miara nie poprawia jego sytuacji.
  Nie gwarantuje mu fotela ( euro) posla z ramienia PSL czy innej partii obecnej opozycji.
  Jedyne co daje mu szanse to prezesowstwo NIK i ta ze instytucja pracujaca bezstronnie i wysmienicie. Tak by nikt nie mogl o niej zlego slowa powiedziec.
  Dla p.Banasia zaczyna sie odbudowaywanie nazwiska.
  Juz na wlasny rachunek.
  Da rade?
  Stawiam ze tak.

  m

 19. Przy dzisiejszej GW kalendarz astronomiczny 2020 i dwanaście nieziemskich fotografii.
  Miliardy gwiazd w Kosmosie, a my musieliśmy akurat na tej planecie się znaleźć i to w tym samym czasie.
  Tych kilkadziesiąt lat ziemskiego istnienia to z pewnością niewyobrażalnie nikła część istnienia planety, i zerowa w historii wszechświata. Jest się o co spierać?

 20. Jakub Bierzyński, „Rzeczpospolita”

  Walka z Banasiem jest dla PiS bardzo kosztowna. Po pierwsze przypomina wszystkim o aferze. Po drugie: prowokuje do publikacji zdjęć z jego nominacji. A to prezydent, a to premier, a to prezes w serdecznych uściskach z Marianem Banasiem przekazują mu szczere gratulacje śmiejąc się opozycji prosto z nos. Po trzecie: szef NIK ma bardzo poważne instrumenty kontrolne obozu władzy. Mając żelazną determinację i ogromną wiedzę o tym jakie są nieformalne mechanizmy jej funkcjonowania, może stać się dla PiS najczarniejszą ze zmór. Po czwarte: wojna z Banasiem obnaża mafijne mechanizmy władzy. Odwołanie Jakuba Banasia – syna Mariana – z funkcji dyrektora w państwowym banku, pokazuje stosowanie odpowiedzialności zbiorowej, szantaż jako metodę sprawowania rządów i traktowanie stanowisk w spółkach Skarbu Państwa jako politycznego łupu, nie tylko dla działaczy partyjnej nomenklatury, ale także członków ich rodzin. Państwo mafijne w pełnej krasie.

 21. Bar Norte
  4 grudnia o godz. 20:34

  Mauro Rossi: „Wczoraj nastąpiło wypisanie Banasia z prawicy.”

  „Jak to formalnie wyglądało”?

  Podobnie jak w przypadku działacza Razem z Opola, który okradł fotoreportera, pomyłkowo jak sie tłumaczył. Dziś nikt go nie uważa za czonka obozu ugrupowania Razem (czyli Razemowca).

  Zły Banas już jest wasz, bo chcecie go trzymać w fotelu szefa NIK.

 22. A w AUS zwienczrnie kolejnego starcia w wojnie o wartosci.
  Jeden ze znaczacych rugbystow/ futbolistow- Israel Folau, osoba o religijnosci wyspiarzy Pacyfiku, stwierdzil ze homoseksualisci beda smazyc sie w piekle. Na facebooku, nie na meczu.

  Poniewaz sport zawodowy to czesc przemysly rozrywkowego jego federacja rugby czy AFL wywalila go na twarz.
  P. Folau nie dosc ze uwazal ze ma racje,to jeszcze mial pieniadze i pozycje by jej dochodzic.

  Wczoraj zawarl ugode: wraca do pracy.

  A my juz wiemy ze pieklo( i bog) istnieje i kto do niego moze trafic, a kto zupelnie nie.
  Wiemy?
  Jesli jeszcze nie wiecie to nie szukajcie pracy w przemysle rozrywkowym Australii. 🙂

  m

 23. I na marginesie: budujecie panstwo ruch polityczny.
  Masowy.
  W swoich planach zakladacie ze wszyscy, nawet najblizsi wspolpracownicy zostana z wami do grobowej deski czy moze beda tacy ktorzy sie przeciw wam obroca?
  Jesli tak to budujecie panstwo ruch jak mafie czy najuczviwiej: by swinstwa byly dzielem jednostek, nie ruchu?

  Co zrobil Kaczor: mafie czy ruch czysty niczym mydelko Fa?

  Jesli macie panstwo watpliwosci to przyjzyjcie sie rodzajom zarzutow stawianych PiS przez jego bylych prominentow: pp. Dorna, Michala Kaminskiego itp.
  O mafii mowia? Nieeee

  Dla powyzszych powodow nie powazam cytowanej powyzej wypowiedzi p. Bierzynskiego z Rzepy.
  m

 24. Bezczelność ale i komiczność. Pis zesrał się Banasiem i teraz zamiast posprzątać kupę i przyznać się , że to on się zesrał, teraz żąda od opozycji, żeby mu dla dobra Polski pomogła tę kupe posprzątać. A za nic świecie nie chce się przyznać do zesrania.
  Gdyby uczciwie przyznał się, że mu się to zdarzyło i obiecał, że więcej srać już nie będzie i że przy okazji posprząta kupy w TK, KRS, kulturze, oświacie, służbie zdrowia itd, to wtedy opozycja chętnie dla dobra Polski pomoże PISowi posprzatać banasiową kupę

 25. Mauro Rossi 4 grudnia o godz. 21:33 do Bar Norte : –Zły Banas już jest wasz, bo chcecie go trzymać w fotelu szefa NIK.

  Mauro Rossi,
  już Ci wczoraj pisałem, że próbujecie jak Szkopy z organizacji Gehlena, zainicjować pojęcie „polskich obozów”. Zacząłeś – „Banaś jest wasz”. Myślisz, że wam się to uda?
  Myślenie życzeniowe.
  To się nie może udać, bo to opozycja wystąpi do TS, by złego, pisowego Banasia rozliczyć. Chcecie zaangażowania opozycji w to przedsięwzięcie? – to będziecie je mieli.

  A w ogóle to skąd wiesz, że Banaś jest „zły”? Raportu chłopców Kamińskiego nie widziałeś, o zarzutach prokuratury nic nie wiesz. Zły jest dla Ciebie tylko dlatego, że zważył sobie lekce prezesa? Zrobił z niego wała demoralizując pisowskie wojsko?
  Już nigdy prezes nie będzie miał takiego autorytetu jak przed ostatnią środą.

  Mauro, a dajże nam jakieś informacje na podstawie których twierdzisz, że Banaś jest „zły”. Wiesz coś, czy tylko tak szkalujesz Alfonsa Capone? – znaczy Alfonsa Banasia, sorki za błąd w pośpiechu.

 26. @Symetryczny
  Jak zwykle, przegiąłeś, choć niewiele brakowało, byśmy byli całkowicie dogadani w tzw. pryncypiach. Nie musiało stać się tak, jak się stało. Mogłam wierzyć, że tzw. transformacja uda się na tyle, że znajdziemy się w lepszym towarzystwie niż dotychczasowe, które plasowało nas na peryferiach Europy. Mieliśmy szansę nadrobić rozmaite opóźnienia cywilizacyjne, co udało się zwłaszcza po wejściu do UE. PIS nas cofa, oby nie do polexitu.
  Jest bardzo źle. A może być jeszcze gorzej, póki rządzi z tylnego siedzenia gnom z żelaznym kolanem (od niedawna).
  Pozdro

 27. Rossi Australijczyk –
  Nie można wam poradzić ,za późno , będę obserwować z autu ,bardziej interesuje mnie tragedia na ul Leszczynowej w Szczyrku.

 28. Godzina 18.26 wybuch gazu w Szczyrku. Całkowicie zawalony budynek. Pod gruzami prawdopodobnie 8 ludzi. Trwa dogaszanie pożaru.
  Cały czas na tvn24 trwa transmisja. Widok jak na fotografii w tygodniku POLITYKA na stronach 108, 109, 110, 111, 112

 29. @Mauro Rossi
  4 grudnia o godz. 21:33
  „Zły Banas już jest wasz, bo chcecie go trzymać w fotelu szefa NIK.”
  …………………………….
  Nie! Banaś jest nadal NASZ, chociaż z waszego poruczenia.
  Jest szefem NIK tak dla ciebie, jak i dla mnie, czy to się nam podoba, czy nie.
  A to na tej samej zasadzie, jak ktoś ci włoży palec do nosa, to ty masz palec w nosie i ten ktoś ma palec w nosie. Dobrze, że nie w dupie.

 30. Banaś pokazał pisowskiej wierchuszce tzw gest Kozakiewicza. Nie zgiął karku przed panem i władcą z Nowogrodzkiej. To się może okazać zarazliwe i tylko patrzeć, jak znajdzie się kolejny buntownik. Banaś dał przykład i za nim pójdą inni. Kolejny „kryształowy” okaże się nie taki znów kryształowy, a za to bardzo niepokorny i kolejne kłopoty gotowe.

 31. Basiu N.,
  jesteś tam gdzieś? Jeśli tak, to Wszystkiego Najlepszego!

 32. Oglądamy tragedię w Szczyrku i ten nieszczęśliwy zbieg okoliczności bo na domiar złego w budynku znajdował się warsztat naprawy nart, a zatem tworzywa sztuczne i rozpuszczalniki

 33. ABWera odebrała Alowi Banasiu dostęp do tajemnic i informacji niejawnych.
  Będzie oglądał sobie filmy z hotelu na godziny, no bo co ma robić?

 34. Kompletnie nie rozumiem,o co chodzi temu geogzakowi. Co niby wyczyniał Tusk ze Smoleńskiem, i co to ma wspólnego z aferą,o której pisze Passent.Może ten facet ma problemy z czytaniem ze zrozumieniem?

 35. Czy nie dało by się pana Geogzaka przekierować do panów Karnowskich?W ramach wolności słowa.Albo do TVP?

 36. Mauro Rossi

  „Dziś nikt go nie uważa za czonka obozu ugrupowania Razem”

  A to niby czemu?

  Z tego co czytałem to sprawa przeciwko opolskiej TVP, która przygotowała materiał jest w sądzie i czeka na rozstrzygnięcie.

  Będzie wyrok będą decyzje.

  Mauro, chyba w mediach pisowskich z których czerpiesz natchnienie jakoś zapomnieli cię o tym poinformować.

 37. legat

  „ABWera odebrała Alowi Banasiu dostęp do tajemnic i informacji niejawnych.”

  Ale to nie jest podstawa do odwołania – w świetle materiału, który pracowicie wkleił Mauro Rossi.

 38. Bar Norte,
  no nie jest i dlatego będzie kabaret, bo na razie ma ten dostęp zawieszony. To dobre będzie, bo się sprawa nie skończy i będzie co pokazywać w telewizorach. Adriana jak mu wręcza nominację. Morawieckiego jak mu daje sztandar. Kamińskiemu jak mu daje buzi po zwycięskim głosowaniu. Ta radocha na rządowych ławach w Sejmie.
  Ekstra serial będzie.

 39. „Banaś nie jest nasz”

  Powiedzieć o powyższej tezie (którą jako pierwszy postawił ją prezes Kaczorek, a za nim jak za panią matką czereda z PiSowskich wiosek i przysiółków ją powtarza), że jest brawurowa to nic nie powiedzieć. Ta teza jest rozkoszna, dziecinną naiwnością pachnąca.

  Wszak M. Banaś przez 30 lat służył Macierewiczowi, Olszewskiemu, L. Kaczyńskiemu, J. Kaczyńskiemu, ostatnio M. Morawieckiemu. Nigdy współpracą z „różowymi” (UW, PO, etc) się nie splamił. Kształcił się w religii i filozofii papieskiej. Czysty prawy Polak, nacjo-katolik i wreszcie PiSiak. A kto mu zabronił spiknąć sie z gangsterami, szemrany interes: pokoje na godziny prowadzić? Przecież CBA z min. Kamińskim go prześwietlili na wylot i dali glejt niewinności. Czy ktoś WIARYGODNIE twierdzi, że nie wiedzieli jakie są czyny i grzeszki Banasia? Czy oni są z totalnej opozycji? Nie nasi? Nie PiSowscy? Że prezes Kaczorek o tym nie wiedział? Ciekawe, kto w to jest w stanie uwierzyć. Chyba tylko analfabeci i imbecyle.

  Ale tacy są przecież na świecie. Na wyciągnięcie ręki … na blogu en passant.

 40. Jakie to wspaniałe że żyjemy w kraju tak wyraźnie nieautorytarnym

 41. Wizja prezesa Kaczorka aby spacyfikować kraju i przekuć na ustrój autorytarny się załamuje, to fakt.
  Także dzięki kontratakowi Schetyny, aby przejąć Senat.
  https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1934158,1,twierdza-marszalka-grodzkiego.read?src=mt

 42. Nie ma dnia bez nowej afery miliardowej

  Główny bohater największej finansowej afery w czasach rządów PiS zeznał w prokuraturze, że był tajnym współpracownikiem CBA. Jeśli ta deklaracja jest prawdziwa, to oznacza, że służby specjalne są współodpowiedzialne za skandal, w którym 10 tys. osób i ponad 170 instytucji straciło w sumie 2,5 mld zł. W dodatku mowa o aferze, w której przewijały się nazwiska Kornela Morawieckiego oraz ludzi premiera.

  https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/afera-getback-tworca-i-prezes-spolki-bylem-wspolpracownikiem-cba/4hnvttq

  Jeszcze będziecie wspominać słynne „osiem minionych lat” (2007-15, rządy PO/PSL) jako epokę niewinności i czystości w państwie polskim.

 43. legat

  „Morawieckiego jak mu daje sztandar”

  A Banaś nim macha na wszystkie strony świata!

  To moje ulubione ujęcia!

  Ps W NIK tylko wybrane komórki organizacyjne są objete utajnieniem. Wiekszośc jest jawna. Tak wiec Banaś bedzie miał czym czas zabijać mimo braku dostępu.
  No chyba, że utajnią cały NIK w ramach „planu B”.
  To by się prezes zanudził.

 44. @teo

  Głupolu nie zwróciłeś uwagi ,że tego agenta zostawiły POstkomunistyczne służby z czasów rządów PO-PSL .
  Chyba nie zakładasz Nieuku że został tajnym agentem PiS wtedy gdy Kaczor był w opozycji.

  Opamiętaj się durniu z koziej łączki co piszesz – jeśli ty nie kapujesz prostego tekstu to napij się hulzynegę.

 45. @ teo
  Senat zablokował 13 emeryturę na 2020 r.

  Wkrótce emeryci wykurzą Grodzkiego z jego twierdzy – będzie wiał wkrótce gdzie pieprz rośnie.

 46. A gdzie rośnie?

 47. Służby nic nie wiedziały? Nie bądźmy naiwni

  Jest jednak jeszcze inna – z pozoru najbardziej niewinna wersja. Otóż być może jest tak, że służby specjalne nie wiedziały o żadnych nieprawidłowościach w prywatnych interesach Banasia, a o oczy otworzyły się im dopiero po emisji reportażu Superwizjera TVN. Na rzecz tej tezy świadczą… szerokie uśmiechy z 30 sierpnia bieżącego roku. Uśmiechali się koordynator służb Mariusz Kamiński, premier Mateusz Morawiecki, minister Zbigniew Ziobro oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz były wiceszef CBA Maciej Wąsik, po tym jak Banaś został wybrany przez Sejm szefem NIK-u. Wszyscy panowie, siedzący obok Banasia w Sejmie, rzucili się z gratulacjami z nieukrywanym entuzjazmem. Czy znając ciemną stronę nowego prezesa aż tak manifestowaliby swoją radość?

  Wiemy, że w czasie gdy CBA prowadziło dochodzenie w sprawie Banasia, jednocześnie ABW nie cofnęło politykowi prawa dostępu do informacji niejawnych. Jak to możliwe? To powinien wiedzieć Mariusz Kamiński, ale tradycyjnie nawet nie próbuje tłumaczyć się opinii publicznej. Z kolei Jarosław Kaczyński najwyraźniej taką postawę akceptuje, skoro Kamiński nadal koordynuje nie tylko służby specjalne, ale stoi na czele MSWiA.

  Żyjemy w państwie mafijnym?

  https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/lukasz-pawlowski-o-sprawie-banasia-korupcja-to-nie-wada-to-zaleta-opinia/rv4r8lc

 48. @ Mauro Rossi

  Z wioski Palatine podpowiadam PiS wyjście z sytuacji z prezesem Marianem Banasiem ,

  Do twoich podanych punktów ustawy wystarczy dopisać punkt ,że prezes w przypadku prowadzonego przeciwko niemu śledztwa czy sprawy sądowej może wnioskować na ten czas az do zakończenia wyroku sądowego pójść na urlop płatny z wszelkimi mu przysługującemi mu przywilejami z racji pełnionego urzędu.Totalsi w Senacie beda blokować najwyżej miesiąc ale sprawe można zakończyć na początku stycznia .Tak więc będzie wilk syty ( Antypis ) i owca cała PiS i Marian Banaś.

 49. @
  Marian Banaś powinien przyjąć propozycję gdyż znając szybkość Kasty to sprawa przewlecze się podobnie jak u pana Szeremietowa 10 lat.

 50. Co wpiekliło prezesa Kaczorka?

  „Nowa elita gospodarcza ma kontakty z kierownictwem partii, ale menadżerowie nie utożsamiają się z wulgarną, nacjonalistyczną retoryką, jak choćby podburzaniem przeciwko homoseksualistom. Są młodzi, znają języki obce i mają kontakty zagraniczne. Podzielają jednak pogląd PiS, że Polska potrzebuje wpływowych wielkich przedsiębiorstw, »globalnych czempionów« (…), aby nie być ciągle przedłużeniem niemieckiego stołu warsztatowego” – pisał „Die Welt”. Wśród „złotych chłopców” PiS dziennik wymienił Daniela Obajtka, szefa koncernu PKN Orlen, Rafała Milczarskiego, szefa zarządu linii lotniczych LOT oraz Michała Krupińskiego, który stał się głównym bohaterem artykułu i jako jedyny wypowiedział się pod nazwiskiem.

  Powiedział, co wiedział. O partii powiedział co myśli i partia wywaliła go. Koniec kariery młodego-zdolnego?

 51. @ Pobudka Antypisie durnowaty.

  Wielki sukces Dudusia ( tak wy nazywacie Prezydenta Najjaśniekszej Rzeczpospolitej ) czyli Prezydenta Polski na szczycie NATO w Londynie.Grajac razem z Donaldem Trumpem i Jansenem Stoltenbergiem przyczynił sie ,że Turcja z Prezydentem Ordoganem wycofała sie z blokady podpisania uaktualnionego pktu .5 o obronie Polski i Państw Bałtyckich.
  Przed szczytem przeprowadził 1 godzinna rozmowe telefoniczna z Prezydentem Turcji potem osobiście rozmawiał 2 godz i potem 1 godz wspolnie z udziałem krajów Bałtyckich i Trójmorza.

  W trakcie obrad plenarnych był aktywny ,zrugał w konfrontacyjny sposób Prezydenta Macrona.Powiedział do niego skoro twierdzisz ,że NATO nie ma mozgu to podaj ty rozwiązania.
  My USA oraz sojusznicy ( dyplomatycznie wymienil Niemcy ) wykonaliśmy wiecej niz 100 % poprzednich ustaleń z Warszawy aby wzmocnić flanke wschodnią dzięki osobistemu zaangaowaniu Prezydenta Donalda Trumpa i teraz właśnie zebraliśmy się aby podsumowac nasze działania i podpisać pkt.5 do właśnie tej realnej sytuacji.

  Zaskoczenie Prezydenta Francji było widoczne oraz zadowolenie Donalda Trumpa oraz Angeli Merkel .
  Mnie zaskoczył doskonały język angielski Prezydenta dr Andrzeja Dudy gdybym nie widział jego myślałbym ,ze to mówi anglik ,doskonały nawet akcent.

  Tak więc Prezydent dr Andrzej Duda doprowadził konsekwentnie projekt włączenia Polski ściśle w pełnym tego znaczeniu jako pełnoprawnego członka NATO gwarantujacego realnie auaktualniony odnoszacy sie do obecnych rzeczywistych warunków pkt .5 obrony Polski i krajów Bałtyckich.

  Pkt .5 bedzie dodatkowo sprawdzany w przyszłym roku w największych ćwiczeniach NATO na terenie Polski gdzie z USA zostanie przerzucone 20 tys.żołnierzy wraz z sprzetem.Część cieżkiego sprzetu zostanie na terenie Polski w bazach wybudowanych zgodnie z podpisanym porozumieniem Donald Trump – Andrzej Duda.

  Tak wiec widzimy jak na dłoni owoce uporczywej pracy naszego Prezydenta i efekty z 10 spotkań z Prezydentem USA.

  Pytanie do was czy jesteście tacy zaślepieni aby nie docenic co zrobił dla Polaków Prezydent Andrzej Duda .Porównajcie to co zrobiłby Kosiniak – Kamysz,czy Kidawa -Błońska i inni.Oczywiscie Ryży Donek by brylował przed wamy z jego słynnym podawabniu marynerek czy płyniecia w głównym nurcie – nic z tego dla Polski i Polaków nie wynikało.

  Z wioski Palatine,Illinois – Jerzy Jan Zakrzewski.

 52. Dobra wiadomość Turcja zrezygnowała z odwetu za Wiedeń. Bardziej zainteresowana jest powrotem na Krym i Kaukaz. W sprawie Banasia jak ze Smoleńskiem wystarczyło sprawdzić i zawrócić z wyborem przed lądowaniem w NIK. Tak sobie myślę o zaniechaniu,które jest karalną bezczynnością. Będą dymisje partaczy politycznych…czyniących bezpieczeństwo państwa hunwejbinów jak ser szwajcarski…

 53. Tusk powinien zablokować lot na nieczynne zmilitaryzowane lotnisko w Smoleńsku. Kaczyński powinien zablokować wybór Banasia. Tak sobie myślę o stosowaniu prawa jako zasady rządzenia. Bo inaczej kamieni kupa…

 54. W ramach drugiej Japonii zostaje jeszcze seppuku… Tak sobie myślę o honorowych rozstaniach…choć kiedyś oficerskim rytuałem był rewolwer…z nabojem nierdzewką…

 55. ( Rozwielitka z IL ) to tylko papiery ,żyj sobie tam gdzie jesteś i wszystkiego dobrego na 2020 rok najlepiej gdybyś zaprzestał dla mnie porannej pisaniny ,

 56. D. Passent:
  „Porozumienie z „niezawisłą” prokuraturą? ”

  Nie ma czegoś takiego jak „niezawisła prokuratura”. Ani w rzeczywistości, ani nawet w doktrynie. Prokuratura winna być NIEZALEŻNA. Nota bene: ani nie jest teraz, ani nigdy, od 1945 roku – nie była.
  Niezawisły winien być sąd.

 57. @Lewy
  4 grudnia o godz. 13:28

  THX.
  Tylko nie wszyscy widzą, że król jest nagi, a część nie chce widziec za skarby świata. 🙂
  Wybiórcza ślepota…
  Pocieszaja mnie „sardynki” we Włoszech.

 58. Bar Norte

  Zandberg w wywiadzie dla ,, wyborczej ” przemilczal w opisie nowego parlamentu wejscie Konfederacji.
  Czy sie ich boi ?
  ,, w parlamencie reprezentowane są różne perspektywy, także po stronie opozycji. Jest prospołeczna lewica, są konserwatyści z PSL-u, są liberałowie z Platformy.”
  https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,25477331,adrian-zandberg-nie-aspiruje-do-roli-mesjasza-lewicy-ani-krola.html#S.zajawka_magazynowa-K.C-B.3-L.1.duzy

 59. @
  Takiego Donalda Tuska nie znacie. Ostra reakcja byłego premiera na atak PiS-u na polskich sędziów.
  https://crowdmedia.pl/takiego-donalda-tuska-nie-znacie-ostra-reakcja-bylego-premiera-na-atak-pis-u-na-polskich-sedziow/

 60. Bar Norte

  Jak zwykle , Zabojady nie maja zaufania do neoliberalnego macania systemu emerytalnego, wiec zaczynaja strajki.
  https://www.theguardian.com/world/2019/dec/05/france-braces-for-biggest-strike-of-emmanuel-macron-presidency

 61. Co może instytucja, co może człowiek stojący na jej czele, prezes. Może uszyć buty każdemu, albo o czymś poinformować lub też postarać się aby coś poprawiono, ale jak wiemy do tego daleka droga. Powiedzmy otwarcie; może zrobić szum.
  Największy szum zrobił się jednak wówczas, gdy misternie budowana aureola wokół naczelnego prezesa, temu obsunęła się bokiem na nos i zaciemniła pole widzenia.
  Co to teraz będzie? Zastanawiają się ludziska i huczy w mediach, a przecież życie toczy się dalej. W tragedii w Szczyrku zginęli mieszkańcy domu z dziećmi. Na przepustce z więzienia wielkie chłopisko zamordowało drobną kobietę i jej dziecko, a była to już jego kolejna zbrodnia zabójstwa kobiety.
  Dożywotnio będzie na utrzymaniu społeczeństwa, ale może na przepustki już go nie będą zwalniać, chociaż kto może przewidzieć przyszłość

 62. @
  Jak Bierecki, Kaczyński, Duda i politycy PiS blokowali nadzór nad Kasami
  https://oko.press/piec-bitew-o-skok-jak-bierecki-kaczynski-duda-i-politycy-pis-blokowali-nadzor-nad-kasami/

  Mafia PiS

 63. Kempa nie publikowała „świstków”. Teraz kolej na portiera w gmachu NIK: nie wpuszczaj. Tak sobie myślę o doktrynie hunwejbinów ,że suweren wszystko może.

 64. Wszystko zmienilo sie w powojennej Polsce po roku 1989. Jedno co pozostalo, to tenor wypowiedzi pelnych resentymentow, jezyk dyskryminacji i pogardy. Mowa ta jest czesto proba pokazania swoistego humoru. Piszacy nie zdaja sobie jednak sprawy, ze ich osobiste tyrady niesmacznie sie asocjuja z nadludzmi z czasow zaprzeszlych. Poza tym kazdy ma prawo do wypisywania swoich nawet bezsensownych przemyslen.

  Nalezaloby sie wiec zastanowic nad rzeczowa krytyka lub narazac sie na ironie lub nieuwage ludzi z postfilisterskiego obszaru myslenia. Wracajac do Grossa, to jego zarzuty nie sa klamliwe i nie sa antypolskie (Lisicki, Nowak, Jastrzebowski, terlikowski, Kurtyka). Gross nie generalizuje, nie tworzy stereotypu o wspolpracy Polakow z Niemcami.

  Dziwne jest, ze zdanie oznajmiajace, …Polacy ratowali Zydow w czasie wojny jest zdaniem przyjmowanym przez kazdego czytajacego, a zdanie ; Polacy mordowali Zydow wymaga dodatkowych wyjasnien. Owe wyjasnienia sa obecne w ksiazkach Grossa.

  Gross pisze o konkretnych zdarzeniach w konkretnych miejscach, popelnionych przez konkretnych ludzi. Dobrze jednak, ze na temat jego ksiazek nie wypowiadali sie bohaterowie rozrywkowych programow TV. Zauwazylem przy debacie o Grossie, jak daleko na prawo poszly polskie media drukowane. Jak blisko maja do o. Rydzyka i jak czesto “kunsumuja” je przodownicy blogosfery

  Specjalnie dla nich cytuje z pamieci Blonskiego, ktoremu daleko jest do tego typu przedstawicieli naszej spolecznosci. PB potrzebuja autorytetow, sami nie sa w stanie generowac wiedzy:… Zdaje sobie sprawe, ze burzenie pozytywnego mitu moze prowadzic do nadreagowania, co PB czynia chetnie w blogosferze. PB sa wierni sredniowiecznemu kanonowi postrzegania Polski; Polska byla miejscem schronienia dla Zydow. Jest to oczywiscie zdanie prawdziwe.

  Powtarzanie tego zdania do XXI wieku nie czyni go jednak prawdziwszym, PB rowniez nie. Nastepnym, chetnie powtarzanym przykladem jest ilosc “polskich” drzewek “Sprawiedliwych” w Yad vashem. Sa to typowe kola ratunkowe, ktorych PB chetnie sie “czepiaja”.

  Wiekszym zlem jest jednak czepianie sie konkretnych ludzi, ktorych PB chetnie i “wybiorczo” stygmatyzuja. Jednoczesnie pobicie Rabina w Warszawie jest dla nich nic nie znaczacym incydentem. Narodowe bratanie sie mialo miejsce po ukazaniu sie flmu Shoah Claude’a Lanzmanna w 1985 roku. Owczesny rzad i kosciol zjednoczyly sie w jednoglosnej krytyce filmu.

  Tygodnik P o l i t y k a dolaczyl sie do owej bezzasadnej krytyki. Warto przy tym zauwazyc, ze ogladalnosc tego filmu byla bardzo niewielka. Polacy postrzegaja mylnie jakakolwiek krytyke Polakow i Polski jako przesuwanie winy z Niemcow na drugich. Podczas pesudodyskusji o Grossie i Lanzmanie dostrzegalismy z zaklopotaniem, ze wzory myslenia antysemickiego i ksenofobii narodowych demokratow przetrwaly wojne, a ich mysliciele znalezli miejsce w owczesnej partii i w opozycji.

  Fakt ten utrudnia jakakolwiek debate na ten temat. Moim zdaniem nalezaloby postepowac wlasnie “na opak”, zwrocic sie ku przyszlosci, bo w ten sposob unikniemy ciaglego wywolywania wczorajszych “duchow”. Rozumiem (jednak nie akceptuje) rowniez niechec do Milosza, kotry nie mowil wprawdzie o winie Polakow, lecz o fakcie ludobojstwa, ktore mialo miejsce na naszej ziemii i stanowi niejako odcisk (w sensie pieczeci) na naszej pamieci.

  Mowil on jednoczesnie, ze literatura i poezja oraz kolektywna pamiec spoleczna nie moga trwac w inercji, jakby sie nic nie dzialo i nic nie stalo w latach ostatniej wojny oraz po wojnie do 68 roku.

 65. Banaś przy tej aferze to płotka.
  Bohater afery GetBack: byłem współpracownikiem CBA
  https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/afera-getback-tworca-i-prezes-spolki-bylem-wspolpracownikiem-cba/4hnvttq

 66. Tusk miał wywołać w Kraju cud gospodarczy i drugą Irlandię (kraj o o wiele wyższym PKB per capita niż Niemcy), a kończy zachwalając połączenie chłopów z PSL z PO, tak jakby od tego PKB miał wystrzelić ponad poziomy ha ha

 67. „Narodowe bratanie sie mialo miejsce po ukazaniu sie flmu Shoah Claude’a Lanzmanna w 1985 roku. Owczesny rzad i kosciol zjednoczyly sie w jednoglosnej krytyce filmu.
  Tygodnik P o l i t y k a dolaczyl sie do owej bezzasadnej krytyki. Warto przy tym zauwazyc, ze ogladalnosc tego filmu byla bardzo niewielka.”

  Podaj więc konkrety dotyczące owej „niewielkiej oglądalności”.

  Doskonale pamiętam ten czas: otóż NIE BYŁO (przynajmniej w moim otoczeniu) człowieka, który nie oglądałby filmu Lanzmanna i – w konsekwencji – nie miał opinii na jego temat.
  Film wzbudził powszechną dyskusję, bo był POWSZECHNIE oglądany.

  No cóż, pisać o tobie, saldo, że jesteś kłamcą, to mało, jesteś małym krętaczem i tanim, groszowym propagandzistą…

 68. W ogóle to środowisko intelektualne od lat kombinuje tylko jak połączyć słupki paru partii, programu nie potrafiąc sklecić dla Kraju.

 69. za wiki:

  „Lanzmann uznawał Shoah za jedyny słuszny film poświęcony Zagładzie Żydów, toteż przypuszczał atak na wszelkie późniejsze produkcje poświęcone zamordowanym Żydom (na przykład Korczaka Andrzeja Wajdy oraz Listę Schindlera Stevena Spielberga)”.

  Nie mam wątpliwości, że nasz milusiński saldo jest nie gorszym fanatykiem i propagandzistą.

 70. Dla antypolskiej szczekaczki, zwącej się saldo – nawet Zygmunt Kałużyński, którego trudno posądzać o polski nacjonalizm, jest antysemitą.

  Polecam felieton Kałużyńskiego na temat filmu Lanzmanna – zapewne w archiwum tygodnika Polityka – a nadto w zbiorze felietonów Kałużyńskiego „Pamiętnik rozbitka” (chyba), bodaj z roku 1988.

 71. mag
  4 grudnia o godz. 22:13
  Jest i będzie jeszcze gorzej. O jakich to zapóźnieniach cywilizacyjnych piszesz? Spójrz na listę nagradzanych za Polski Ludowej twórców kultury, najwyższej sztuki we wszystkich dziedzinach. Znanych w całej Europie i na świecie. Uniwersytety i akademie, nie wspominając o naukowcach i budowniczych wielkiego przemysłu, własnymi rękami i własnym umysłem.
  Nic z tego nie pozostało. Poszło z dymem i już nie powróci. Postał wstyd, prymityw, zabobon i Doda. Staliśmy się kolonią głupich ludzi i bazą wypadową USA przeciwko Rosji. Czyli spaloną ziemią. Masz ponadto śmiesznego prezydenta tysiąclecia.

 72. W Londynie odbyły się dwa szczyty NATO w tym samym czasie – na pierwszym prezydent Pisduda został pokazany na wspólnej pamiątkowej fotografii i później już ani o nim widu i słychu.
  Szczyt drugi natomiast, na którym Pisduduś wraz z Trumpem i Erdoganem ustalali Newest World Order, i na którym bezlitośnie rugał Macrona, był transmitowany tylko do wybranych, a ściślej do jednego wybranego – Polaka – Dżordża z wioski Palantine w Illinois. Na jego relacjach bazowała TVPiS w swoich info na temat szczytu.

  Anżej Pisduda jest godnym naśladowcą Prezydenta RP Wszechczasów, Lecha Kaczyńskiego i spadkobiercą Jego Idei, czyniącej z Polski jednego z najważniejszych, jeśli nie najważniejszego gracza politycznego na świecie. Nigdy nie zapomnimy, jak to Lech Kaczyński na lotnisku w Tbilisi jednym tupnięciem nogi zakończył wojnę rosyjsko-gruzińską! Na polityka takiego formatu wyrósł Anżej Pisduda. Przypomnę jeszcze, że zniósł on również wizy do USA.
  To nieprawda, że prawda leży w winie. Prawda leży, siedzi i chodzi w podchicagowskich Tworkach, czyli w Palatine.

 73. Ten zwrot Tuska z cytowanego wyżej materiału „Nie mogę milczeć kiedy w kraju…” bierze się dokładnie z tego backgroundu: tak wiem że doprowadziłem do tego wszystkiego i powinienem może już się…, no ale nie mogę milczeć kiedy w kraju…

 74. Qurwik. Faszyści zawsze bronili swojej ojczyzny 🙂

 75. Zakończył się spęd zbrodniczej i wojennej zmowy NATO w Londynie. Czyli amerykańskiego narzędzia do zniszczenia Rosji z udziałem bezwolnych europejskich satelitów. Wielki sukces odniósł tam śmieszny i żałosny Duda, za cenę zakupów zardzewiałej amerykańskiej broni i rozmieszczenia na naszym terytorium baz wojsk okupacyjnych. Cieszą się wiec polskie prostytutki. Całe szczęście, że świat ma Putina i wielkiego Xi w Pekinie.
  Oto mądra opinia o zmowie NATO. https://obserwatorpolityczny.pl/nato-farse-czas-zakonczyc/

 76. Teraz Kaczyński ma problem z Banasiem jak główny jankes z Nord Stream 2. Robi figury ze wszystkich stron jak taniec na rurze. Tak sobie myślę,że rura to wspólny mianownik politycznego tańca z gwiazdami.

 77. Szanowny Panie Banaś. „Tak trzymać, nie popuszczać” /JPII/.
  W panu cała nadzieja na ocalenie Polski ze szponów PiSolidarnościowych. Rzadko zdarza się w historii aby sutener i oszust stał się patriotą ratującym upadły kraj. Ma pan szanse.

 78. Kazachstan. Krym to nie jest aneksja. Tak sobie myślę,że Krym jak Śląsk wrócił do macierzy jak nitka do kłębka.

 79. Putin ostrzy sobie noże. To się może skończyć złe. 🙁

 80. Putin był kiedyś biedny jak mysz kościelna, a dzisiaj najbogatszy człowiek na ziemi. Czy to przykład do naśladowania?

 81. „Faszyści zawsze bronili swojej ojczyzny” (sic!)

  Oto wypowiedź debila, równie beznadziejnie głupia, jak jej autor.

 82. Putin jest dumny z rosyjskich prostytutek. Są najlepsze na świecie.

 83. Qurwik !
  Do ostatniej kropli krwi 🙂

 84. adasiowi w podzięce za jego pot na blogu (parafraza):

  „Chodzi po blogu głupek – niecnota
  robi głupoty
  pisze głupoty
  – wśród ludzi za to ma wielki poklask.

  Rozśmiesza wszystkich, gdy się obudzi
  poprawia humor
  więc mu dziękują
  – dołóż mu, Adaś!…chwalą go ludzie.

  Zbrzydła głupkowi taka robota
  już go to drażni
  zaczął poważnie
  – a ludzie na to; jesteś idiota.” 🙂 🙂 🙂

 85. Qurwik
  Prawdziwi patrioci grają 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=QGLl0LKsa-g

 86. ” Nikt nie ma wprawy w otrzymywaniu Nagrody Nobla. Nikt nie ma także wprawy w wyrażaniu za nią wdzięczności – powiedziała Wisława Szymborska po gali wręcznienia Nagrody Nobla na bankiecie z udziałem rodziny królewskiej chwilę przed tym, jak na stół wjechały galaretka z homara i kalafiora z kawiorem, galantyna z piersi perliczek faszerowanych pietruszką, grzybami i kaszą oraz pieczone warzywa i ziemniaki po lapońsku.”
  Byc moze , powtarzam – byc moze ,pozostale 89% tekstu dotyczylo sledzi z cebula i czystej ale wole pozostawac w niepewnosci i prosze mnie z niej nie wyprowadzac .

 87. Adaś, ale powiedz serio:

  czy uważasz, że owo stękanie na blogu, co skutkuje odrywaniem się od twoich codziennych zajęć, do których predestynuje cię twoja przyrodzona i niepospolita 🙂 inteligencja, takich jak:

  – nieme wpatrywanie się w niezgłębione źródło wody w sedesie,
  – wydłubywanie resztek pokarmu ze szczerbacin otworu gębowego,
  – drobienie w palcach zawartości nozdrzy –
  rzeczywiście nie jest czasem bezpowrotnie straconym?

  Co na to twoi bliscy?, czy wiedzą, że zamiast wypoczywać, co zalecono po ostatniej obserwacji, próbujesz opanować alfabet i sztukę pisania?! 🙂

 88. Qurwik,
  koledzy z PiS opróżniają się w filcakach na salonach, a ty tylko tutaj się produkujesz. Podrośniesz to awansujesz 🙂

 89. Tryzub ma kompleks Putina. Nawet jak mu nie stanie to też wina Putina. Tak sobie myślę,że jak ktoś nie ma politycznych jaj to mu nie staje…Zlasowany mózg nie wysyła impulsu do dzidy…

 90. @
  Sąd Najwyższy: Izba Dyscyplinarna nie jest sądem
  https://wyborcza.pl/7,75398,25481630,sad-najwyzszy-izba-dyscyplinarna-nie-jest-sadem.html#S.DT-K.C-B.1-L.1.duzy

  Faszyzm, Ein Führer, ein PiS

 91. ” byc moze ,pozostale 89% tekstu (o Szymborskiej) dotyczylo sledzi z cebula i czystej”

  A może nie? Może cytowano dawne wiersze noblistki:

  15 marca 1953 r. przyszła noblistka, Wisława Szymborska tak opłakiwała śmierć Józefa Stalina w wierszu ,,Ten dzień”…

  TEN DZIEŃ

  Jeszcze dzwonek, ostry dzwonek w uszach brzmi.
  Kto u progu? Z jaką wieścią, i tak wcześnie?
  Nie chcę wiedzieć. Może ciągle jestem we śnie.
  Nie podejdę, nie otworzę drzwi.

  Czy to ranek na oknami, mroźna skra
  tak oślepia, że dokoła patrzę łzami?
  Czy to zegar tak zadudnił sekundami.
  Czy to moje własne serce werbel gra?

  Póki nikt z was nie wypowie pierwszych słów,
  brak pewności jest nadzieją, towarzysze…
  Milczę. Wiedzą, że to czego nie chcę słyszeć –
  muszę czytać z pochylonych głów.

  Jaki rozkaz przekazuje nam
  na sztandarach rewolucji profil czwarty?
  – Pod sztandarem rewolucji wzmacniać warty!
  Wzmocnić warty u wszystkich bram!

  Oto Partia – ludzkości wzrok.
  Oto Partia: siła ludów i sumienie.
  Nic nie pójdzie z jego życia w zapomnienie.
  Jego Partia rozgarnia mrok.

  Niewzruszony drukarski znak
  drżenia ręki mej piszącej nie przekaże,
  nie wykrzywi go ból, łza nie zmaże.
  A to słusznie. A to nawet lepiej tak.”

 92. @quentin t.
  g.12:08
  Poszukiwaczu straconego czasu u innych, zajmij się swoim. Mam wrażenie, że wypełniasz go bez reszty aroganckimi, zjadliwymi atakami na tych, którzy ci się nie podobają z powodu poglądów.
  Wiem, że zaraz mi się od ciebie oberwie, specyficzny grzebaczu w cudzych życiorysach, ale mam to gdzieś. „Normalni” blogowicze nie traktują cię poważnie.

 93. Opróżniony umysł biedaka nie rozróżnia wypróżniania od opróżniania…

  Co oznacza, że adasiek opróżnia ustęp z zawartości, by mieć się jak ogolić w lusterku wody, zaś wypróżnia się do garów w kuchni?!… 🙂

 94. Widzisz mag, ja nie mam ambicji, by traktowano mnie poważnie.
  To mój atut.
  Bowiem prawdziwy kabaret ma miejsce wówczas, gdy ambicję, aby zasłużyć na powagę, demonstrują głupcy…

  P.S. 2 pytania:
  – czy ja dziś zwróciłem się do blogowego niemoty Adasia, czy on na napadł, jak zwykle, na mnie?
  – czy ja dziś się wspomniałem o tobie, zanim ty przyczepiłaś się do mnie?

  No, ale przypuszczam, że odpowiedź na te, retoryczne w końcu pytania, ciebie przerasta…

 95. errata:
  „czy ja dziś wspomniałem o tobie, zanim ty przyczepiłaś się do mnie?”

 96. Obym się mylił.

  Qurwika tu nam wysłać chcą
  by kiłą nas zarażał swą.

 97. @
  Adam Mazguła

  Mamy jeszcze armię?
  Kiedy ministrem ON został Antek smoleński, oświadczał wielokrotne, że polska armia będzie przede wszystkim do obrony wartości katolickich. No i mamy przysięgę wojskową w kościele, przed przestępcami hipokryzji i krzywdzenia dzieci. Mają kościelne wojsko OT w mundurach, ze znakami polskiej armii składa przysięgę poddańczą biskupom administracji watykańskiej.

  Panowie Generałowie,
  dlaczego się boicie prawdy, czas zamienić orzełki na krzyże lub swastyki!
  Ujawnijcie też, ile Polska zarobiła na przekazaniu swojej armii kościołowi?
  Ciekawe, czy Watykan płaci im żołd i czy będzie wypłacał emerytury.
  Jednak najważniejsze pytanie brzmi: czy mamy jeszcze wojsko do obrony interesów wszystkich Polaków, czy jesteśmy bezpieczni?
  Czyje interesy reprezentują A. Duda, M. Błaszczak, M. Morawiecki, J. Kaczyński … , jeśli dochodzi do takich zachowań?

  Adam Mazguła

 98. Putin pokazał rusofobom gest Kozakiewicza. Skończył Siłę Syberii i Turecki Potok. Teraz kończy Nord 2. Tak sobie myślę róbmy swoje..z bożą pomocą…około 100 mld m3/r gazu da niezłą kasę…O skraplaniu gazu na Syberii nie wspomnę…16 mln LNG…

 99. Sejmowa lewica narzeka, to jednocześnie chyba apel do emerytów.

  „Proponuję spróbować się utrzymać w Warszawie za 6,5 tys. zł na rękę i dietę 2,5 tys. zł”, czyli opisane w S24 ”Niedole posła Kulaska …”.

  (…) Tako rzecze świeżo upieczony poseł SLD, który nawiasem mówiąc jest też sekretarzem generalnym tej szacownej, lewicowej zresztą partii. Poseł Kulasek ma w swoim pokoju w hotelu sejmowym meble z czasów „wczesnego Gierka” i łazienkę z wanną, a nie prysznicem, nie ma natomiast aneksu kuchennego, gdzie mógłby przygotować sobie śniadanie. A to mu generuje dodatkowe koszty! Biedaczysko!

  https://www.salon24.pl/u/sine/1004216,niedole-posla-kulaska-na-warszawskim-bruku (jeden z komantrzy pod tekstem: „Nachalne to qrwy i zuchwałe”.)
  🙂

 100. Zakończono budowę mostu przyjażni na rzece Amur łącząc Rosję i Chiny.
  Ta przyjażń jest coraz bardziej niepokojąca dla Ameryki.

  http://rus.live/2019/12/62386/?fbclid=IwAR0h6ESksCaKky6xnveef2ahYxsd5I0vA3zWbqyswUdcKhd_KposggnvtnQ

 101. adam100
  5 grudnia o godz. 12:33

  „Ślepy snajper” Jaruzelskiego i działacz KOD.

  Adam Mazguła po śmiertelnym postrzeleniu podczas polowania swojego kolegi próbował zacierać ślady. Potem podczas śledztwa i procesu nie przyznawał się do winy, nie przeprosił też rodziny ofiary. „Gazeta Polska Codziennie” ujawnia, co kryją dokumenty z procesu sądowego jednego z liderów KOD”.

  https://niezalezna.pl/94570-tajemnica-akt-plk-mazguly-boze-zabilem-czlowieka

 102. Blackley
  5 grudnia o godz. 12:45

  „Zakończono budowę mostu przyjażni na rzece Amur łącząc Rosję i Chiny”.

  Polsko-chińska granca ― granicą pokoju.
  🙂

 103. Nota bene:

  jakoś mało mamy (chyba) wspólnego z żabką@, ale co do jednego ma ona absolutną rację:

  na tym blogu produkują się osobnicy/ – czki, którzy bajdurzą na każdy temat, w tym mają ambicję opowiadania o swoich w przeszłości przeżyciach, traumach, znajomych, ba – nawet używają swoich nazwisk. Niektórzy piszą potem jednak pod nickiem, zapominając, co pisali niegdyś i to pod konkretnymi personaliami.
  Naturalną koleją rzeczy to, co umieszczono (przez nich samych!) na blogu staje się publiczne.
  Potem zaś zgłaszają rozliczne pretensje, jakoby „grzebano w ich życiorysach”.
  Kwintesencją takich ble – ble jest: pisanina mag, nadtop pewnej obywatelki świata mieszkającej w norze oraz osobnika, któremu pedały (roweru 🙂 tak się rzuciły na mózg, że kolejnych nazywa interlokutorów „smarkami”.

  Nie piszę o tym pierwszy raz, ale nadziwić się (naiwności?, amnezji?, głupocie?) nie mogę.

  Co zaś do „grzebania w życiorysach” osób publicznych…
  – A cóż, kurcze, robicie tu wszyscy grzebiąc aktualnie w życiorysie Banasia?!

 104. Mauro Rossi; 12:50. Pomarzyć dobra rzecz i nic nie kosztuje.

  https://www.youtube.com/watch?v=RisUgnkFxFA

 105. @ po angielsku

  Anioł śmierci zmarł śmiercią naturalna.

  https://www.youtube.com/watch?v=y7ssLE3FddY

 106. poseł lewicy:
  „Proponuję spróbować się utrzymać w Warszawie za 6,5 tys. zł na rękę i dietę 2,5 tys. zł”

  No, ale wszakże po reformach podatkowych, które obiecuje Zandberg, poseł dostanie na rękę jakieś cztery koła najwyżej. 🙂

  Obecnie oczekuje się na oświadczenie europosła lewicy Cimoszewicza, że kwota uzyskiwana przez niego z tego tytułu w warunkach życia w Brukseli (zwłaszcza nocnego!) nie starcza nawet na gazetę i fajki… 🙂

 107. Tajny układ rządu z banksterami. Polskie złoto za wycofanie gotówki.

  https://www.youtube.com/watch?v=d0mdfJMRX_Y

 108. …prokurator to bardzo porządny człowiek. U Gogola… to też świnia…Tak sobie myślę czy niepisowska literatura wypacza obraz…

 109. Saldo mortale
  5 grudnia o godz. 10:14

  „Narodowe bratanie sie mialo miejsce po ukazaniu sie flmu Shoah Claude’a Lanzmanna w 1985 roku. Owczesny rzad i kosciol zjednoczyly sie w jednoglosnej krytyce filmu. Tygodnik P o l i t y k a dolaczyl sie do owej bezzasadnej krytyki. Warto przy tym zauwazyc, ze ogladalnosc tego filmu byla bardzo niewielka”.

  Nonsens, żadnego bratanie się nie było, lata 80 to był stan wojenny i powojenny. Z jakiego księżyca ty spadłeś? Film Shoah był na tyle głośny (bo skandalicznie uproszczony), że wzbudzał ciekawość, dlatego powszechnie był oglądany. Wersja 8-godzinna szła w kinach, a skrót 2 godzinny w telewizji.

  Na YT (link niżej) jest 30-min kolorowy film o Warszawie z lat 1982-83, to materiały do filmu Shoah. Sfilmowana w odpowiedni sposób Warszawa wygląda upiornie jak z horroru, zgodnie z „ideolo” filmu, ale nawet w stanie wojennym tak przecież nie wyglądała.
  https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=W8SPi1AIfF4

 110. https://www.facebook.com/lifenews.ru/videos/702475193494055/

  Wszyscy kochają Putina , dlaczego Polska nie ma takiego ?.

 111. @
  Prezes sądu, który zawiesił sędziego Juszczyszyna, zablokował zebranie ws. swojego odwołania
  https://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,25482453,kontrowersyjny-prezes-sadu-rejonowego-zablokowal-uchwale-ws.html#S.main_topic-K.C-B.1-L.1.duzy

  premie-nam-sie-naleza05.12.2019, 13:18
  Wieprz z grupy przestepczej trzymającej władze przyspawał się do koryta i nie chce przyjąć do wiadomości ze jest skończony

  ” Będziesz siedzieć”

 112. teo
  5 grudnia o godz. 0:51

  „Służby nic nie wiedziały? [o Banasiu] Nie bądźmy naiwni”.

  Pisz w liczbie pojedynczej, to chyba o tobie. Służby „Tuskowe” zwerbowały kelnerów „U Sowy” ― i co? Można sobie wyobrazić scenariusz, że zanim Mariusz Kamiński otrzymał raport już go miał w ręku TVN, a Bertold Kittel dawno powrócił z Krakowa.
  To w jaki sposób powstały służby i później były w rytm wyborów „rozwijane” powoduje, że każda ekipa do końca nad nimi nie panowała. Mści się brak opcji zero w 1990 roku. Żadna ekipa nie jest w stanie zrobić gruntownej ich reformy, za krótko rządzi.

 113. adam100
  5 grudnia o godz. 13:25

  „Prezes sądu, który zawiesił sędziego Juszczyszyna”

  „Telewizja TTV [związana z TVN], która przed kilkoma laty zrealizowała reportaż o sędzim Pawle Juszczyszynie, usunęła go ze swojej strony internetowej. Materiał opowiadał historię rolnika spod Olsztyna; decyzja Juszczyszyna doprowadziła go do ruiny. Fragment usuniętego reportażu TTV można obejrzeć w materiale wideo”. (TVP Info)

  https://www.tvp.info/45619762/grupa-tvn-usunela-reportaz-o-sedzim-juszczyszynie

 114. Kamiński był od początku jak Cyrankiewicz. Tak sobie myślę,że piszesz służby myśl Kamiński. W ramach ciągłości…

 115. „Ciekawe jak casus Banaś byłby rozwiązany w państwie demokratycznym” – W demokratycznym państwie B. nie zostałby wybrany na taką funkcję. Wątpliwości były już zanim go wybrano. Niezależne służby raczej nie przepuściłyby nieprawidłowości itd. Casus Banaś możliwy jest tylko dlatego, że zamiast demokracji mamy ochlokrację.

 116. Bucu do budy, bo poszczuję Ogórkiem 🙂

  Swołocz PiS = pełzający faszyzm

 117. 13:52

  Accidents will happen, ale demokracja – system który mamy i w Polsce – pozostanie najlepszym systemem. Histeryzowanie po każdym wypadku w pracy tylko przybliża nastanie totalitarymu. Demokracja jest niedoskonała, tak jak wolność…

 118. W Sztanach, prawdopodobnie najbardziej wolnym kraju, policjanci złapali 18-latka który wystawił koguta z Wallmartu na dach i zatrzymał za szybko jadący samochód. Chłopcze, czy wiesz że mogłeś zostać zastrzelony przez tego kierowcę – powiedziała mu policjantka wioząca go do aresztu.

 119. 13:58

  Katolicko – faszystowska mafia to nie demokracja.

  Nie będzie pisior pluł nam w twarz.

 120. @
  Potężny cios w reformę PiS. Sędziowie SN podważyli legalność nowej KRS i Izby Dyscyplinarnej

  Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/fakty/news-potezny-cios-w-reforme-pis-sedziowie-sn-podwazyli-legalnosc-,nId,3371761#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

 121. Mauro Rossi 5 grudnia o godz. 13:39 pisze do Teo: – Można sobie wyobrazić scenariusz, że zanim Mariusz Kamiński otrzymał raport już go miał w ręku TVN, a Bertold Kittel dawno powrócił z Krakowa.

  Mauro Rossi,
  znaczy chcesz nas przekonać, że funkcjonariusze Mariusza Kamińskiego od lat (przez cały okres gdy Banaś był szefem Służby Celnej, w latach 2016–2019 sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, w latach 2017–2019 szefem Krajowej Administracji Skarbowej i w 2019 ministrem finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego) wiedzieli, że Banaś jest właścicielem burdelu, którym kierowali gangsterzy i bandyci znani w całym Krakowie i ci agenci ukrywali tę wiedzę przed swoim szefem Kamińskim a przekazali mu te informacje dopiero po tym, jak uzbroili w tę wiedzę Kittela?

  Mauro, czy Ty w ogóle panujesz nad tym (wg Twoich kryteriow łupieżem) co tu wysypujesz na blog? Dlaczego obrażasz nas tutaj? Takie masz zadanie?

 122. 14:04

  Bezpłciowa weimarska mafia liberalna i katolicka sprawcza mafia to właśnie demokracja, dopóki są wolne wybory. Tylko ludzie o dyktatorskich zapędach negują demokrację z wadami, twierdząc że tylko demokracja bez wad wg ich optyki jest demokracją (jakieś ich specyficzne wychowanie?).

 123. Opinia publiczna powinna wiedzieć kto podpisał się pod opinią o Banasiu,że może być głosowany w Sejmie. Takie polityczne min niet ! Podobnie jak z lądowaniem w Smoleńsku i liście pasażerów. Tak sobie myślę o procedurach po obaleniu tzw.komuny. Ser szwajcarski…a podżegają do wojny Putina…

 124. „Nie dorośliśmy do demokracji” – Bronisław Geremek
  „Szanujmy to co mamy” – Bronisław Geremek.

 125. Osobiście dorosłem do demokracji i szanuję każdy wybór Suwerena, bo na wyborach Suwerena demokracja polega – trzeba, po porażce wyborczej, porwać Suwerena programem i osiągnięciami, a nie tylko znakomitymi recenzjami paru dziennikarzy tvnu…:)

 126. Demokracja to piękny proces uczenia się Suwerena i polityków.
  Dobrze żeby 4. władza w tym pomagała.

 127. Banasia ścigają za oświadczenie majątkowe. A kogo ścigają za poświadczenie o Banasiu ,że kryształ. Tak sobie myślę,że „kryształ” jest sierotą.

 128. Jest ogromnie niedojrzałe oczekiwanie doskonałości od innych przez przecie też niedoskonałych krytyków

 129. Demokracja z polską CDU/CSU czyli PiSem jest najzwyczajniej w świecie najlepszą demokracją na jaką w tym momencie historycznym nas stać, tak samo jak rządy Tuska przez 7 lat były najlepsze

 130. Reasumując, co 4 lata syntetyczny werdykt uczącego się cały czas życia pod rządami…Suwerena (bez histerii histeryków w międzyczasie)

 131. Życzliwy internauta prezentuje cennik restauracji sejmowej:

  Zestaw obiadowy kotlet, zupa i kompot – 12 zł
  Schab w galarecie – 5 zł
  Kiełbasa z cebulką – 5 zł
  Ryba po grecku – 5 zł
  Kaszanka – 3 zł
  Tatar – 7 zł
  Flaki – 7 zł
  Bigos – 8 zł
  Naleśnik – 2 zł

  No, ale poseł Nowej Autentycznej Lewicy (Kutasek?, Kulasek? czy jakoś tak), który umiera z głodu pod Sejmem informuje gazetę wyborczą, że jego wypowiedź była… nieautoryzowana!

  Głupi, głupszy, Kulasek, adaś … :), takie stopniowanie.

 132. No cóż, prawdopodobnie niejedna osoba ma odruch obrzydzenia wobec propagandy TVP.
  Otwarte jest pytanie, ilu osobników ma ochotę się wyrzygać na widok Rudego Cwaniaka.

 133. quentin t. godzina 12.17

  Ładny wiersz
  „…na sztandarach rewolucji profil czwarty”
  Przypomnijmy sobie jak to leciało:
  MARKS, ENGELS, LENIN i STALIN
  Jesteśmy w domu

 134. Co robic w Warszawie aby nie umrzec z glodu w okresie swiatecznym .Cudza a przytomna rada .

  „Zrezygnuj Pan z mandatu posła. Nie chcemy Pańskiej śmierci głodowej. „

 135. Is42:
  ależ ja uważam (zawsze uważałem) Szymborską za wybitną poetkę.
  Sam wiersz o Stalinie, z czysto artystycznego punktu widzenia, jest OK.

  Idzie o to, że Wisława była człowiekiem, a nie pomnikiem. I zdarzało się jej napisać to i owo.
  Wbrew sądom tutejszych hipokrytów, którzy udają, że nie widzieli, nie słyszeli. Jak u Barei.

 136. SŁOWIANIN STANISŁAW 14.20
  A mówili, że kryształy niemodne, albo ten powrót musiałem przegapić.
  Stanisławie, pozwól, że tak po starej znajomości na blogu się zwrócę, zawsze ostrzegałeś aby w pewnych sprawach nie przesadzać, a nawet przestrzegać przykazań, ale oni nie czytają lub interpretują po swojemu, i to jest przyczyną wszelkich problemów i utrapień
  Pozdrawiam

 137. Przed chwilą po kilku’ wyłączyłem transmitowaną konferencje
  Morawiecki , Mariusz Kamiński
  Uratowali Europe od zalewu kokainą -podali ze wartość 2 mld PLN ( Rzetelni obliczyli -szybko !)
  Ale jaja robią sobie z opinii publicznej <Ratują swoje DUPY –
  kilka minut wystarczy – nie mam zamiaru słuchać propagandy szefa MSW i kiwającego potakująco premiera polskiego rządu ,
  Nawet Korzenie po wycince usuwają z Mierzei , ale tu taki sukces Kokaina no i dramat SZCZYRKU – przykrywają Banasia czym się da

 138. …ale przemytu fałszywego kryształu do NIK nie udaremnili…Tak sobie myślę,że najciemniej pod latarnią służb…

 139. quentinte
  Byc moze napisales kiedys to i owo ale wole pozostawac w niepewnosci i prosze mnie z niej nie wyprowadzac .
  Sledzie z cebula w moim wykonaniu – poezja ( nawet ta ) , ale musza byc ” bialoruskie „. Tu bywaja raz na kilka lat .Wyjasnienia nie bedzie

 140. Mauro Rossi 13.42
  Sądy rozpatrują wiele spraw. Takich o których piszesz nie brakuje. Poza sądami powinna być instytucja spraw nadzwyczajnych, ale taką miała być DUDA POMOC. O wynikach jej działalności nic nie wiemy, a przecież tamta inicjatywa okazała się słuszna, skoro napłynęło tysiące spraw.
  Należało tych kilku urzędników wyposażyć w uprawnienia do kierowania spraw do właściwych organów z mocą wyznaczania terminów rozpatrzenia zażaleń poza obowiązującymi w trybie administracyjnym, tak by niezwłocznie nie przeciągało się w nieskończoność.

 141. Kontener z Kolumbii nie budzi podejrzeń jak oświadczenie majątkowe Banasia. W ocenie tych samych służb. Tak sobie myślę,że Kolumbia katolicki kraj kto by podejrzewał…szybciej węgiel z Rosji.

 142. Wystarczyło sprawdzić kontener bo za to biorą pieniądze w ramach procedur. Ogłaszają sukces za coś za co biorą pieniądze. Tak sobie myślę,że wystarczyło sprawdzić też Banasia i lot do Smoleńska też za pieniądze podatnika. Prowokacji na zamówienie też nie wykluczam…

 143. @ jobrave
  at 11:06
  Zachowam dla ciebie troche litości i nie zalicze cie do największych cymbałów piszących tu komentarze.

  Dziwi mnie gdyż byłych UB-ków lub członkow egzekutywy PZPR powinno stać na wykup internetowej wersji Polityki.pl a tam wczoraj dał dokładne sprawozdanie Redaktor Marek Świerczyński z szczytu NATO w Londynie co tam sie działo ,jakie to ma znaczenie i jaka rola byla w tym Prezydenta dr Andrzeja Dudy.

  Ja dodatkowo ogladałem filmik z transmisji w telewizji kablowej USA gdzie pokazano wypowiedż naszego Prezydenta chyba dlatego ,ze z Makronem trafił w punkt i mówił doskonałym angielskim.

  Przyjmij Antypisie do wiadomości ,że to co sie stało wczoraj w Londynie jest przełomem naszej obecnosci w pakcie NATO.

  Konsekwentna realizacja postanowień z Szczytu w Warszawie (organizował szalony Antek )
  poprzez instalacje baz w Polsce oraz stacjonowanie wojsk NATO a w szczególnosci USA spowodowała konieczność szczegółowego uaktualnienia pkt.5 na wypadek ataku na Polske i państwa Bałtyckie.Co najważniejsze w uaktualnianiu pkt.5 pierwszy raz brała udział również Polska.
  Dodam wam głupolom ,ze praktyczne sprawdzenie aktualizacji pkt.5 nastapi w przyszłym roku kiedy na terenie Polski odbeda się najwieksze manewry NATO z przerzutem 20 tys żołnierzy USA z ciężkim sprzetem.Te wyposażenie zostanie pozostawione na terenie Polski w bazach miejscach uzgodnionych podczas ostatniego szczytu Donald – Tramp – Andrzej Duda.

  Teraz macie obraz co dokonał Prezydent dr Andrzej Duda a co robili POpaprańcy z ich Prezydentem.

  Wy tego nie doceniacie gdyż wiekszość Antypisu lizała kiedyś sowieckie dupy – nie jest to przesada ani brak kultury z mojej strony tylko sprawiedliwy osąd.

  Dodam ,ze działalnośc Prezydenta dr Andrzeja Dudy i efekt tego Szczytu budzi moj podzw i przerosła znacznie moje oczekiwania.

  Z wioski Palatine,Illinois – Jerzy Jan Zakrzewski

 144. Ponoć tylko głupol pozna głupola a nawet cymbała bo to sprawa genów. Tak sobie myślę czy można zostać głupolem stosując szopki. Aby wejść na salony…i nadawać na tej samej fali…

 145. kooperatywaMandragon

  „Zandberg w wywiadzie dla ,, wyborczej ” przemilczal w opisie nowego parlamentu wejscie Konfederacji.
  Czy sie ich boi ?”

  Nie, biorąc pod uwagę charakter ich wzajemnych relacji.

  Myslę, że pominął by ich tym spienić.

  Nie wiem czy pan czytał, że na skutek strajku solidarnościowego z pocztowcami premier Finlandii Antti Rinne złozył dymisję. Najwyraźniej Finowie nie kupili tłumaczeń, że ten były związkowiec eskalacji strajku, który sparaliżował pół Finlandii po prostu nie zauważył.
  Jak wskazują badania Finowie nadal chcą lewicowego rządu ale akurat nie takiego, który będzie zmniejszał w budżetówce zarobki.

 146. @
  Wiesław Wadowski
  ·

  Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. Tym orzeczeniem Sąd Najwyższy pozbawił ją sensu istnienia.

  Czy PiS uzna jej orzeczenie za ważne, trudno powiedzieć, ale ten stan grozi chaosem, który może nadać wyborom prezydenckim statusu plebiscytu: czy jesteś za państwem prawa, czy wolisz PiSimz z wszystkimi jego skutkami?

 147. „Szczyt Donald – Tramp – Andrzej Duda” (NATO w Londynie)

  Faktycznie szczytowania były. Ale o tym trójstronnymy Szczycie nie doniesiono w mediach dla byłych UB-eków i członkow egzekutywy PZPR. Andrzej Duda to wiemy, bohater narodowy i dr. Donald? Przecież nie chodzi o Tuska. Ale Tramp? Hm, kto zacz? Bond miał na imię James, o ile dobrze pamiętam. Kto to może być ten Tramp?

 148. @
  Janusz Kubacki-Gorwecki

  „Wuc”
  Ten człowiek budzi we mnie i odrazę i obrzydzenie. Nie potrafi ugotować sam sobie obiadu, ba nawet samemu zrobić w sklepie najprostszych zakupów. Sam nie potrafi zawiązać sobie butów, chodzi ubrany jak ostatnia fleja, nie trafiłby samodzielnie ze swojego chlewu na Żoliborzu do gmachu Sejmu. O tym żeby potrafił założyć i utrzymać rodzinę już nie wspomnę. Ma za to zdolność gromadzenia wokół siebie równie odrażających jak on sam, służalczych typów nazywanych partią PiS. Ma też niespotykaną zdolność niszczenia wszystkich mechanizmów demokracji w Polsce. Ale pamiętaj moralny karle że mamlasz chleb kupiony za nasze podatki, pamiętaj że rozliczymy cię najpóźniej za 4 lata i nikt i nic ci już nie pomoże. Pamiętaj jak skończyli inni, którzy też znienawidzili swoje narody. Nie pamiętasz ? To pozwolę sobie przywołać kilku takich jak ty wuców – fuhrera, Słońce Karpat i Duce.

 149. @
  PiS-owski kryształ przechodni
  Po M. Banasiu jest następny kryształowy człowiek. Skończy jak poprzednik?
  https://www.facebook.com/RacjonalnaPL/photos/a.706258126170514/2739372709525702/?type=3&theater

 150. W snookerze hakatumba – powiedział doktor Jaki
  Chińczycy trzymają się mocno – powiedział Wyspiański

 151. @quentin
  No i popacz pan. Jesteś górą! Mój wpis adresowany do ciebie został ukryty przez moderatora, a twoje odpowiedzi – wprost przeciwnie.
  Wbrew temu co piszesz, obstaję przy swoim, czyli uważam, że mógłbyś sobie darować złośliwe, tendencyjnie recenzowanie upatrzonych blogowiczów/ek. Twoje posty, poza TYM właśnie, nic nie wnoszą do dyskusji nad wpisem Gospodarza ani nad dywagacjami odbiegającymi od „zadanego” przez niego tematu. Są bleblaniem, które przypisujesz innym.
  W dodatku nie tym, którzy naprawdę bleblają. A jest ich całkiem spory legionik na blogu. Nie chcę wskazywać palcem, bo każdy orze jak może, a blog jest otwarty dla wszystkich. Banowanie na EP należy do rzadkości.
  Pozdrawiam (a co tam!), zaś „na spokojność” polecam filiżankę odwaru z melisy doprawionego odrobiną spirytusu.

 152. 16:45

  Mag, to uczestnicy ukrywają wpisy które im się nie podobają, a nie moderator. Moderator ma to w nosie, za PRLu był taki „moderator” a nie tu, wake up. 2019r.

 153. ps. Pewnie wystarczą 3 łapki w dół żeby ukryć wpis, jakie Ty masz postrzeganie współczesnego świata, jeśli skłaniasz się do wniosku, że kulturalny wpis jest chowany przez moderatora forum?

 154. Jankesi ponieśli klęskę w próbie rozbiórki Nord 2 więc rozkręcają „skripalizację” w Europie. Ujawniają szpiegów Rosji niemal na każdym kroku szczególnie w palcówkach dyplomatycznych. Tak sobie myślę ale afera skoro każdy dyplomata to szpieg bo donosi do bazy co widzi na miejscu ale szyfrem. Z tego żyją…

 155. Lewy,
  bo widzisz Roni Rakieta zmienił zwyczaje. Dawno nie widziałem żeby dłubał w nosie a potem czyścił pazury zębami z tego co mu pod nimi zostało. I to się teraz mści.

 156. Hipokryzja hunwejbinów. Śmierć wskutek używki zwanej alkoholem przewyższa skutki używania narkotyków w tysiące razy. Tak sobie myślę czy handel alkoholem to kura ze złotymi jajami dla rządzących. A narkotyki to chłopiec do bicia…politycznej piany…

 157. „PKB Polski rósł w trzecim kwartale najszybciej w całej UE. Niemcy na ostatnim miejscu.” to jest tytuł z Gazety teraz na pierwszej stronie i nie ma powodu go łapkować w dół. Takie życie.

 158. MR 13.42
  ls42 15.38
  Przekonuję się, że przed napisaniem komentarza powinno się zajrzeć do dostępnych źródeł
  Tym razem dowiedziałem się, że DUDA POMOC działa. W ciągu 3 lat, od sierpnia 2015 roku, do Biura Interwencji Prawnej przy Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło 38,5 tys. listów od pokrzywdzonych przez władzę obywateli. Pracownicy Biura przeprowadzili 13 tysięcy rozmów telefonicznych z pokrzywdzonymi przez bezduszną władzę obywatelami, a z 4 tysiącami spotkali się osobiście. Szefem tej prezydenckiej komórki jest Andrzej Dera.
  Bliższych danych o wynikach interwencji prezydenckich urzędników w organach władzy nie podano. Jest to jednak adres na który możemy składać osobiste wyrazy niechęci do rządu, sądu, albo innych jednostek z którymi mamy na pieńku

 159. Polityka kryształów ma długie, a może nawet jeszcze dłższe tradycje, niż serial CZTERDZIESTOLATEK.
  W każdym razie dyrektor Stefan Karwowski (w tej roli znakomity Andrzej Kopiczyński) udając się w służbową delegację na bratnie Węgry w podarunku zabrał/dostał kryształy, a te jak z kryształami bywa się nie dowiozły w całości

 160. Dzisiaj, Pan Prezydent Andrej Duda, w pomieszczeniu izolowanym od mediów, przyjął przysięgę od dwojga komuchów, „Ciumki” Piotrowicza i Krychy Pawłowicz. Szkoda, że nie było kamer bo interesująco byłoby popatrzeć na jego minę, czy się uśmiechał, czy tłumił rzygnięcie? Czy może przyjął ale się nie cieszył? Czy stare komuchy przyzywały istoty nadprzyrodzone do pomocy, czy nie?

 161. Zamknąć mordy, sąd idzie.

 162. Co to jest TK?
  Odkrycie towarzyskie Jarosława.

 163. @AllEnglishHearing

  „Sieczka” spotyka się z nauką.
  Czy prawica wszędzie musi wykorzystywać ludzi, którzy myślą, że szybkość mówienia jest ważniejsza od treści ?

  Professor fires back at GOP lawmaker: I’m insulted

 164. Pieśn dziadowska usłyszana na krakowskim rynku, śpiewana oczywiście przez dziada.

  Jest prezesem Banaś mały
  Ma w Krakowie burdel cały
  Z bandziorami biznes kręci
  Bo każdego forsa nęci

  Gdy okazja się nadarza
  A dość często się to zdarza
  Bo na Wawel jeździć trzeba
  Oczywiście nie dla chleba

  To zamawia się już locik
  I rządowy samolocik
  Wszystkich wiezie do Banasia
  A tam czeka piękna Kasia

  Najpierw msza no i pacierze
  Wszyscy myślą w dobrej wierze
  Wspominają oni Lecha
  Oni myślą o uciechach!!!

  Banaś dał im tam rabacik
  Każdy zmoczył tam swój bacik

  Był tam Ziobro i Terlecki
  Sasin, Gowin , Morawiecki
  Cały PiS ten dom zaliczył
  Nikt by tego dziś nie zliczył

  Nie był tylko tam Kaczorek
  Bo on nie wie gdzie rozporek
  Gdy był młodszy, chłopców lubił
  Dziś w tym wszystkim się pogubił

  Nagrywani przy tym byli
  Jak bzykali i się myli
  Te nagrania Banaś trzyma
  Jak go ruszą to ich nima

  Dziś Banasia nikt nie ruszy
  Bo PiS cały jest po uszy
  Ubabrany w tym bajorze

 165. @ jobrave 4 grudnia at 10:54

  Jestem winny ci na odpowiedż na twój komentarz na temat zarobków polityków i jak opinia publiczna do tego podchodzi i na końcu piszesz ,że sa jakieś formy poznania stanu posiadania i wykazania oszustw polityków itp,itp.

  Problemem twoim i innych sovietikusow w większości Antypisu jest ,że nie rozumiecie zupełnie swiata wolnych ludzi w dodatku o mentalnosci republikańskiej ( nie mylic z partia republikańską.

  Postawa typowo amerykańska jest ,że tu większośc daży aby być bogatymi na tyle ile pozwalają im możliwości .Tu większość i ja do nich się zaliczam nie ukrywa stanu posiadanego majątku a wręcz odwrotnie chwali sie tym gdyż jest to jedna z miar sukcesu.W Polsce ja dla mojej rodziny nie ukrywam co posiadam zaś oni tak jak wy wszyscy trzymacie to w sekrecie.

  Dlatego amerykanin nie ma nawyku takiego jak wy aby zaglądać komuś do kieszeni co jest normalka w Polsce gdyż wie ,ze tu ukraść oszukać jakkolwiek się zdarzają ale w większości dochodzi sie do tego ciężką pracą.

  Co określa stan posiadanego majatku i stan bogactwa oraz drabinkę spoleczną.

  Jest podstawowy parametr dla Amerykanina ile wykazał rocznego dochodu do opodatkowania przez IRS .Dlatego jest to najczęściej tu zadawane pytanie .Jeśli osoba czy polityk wykaże ,że rocznie rozliczyl sie z dochodu ( wszystkie pieniadze jakie wpłyneły na konto podatnika w ciagu roku ) rozgarnięty Amerykanin jest w stanie wszystko powiedzieć o tej osobie gdzie mieszka na co może sobie pozwolic itp .Nikt nie bedzie sprawdzał politykowi ile zarabia czy oszukał gdyż od tego jest IRS urząd podatkowy.Dlatego osoba która chce wejśc do polityki publikuje wyciąg z rozliczenia podatkowego podajac ile zarobiła w ostatnim roku lub w poprzednich latach.

  Obywatel wyborca nie zazdrości Donaldowi Trumpowi majątku ( sa lewacy myślacy inaczej ) tylko wręcz odwrotnie – myślą ,ze polityk powinien umieć zarabiać pieniądze i taki będzie dbał o kasę państwową.

  Również jest znana zasada ,że bogactwo posiadanie pieniedzy stanowi o niezależności danego polityka .Do takich polityków w Polsce moge zaliczyć Premiera Mateusza Morawieckiego.Jego kariera to jedna z dróg amerykanskich – najpierw praca w biznesie zarobienie pieniędzy a potem służba publiczna.

 166. Lewy z godziny 18:05
  Ta pieśń dziadowska z Krakowskiego rynku to perełka na dobranoc .

 167. @
  Platforma Obywatelska
  ·

  PILNE! Andrzej Duda odbierając ślubowanie od prokuratora stanu wojennego Stanisława Piotrowicza oraz największej hejterki Krystyny Pawłowicz, wybranych przez PiS na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, pokazał, że jest tylko bezwolnym narzędziem swojej partii. To potwarz dla Obywateli i Państwa Polskiego ‼️

 168. @
  Treść internetowej propagandy na rzecz PiS była zbieżna z tym, co na Twitterze i Facebooku wypisują rosyjskie trolle – wynika z raportu opublikowanego przez Centrum im. prof. Bronisława Geremka.
  https://sonar.wyborcza.pl/sonar/7,156422,25476093,piewcy-pis-jak-rosyjskie-trolle-co-wynika-z-analizy-przedwyborczych.html

 169. @ zetus 1

  Rzeczywiście dobre – nie mam czasu skad jest ten facet i zgaduje albo z Teksasu albo z Virgini dlatego szybkość i akcent dla przeciętnej osoby znającej angielski może być niezrozumiały.

  Zderzyły sie dwa swiaty wolnosci i marksizmu bełkotliwego tej profesorki jakby najbardziej mowiła wolno.Dzieki takim pojedynkom Donald Trump bedzie miał zapewnioną drugą kadencję.

  Wczorajszy szczyt w Londynie całkowicie rozbroił durnych demokratów z argumentów ,że on jest prorosyjski.

  Jest to pierwszy Prezydent który realnie w ramach NATO i USA postawił sie Rosji.Realnośc w zrozumieniu trampa oznacza realne wzmocnienie a nie gadka szmatka jaka uprawiali liberałowie Clinton ,Obama ,Demokraci.

  Zabawne ,ze najbardziej na tym konflikcie odnosnie pro rosyjskosci wpieranej Donaldowi Trampowi skorzystała Polska . Prezydent Andrzej Duda wykorzystał to wręcz wzorowo.Donald Trump musiał udowodnić ,ze jest inaczej dlatego bazy i wojska USA w Polsce .Ustanowił takie standardy ,że Demokraci beda to musieli popierać w nadchodzących latach.W dodatku Kongres zdominowany przez Demokratów nie blokuje funduszy na wydatki flanki wschodniej NATO a wręcz przeciwnie ,demokraci muszą głosować za.

 170. waldemar
  5 grudnia o godz. 18:17
  Ja nie autor, Ja tylko słyszał

 171. Okupowaną przez jankesów ojczyznę daj nam panie…A Bóg wysłuchał i żałował,że stworzył człowieka…Tak sobie myślę,że dzieci mogą się wyrodzić z genów…przyzwoitości…

 172. Od trzystu lat podróżują po Polsce obce wojska i do tych przemarszów ludność miejscowa musiała się przyzwyczaić.
  Po 1989 roku pożegnaliśmy bratnie wojska be żalu, ale nie sądziłem, że jeszcze za mojego żywota będą tu stacjonowiły kolejne obce wojska, tradycyjnie sojusznicze.
  Być teatrem zmagań wojennych nie jest przyjemnie, tylko niektórych to może cieszy. Dla świętego spokoju palcem nie będę pokazywał, niech ci entuzjaści sami się ujawnią.

 173. Ponoć okupacje i zabory były kulturotwórcze nad Wisłą. Tak sobie myślę o dopalaczach okupacyjnych z tendencją masochistyczną. Nawet panująca religia jest wynikiem krzyżackiej okupacji…jako propozycja nie do odrzucenia…bez referendum…

 174. @adam100
  5 grudnia o godz. 18:28

  Wyborcza znowu pisze bzdury. Rosyjskie trolle, których profile są powszechnie znane co najmniej od lata tego roku, gdy jakaś firma analityczna opublikowała mapy ich wpływów i powiązań, propagują treści zbieżne z poglądami Konfederacji, nie PiS.

  „Osoby popierające radykalną prawicę i PiS”? Albo radykalną prawicę, albo PiS. Radykalna prawica, obecnie skupiona pod szyldem Konfederacji, przez całą kampanię (i do PE, i do Sejmu), atakowała PiS o wiele bardziej zdecydowanie i merytorycznie niż Platforma.

  PiS chodzi na pasku USA, nie Rosji.

 175. Na marginesie
  Jak Palestyńczycy rakietami domowej roboty potrafili zaatakować terytorium sąsiednie, bronione przez wojskowe instalacje najnowocześniejszej na świecie technologii, to jak Polska chciałaby się obronić przed sąsiednim mocarstwem dysponująym atomowym arsenałem i mającym najpotężniejszą armię.
  Nie sądziłem, że znajdą się politycy prowadzący konfrontacyjną działalność przeciwko potężnemu sąsiadowi, nie mając z tego żadnej materialnej korzyści i będąc z góry na przegranej pozycji. Można dodać „widzą i milczą, taki milczący naród”

 176. legat 17.59
  „Szkoda, że nie było kamer”
  Też chciałbym zobaczyć takie widowisko

 177. adam100
  5 grudnia o godz. 16:37
  „PiS-owski kryształ przechodni
  Po M. Banasiu jest następny kryształowy człowiek. Skończy jak poprzednik?”

  Kandydat wątpliwy „kryształ”…….rekomendujący niewątpliwie fajans.

 178. Geozak
  5 grudnia o godz. 16:07

  @ jobrave
  at 11:06
  Zachowam dla ciebie troche litości i nie zalicze cie do największych cymbałów piszących tu komentarze.

  Dziwi mnie gdyż byłych UB-ków lub członkow egzekutywy PZPR powinno stać na wykup internetowej wersji Polityki.pl a tam wczoraj dał dokładne sprawozdanie Redaktor Marek Świerczyński z szczytu NATO w Londynie co tam sie działo ,jakie to ma znaczenie i jaka rola byla w tym Prezydenta dr Andrzeja Dudy.

  Ja dodatkowo ogladałem filmik z transmisji w telewizji kablowej USA gdzie pokazano wypowiedż naszego Prezydenta chyba dlatego ,ze z Makronem trafił w punkt i mówił doskonałym angielskim.

  Przyjmij Antypisie do wiadomości ,że to co sie stało wczoraj w Londynie jest przełomem naszej obecnosci w pakcie NATO. […]
  _______________________________________________
  Szanowny Dżordżu,
  To bardzo dobrze, że trankwilizatory nie przytępiły u Ciebie ludzkich uczuć, bo dzięki temu nie poczułem się intelektualnie skopany. Dziękuję za to litościwe potraktowanie.
  Na wstępie mojego wpisu chciałbym Cię poinformować, że prenumeruję „Politykę” w formie digital i czytuję artykuły red. Świerczyńskiego. I z dwóch zdań na temat Dudy, które znalazły się we wspomnianym przez Ciebie artykule, nie udało mi się wywnioskować tego, co byłeś uprzejmy wywnioskować Ty. Jednocześnie, pragnę nadmienić, że od 20 lat mieszkam w UK (i nie jest to Ukraina), w związku czym mam permanentny dostęp do brytyjskich mediów. Niedawny szczyt NATO był w nich szeroko omawiany były newsy krótkie i dłuższe, były analizy i dyskusje, ale nigdy nie padło nazwisko Dudy. W amerykańskich mediach też chyba o „sukcesie” Dudy skąpo – jakieś kilka zdań w NYT i to nawet nie tekst autorski, tylko kilkuzdaniowa depesza z Reutersa i raczej nie roli, jaką według Ciebie odegrał Duda, zatem – uspokój się Dżordżu. Uspokój. Co zaś się tyczy kablówki, w której Duda toczył geopolityczny blitzkrieg, krocząc od zwycięstwa do zwycięstwa – trzeba było sprawdzić, czy prawym górnym rogu nie widniał napis TVPinfo.
  Ps.I
  Co do kwestii majątkowych amerykańskich polityków – czyli jednak nie jest tak, że pozostają poza kontrolą.
  Ps. II
  I nie jest też tak, że ktoś, kto nie zgadza się z Twoimi durnotami, jest byłym komunistą, byłym ubekiem, lizał dupę Sowietom itp.

 179. jobrave
  5 grudnia o godz. 20:22
  Ależ jesteś uparty, nie potrafisz przyjąć, że to co sie stało wczoraj w Londynie jest przełomem naszej obecnosci w pakcie NATO. Przełom.!!!
  Ten dziadunio, pantofelek odlatuje. Nasz Maliniak, którego dziadunio nazywa przełomowym doktorem Prezydentem Dudą, wydaje mu się, że nasz dowcipniś od luudożerców jest Cezarem, Dzingis-hanem, albo Einsteinem a nawet Zweisteinem.
  Ciekawe czy dziadunio, jak był młody, też miał takie odloty.
  Kurcze Maliniak jak jakis przełom dunajca, niesłychana metafora.

 180. @mag

  Nie wierz w bajki pisane przez @satrustequi.

  Na tyle na ile znam elektroniczną wymianę danych, to oko kamery Wielkiego Brata pokazało iż masz lakier na paznokciach niezgodny z twoim profilem sieciowym.

  Jaki ma być ten lakier? Nie mam pojęcia!

  Poeksperymentuj!

  Jeśli przy pomocy lakieru sprawy nie da się zamienić na lepszą, to masz możliwość bardziej zdecydowanego zadziałania palcem wskazującym lewej dłoni. Zalecam wcześniejszą kąpiel tej dłoni w ciepłej wodzie.

  Ściśnij lewą dłoń ( kciuk może być odchylony w górę, ale nie musi ).
  Nie prostując za nadto ( lewego ) palca wskazującego odchyl go lekko w stawie śródręczno-paliczkowym. Będzie to uwydatniało staw międzypaliczkowy bliższy ( zwykle nim pukasz do drzwi ).

  I teraz puknij tym stawem w czerwieniejący się napis

  ROZWIŃ WSZYSTKIE

  wstawiany przez Wielkiego Brata po reklamie tuż po wpisie gospodarza. Na kilkach chwil moderacja odsłoni wszystkie mądre komentarze ( głupimi się nie zajmuj ).

  Niestety to jest jak z wódką. Żeby więcej rozumieć, to musisz więcej pić.

  Ostrzegam!

  Picie z Marianem Banasiem jest zabawą smrodliwą i rodzącą kłopoty objawiające się przyrostkiem -nik symulującym przedrostek:

  Jestem nikiem!
  I nikt mi nawet do dupy nie podskoczy!

  Gdybyś zrozumiała wszystko co jest powyżej w tym komentarzu, to będzie , to świadectwo że się pukasz niewłaściwie.

  Ja też cierpię na zwyrodnienia.

  Dla przykładu:
  nie cierpię samby z piórkiem w dupie oraz płaczliwych narzekań.

 181. VIVE LA FRANCE! Lud Francji, lud Paryża na barykadach. Wolność na barykadach. https://wyborcza.pl/7,75399,25484299,najwiekszy-strajk-francuzow-za-kadencji-macrona.html#s=BoxWyboImg1
  Francuzi powstali przeciwko wyzyskowi, nędzy, wykluczeniu i upokorzeniu. Przeciwko Macronowi i nieludzkiej ideologii neoliberalizmu. Francja strajkuje i płonie pod sztandarami Związków Zawodowych. Skutecznie zlikwidowanych w Polsce przez zdradziecką Solidarność i obcy kapitał. Lud Polski uśpiony kościelną trucizną i przekupiony nędznymi srebrnikami i propagandą PiS daje się wyzyskiwać i upokarzać. Z lenistwa i z głupoty.
  Trzeba mieć nadzieję ,że iskra z Francji zapłonie w innych krajach.

 182. Monsieur premier ministre Philippe, prenez l’example… z naszego żoliborskiego gnoma : niech pan obieca bezmyślnym tumanom „13-tą emeryturę” i jeszcze jakieś parę groszy „plus” – i będzie po sprawie!
  Naszemu udało się tak przekupić kilka milionów kretynów, więc i może we Francji się uda ?

 183. Proszę wybaczyć, ale dzisiaj „przełom Dunajca” wywołał u mnie dziecięcą radość i szczery uśmiech
  Takie metafory użyte w odpowienim kontekście są wyznacznikiem blogowej wartości i społecznego zaangażowania
  Niech jasna strona mocy będzie z Wami

 184. Scena przed „hotelem”
  – klup! klup!
  – kto tam?
  – to jo bwtb
  Drzwi otwiera frelka w szlafroku
  – co chcesz ołpa?
  – jeBanaś?

 185. Symetryczny
  Nie wykręcaj się. TY TEŻ MASZ prezydenta kretyna, choć na niego nie głosowałeś. Po co to protekcjonalne WY?

 186. @ Lewy
  Przeczytaj wczorajszy tekst Marka Świerczyńskiego na temat Szczytu NATO w Londynie w Politce.pl ruski trollu i dopiero zabieraj głos.Ruski troll Lewy korzystając z dolegliwości Nieuków POpaprańskich
  celowo dołącza się do nich w podważaniu zasług Prezydenta aby deprecjonować nasz udział w NATO
  i współpracę z USA.
  TWÓJ SMRÓD RUSKICH ONUS DOLECIAŁ AŻ DO MOJEJ WIOSKI PALATINE,! ! !

 187. @Piotr II

  Tu bywają orły jeden z twych komentarzy mogą morfologicznie rozebrać po-przed-NIK.

  Ale taki rozbiór była by to osobliwość podobna do hipostazowanej szóstej siły gmatwającej już naprostowaną mechanikę kwantową.

  Tu sie bywa po-głównie, aby pisać.
  Z czytaniem to w Polsce i w Polonii jest trudniej, bo może ono wzbudzać męczącą chęć zrozumienia co dokucza komentatorowi oprócz ( mamy demokrację i możemy zaraz wybrać )

  { teściowej | teścia | łupieżu słów }

  Opis banasiowej kamienicy został utajniony na okres trochę krótszy od wyjaśnienia katastrofy gibraltarskie j ( małpy są współwinne ). Dla mądrych lepiej ( nie mówić ) : na 70 lat.

  Tak długo to nawet @Mauro Rossi nie będzie czuwał.

  Też mi tajemnica: i hetero i homo lubią bara-bara z niepełnoletnimi cnotami i cnotkami i objęcie URZĘDU tej lubości nie likwiduje.

  Aby zrozumieć jak bardzo ta lubość jest dojmująca nie trzeba pić wódki.

  Żaden alkohol nie pomoże zrozumieć tego, dlaczego kabotyn typu Wolfgang Amadeusz nie osiągnął maestrii Zenka Martyniuka.

  I rzadko który artysta ujawni rzewnie swoje odrzucenie przez muzę:

  https://www.youtube.com/watch?v=8_E8N1V06WM

 188. Geozaku
  Obrażasz naszego doktora pana prezydenta Dudę, co ma usta jak malina, zapomniawszy dodać , że Maliniak jest przełomowy, bo przełamał nasz udział w NATO.
  Pamietaj dziadunio przełamał i nie złość się, jak ci się zwraca uwagę. Bo poprosimy siostrę, żeby dziaduniowi dała w pupcię zastrzyk

 189. @jobrave
  Dobrze ,że się przedstawiłes ,że mieszkasz i pracujesz na tzw.zmywaku czyli gdzies w kuchni myjąc gary kub wynoszac śmieci,.Jak to mówia ,żadna praca nie hańbi jeśli jest tylko etapem dla kolejnej lepszej.
  Jednak przypuszczam dyplom zdobyty w czasach masowego płodzenia politologów i twoje zrozumienie tekstu pisanego choćby Redasktora Świerczyńskiego który dokładnie tłumaczy sukces szczytu dla Polski i krajów Bałtyckich odnośnie przyjecia uaktualnionego pkt.5 świadczy ,że masz ograniczone możliwości poznawczw zas analityka – żadne,

  Jest zrozumiałe durnoto ,że Redaktor Świerczyński na łamach Pplityki nie będzie peanował Prezydenta Dudy jednak to jego długie zdanie wyjasnia wszystko tylko trzeba czytać z zrozumieniem..W dodatku cymbale powinnienes wiedzieć ,że to co sie stało w Londynie to jest efekt czteroletniej pracy Prezydenta ,10 jego spotkań z Prezydentem USA również kilkanaście wizyt roboczych Mariusza Błaszczaka w Petagonie,Kongresie i Senacie.

  Jak jesteś Cymbale zZmywakowski naiwny to trzeba boki zrywać z bzdur co piszesz.Ja jeszcze nie spotkałem jeszcze telewizji czy środków przekazu aby wychwalali obcego Prezydenta a nie moi o swoich i przedstawiali ich zasługi.Szczególnie to dotyczy krajów anglosaskich.Tylko kompleksiarze z Polski, TV,Redaktorzy ,pisma i takie psiaki jak ty powielaiące te kompleksy doceniacie obcych zas swoich obrzucacie pomyjami z zmywaków.
  Ja widziałem krótki filmik z wystąpienia Andrzeja Dudy w kablówce która pokazała to a potem Donakda Trumpa.Jej celem nie było przedstawienie Andrzeja Dudy – cymbale nie wmawiaj mi czegoś co nie napisałem,

 190. Dziwię się POpaprańskim Nieukom, że nie doceniają rozkoszności PiSiaków

  Którzy cieszą się jak dzieci z „wiekopomnych osiągnięć” dra Dudy. wszak zadzwonił on do Erdoğana przed szczytem NATO w Londynie i się z nim spotkał. POLITYKA pisze:

  Stoltenberg powstrzymuje turecki rokosz Erdoğana

  Jeśli do przełamania tureckiego oporu przyczyniły się bilateralne i wielostronne spotkania w kuluarach, to główne zasługi można przypisać Trumpowi i prezydentom z Europy Wschodniej, w tym Andrzejowi Dudzie. Duda jeszcze przed szczytem, w poniedziałek wieczorem, dzwonił do Erdoğana, później zabiegał o spotkanie w szerszym gronie, co udało się w środę. Z Erdoğanem spotkał się też Trump, który w każdej wypowiedzi starannie unikał krytykowania go. Zrazu Erdoğan nie miał chęci ustąpić, ostatecznie zgodził się przyjąć zaktualizowane dokumenty. Trzeba przy tym zastrzec: dotyczące również Turcji, bo planowanie obronne jest aktualizowane dla wszystkich członków NATO.

  No cóż. Wystarczy się zastanowić, czy Wałęsa, Kwaśniewski, Komorowski a teraz ewentualnie Kidawa-Błoński zdobyliby się na taką odwagę, na taką niezłomność i zadzwonili do Turka i ostro mu się przeciwstawili.

  Albo kto wprowadził Polskę do NATO? Kto przemaiwał do Kongresu USA – „My naród …” (We, the people), kto negocjował, agitował, podpisywał akcesję, kto Ameryce pomagał w walce z terroryzmem, kto wysłał wojsko polskie do Iraku i Afganistanu? No przecież nie Wałęsa, Geremek, Kwaśniewski, Miller … Kto ściągnął żołnierzy, rakiety i czołgi z Amerykie? Kto uzgodnił i przygotował szczyt NATO w Warszawie? No przecież, że nie Komorowski …….. pardon, Komoruski …..

  To wszystko osiągnął niezłomny dr Duda.

  A komu udało się osiągnąć najwyższy wzrost PKB w III kw 2019 w całej Unii (wyniki Malty, Rumunii i Irlandii jeszcze nie podano)? No kto? Bo nie wierzcie peowskie mordy w to, że na przełomie 2008 i 2009 przez trzy kwartały z rzędu polska gospodarka jako jedyna w UE rosła. Nie wierzcie propagndzie Tuska, zapomnijcie o tym, że był jakiś Tusk, ryży zbój o wilczych oczach. Cieszcie się, co macie póki nie napłyną dane za cały rok 2019, bo polski wzrost PKB wg. prognoz UE będzie na 4. lub 5. miejscu. A potem? Potem to już prezes Kaczorek wie i mówi, że będzie zjazd, tak więc trzymajcie się, wszelkich uchwytów, różańców, krzyżów, wiatro, bo nadciąga spowolnienie, już płace nie rosną, już inflacja się rozkręca, już podatki rosną …. cieszcie się, kiedy jeszcze jest czas, kiedy niby jest z czego….

 191. (…)
  Nie do przecenienia jest dyplomatyczny talent Jensa Stoltenberga. Norweg po raz kolejny pokazał, że jest dla sojuszu nieodzowny, a jego umiejętności powstrzymywania emocji i szukania porozumienia uratowały NATO przed nieszczęściem. Stoltenberg opanował turecki rokosz Erdoğana …

 192. Po tym cudzie w Londynie, to już chyba Dreisteinem nawet. A Pambuk lubi trójcę i może nagrodzi Polskę Trójmorzem, zwłaszcza że na pewno pamięta, jak Pisdudek w potrójnym „to loopie” uratował Hostię Przenajświętszą przed sięgnięciem bruku.

 193. Ech Teo, kim by był Stoltenberg, bez Dudy? Łatwo błyszczeć w czyimś świetle. Podłącz sobie kablówkę z wioski Palantine, a łacno się przekonasz, kto naprawdę jest nieodzowny dla Sojuszu i dlaczego jest to Duda.

 194. Nasi kochani kato-patrioci z PiS

  Ich kompleks jest silniejszy niż mogliście się POparańscy Nieuki spodziewać. To oni, nikt inny niezłomnie osiągnęli, to co jest. Nawet slynne tablice z 21 Gdańskimi Postulatami są ich:
  https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1934702,1,pis-chce-sobie-przywlaszczyc-slynne-gdanskie-tablice-z-postulatami.read?src=mt

  A Banaś nie ich. Może być, że nowa KRS też będzie nie ich jak się sytuacja w polskim sądach zdynamizuje i rozburdasi. Opóźnienia w drogownictwie nie ich. Nauka szkolna od świtu do ciemnej nocy i niskie płace nauczycieli to nie ich (samorządów wina, bo nie umieją gospodarować). Ale wyniki PISA to ich. Jeśli nie rozumiecie tego klucza, to co dobre w tysiącletniej historii Polski to jest ich, o co złe to wina totalsów.

  Jednego trudno rozstrzygnąć. Czy Olga Tokarczuk jest ich, czy wprost przeciwnie? Właściwie to jest oczywiste: jednego dnia Tokarczuk jest ich Noblistka, drugiego to Ukrainko-żydowska zdrajczyni.

  I tak się kręci ta mamrotna narracja-PiSracja.
  Osobiście już się przywykłem, pochylam się na PiSiakami zakompleksionymi. Z tym nic innego nie da się zrobić.

 195. Tego jeszcze nie słyszałem ,, Cymbał Zmywakowski”

 196. Banaś jest typowy dla mechanizmów rządzenia Kaczyńskiego. Prezes dobiera do współpracy ludzi , których ma pod kontrolą, na których ma haki. To, że w przypadku Banasia te haki wyszły na jaw, to przykry wypadek przy pracy dla Kaczyńskiego. Skompromitowany publicznie Banaś ale zamiast być potulną ofiarą swojej kompromitacji i wycofać się z życia publicznego, trwa wbrew woli Prezesa na stanowisku prezesa NIku. Taka postawa Banasia to niebezpieczny precedens dla Kaczyńskiego, podkopujący jego nieograniczoną władzę w państwie. System Kaczyńskiego zaczyna sie kruszyć. Banaś może może być złym przykładem dla innych, może być tym , który pierwszy krzyknął, że „król jest nagi”.
  A co to ma wspólnego z demokracją ?
  Nic !
  W demokratycznym państwie Banaś nie doszedłby do takiej funkcji, to dlaczego teraz akurat on ma się trzymać jakichś demokratycznych reguł i podać się do dymisji ?

 197. Kim byłby Stoltenberg, bez Dudy?

  Oto jest pytanie. Byłby zwykłym norwegiem i sekciarzem, który wciana tylko solone śledzie. Przecież to dr Duda bo powołał na to stanowisko. Formalnie to Tramp(ek) po wskazaniu przez dra Dudę. A teraz potrzebuje suflowania i prowadzenia za rękę. Drduda mówi mu – Jensiu, stań tam; a teraz zadzwoń do Erdogana i go opieprz, a potem ukłoń się mistrzowi Tramp(kowi); a uspokój tego Jemanuela, Angela? machnij na nią ręką, mówię ci to stara baba ledwo się trzęsie, môwię ci jak doktor, na prawo się chyboce; to co jedziemy na narty, jakie tam u was są górki, do Kasprowego im daleko; jeszcze tylko powiem Tramp(kowi), by chińczyków przycinął, o tak, za jaj…, wiesz chyba, jeśli je mają; Putinowi dał spokój chwilowo, żeby się rozluźnił, a ja go wtedy z drugiej mańki, ODDAWAJ NASZA TUTKĘ – wrzasnę mu do ucha; no spadaj Jensek … bo śledziami z beczki zalatuje ci z ust … spadaj.

 198. Tak jest. „W demokratycznym państwie Banaś nie doszedłby do takiej funkcji”

  A państwo pod rządami prezesa Kaczorka jest demokratyczne, czyż nie? Sam prezes to mówił, że jest wzorem dla zachodnich niby demokracji.

  Zatem dlaczego Banaś doszedł do takiej funkcji? Ano dzięki totalsom z opozycji. No i komuchom, bo to oni stworzyli NIK. To ich dzieło – komuchów i totalsów z PO.

 199. A może p. Ogórek się nada?

  Trzech budrysów z Lewicy szuka kandydatki na prezydenta. Każdy z nich nie ma odwagi, albo posiada inne plany polityczne. Szukają wciąż ….

  https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,25484467,jolanta-banach-na-prezydenta-rp-jak-mezczyzni-sie-asekuruja.html

 200. Made in Gazeta pl – Mincemeat pies (RG )- „Ciasto z mielonego mięsa” !!

  „Osobisty cukiernik królowej zdradził, że ulubionym świątecznym smakołykiem Jej Wysokości jest ciasto z mielonego mięsa. Kilka lat temu ujawniono, że przepis na mielone placki królowej wymaga miesięcy przygotowań, o czym poinformowała sama rodzina królewska w swoich mediach społecznościowych, w 2017 roku.
  Wszystko, od mięsa mielonego po ciasto, jest ręcznie robione przez mały zespół w kuchni w pałacu Buckingham. Mięso mielone jest przygotowywane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem i przechowywane w spiżarni – czytamy.”
  Czytamy , czytamy i musimy sie napic bo o suchym pysku nie da sie tego czytac

 201. Mincemeat – w kuchni angielskiej mieszanka bakalii: skórki pomarańczowej, rodzynek, skórki cytrynowej, orzechów, suszonych owoców, zwykle konserwowanych w brandy, czasami z dodatkiem łoju wołowego, wołowiny lub dziczyzny.

  Nie należy mylić z mięsem mielonym, które w języku angielskim nosi nazwę ground meat, czy siekanym − minced meat.
  English recipes from the 15th, 16th, and 17th centuries describe a mixture of meat and fruit used as a pie filling. These early recipes included vinegars and wines, but by the 18th century, distilled spirits, frequently brandy, were being used instead. The use of spices like clove, nutmeg, mace and cinnamon was common in late medieval and renaissance meat dishes. The increase of sweetness from added sugars, and those produced from fermentation, made mincemeat less a savoury dinner course and helped to direct its use toward desserts.
  A 16th-century recipe

  Pyes of mutton or beif must be fyne mynced & seasoned with pepper and salte and a lytel saffron to colour it / suet or marrow a good quantitie / a lytell vynegre / pruynes / great reasons / and dates / take the fattest of the broath of powdred beefe. And if you will have paest royall / take butter and yolkes of egges & so to temper the floure to make the paest.

  (= Pie filling of mutton or beef must be finely minced and seasoned with pepper and salt and a little saffron to colour it. [Add] a good quantity of suet or marrow, a little vinegar, prunes, raisins and dates. [Put in] the fattest of the broth of salted beef. And, if you want Royal pastry, take butter and egg yolks and [combine them with] flour to make the paste.)[2]

  In the mid- to late eighteenth century, mincemeat in Europe had become associated with old fashioned, rural, or homely foods. Victorian England rehabilitated the preparation as a traditional Yuletide treat.
  A 19th-century recipe
  Late 19th-century commercial mincemeat package

  Ingredients — 2 lb. of raisins, 3 lb. currants, ​1 1⁄2 lb. of lean beef, 3 lb. of beef suet, 2 lb. of moist sugar, 2 oz. of citron, 2 oz. of candied lemon-peel, 2 oz. of candied orange-peel, 1 small nutmeg, 1 pottle of apples, the rind of 2 lemons, the juice of 1, ​1⁄2 pint of brandy.

  Mode — Stone and cut the raisins once or twice across, but do not chop them; wash, dry, and pick the currants free from stalks and grit, and mince the beef and suet, taking care the latter is chopped very fine; slice the citron and candied peel, grate the nutmeg, and pare, core, and mince the apples; mince the lemon-peel, strain the juice, and when all the ingredients are thus prepared, mix them well together, adding the brandy when the other things are well blended; press the whole into a jar, carefully exclude the air, and the mincemeat will be ready for use in a fortnight.[3]

 202. Geozak

  Bardzo się cieszę, że przyjałeś do wiadomości istnienie NATO.
  Pamietam, że nie tak dawno musiałem cię do tego gorąco przekonywać, bo twierdziłeś, że system bezpieczeństwa RP opiera się dwustronnych umowach z USA wymierzonych w oś Paryż-Berlin-Moskwa.

  Choć nie jestem symptykiem prezydenta Dudy to jednak w świetle twoich komentarzy jestem tym razem mu wdzięczny, bo tylko dzięki temu, że pojawił się na szczycie NATO, zapozował do okolicznościowego zdjęcia i wymienił kilka zdań z Macronem zauważyłeś iż ta organizacja istnieje.

 203. Geozak

  W nawiązaniu do komentarza z 23,55

  Zastanawia mnie czemu własciwie prezydent Duda skoncentrował się na szczycie NATO na wspomnianej przez ciebie kilkuzdaniowej konwersacji akurat z Macronem.
  Dziwi mnie to dlatego, że Francja co prawda ma reprezentację polityczną w NATO ale w jego strukturach militarnych nie uczestniczy od 1966 roku. Choć 10 lat temu prezydent Hollande ogłosił taki zamiar ale z tego piszą wynika, że nic z tego nie wyszło.
  Ale być może prezydent Duda potraktował poważnie ostatnie wypowiedzi Macrona, który zabrał się za ocenianie Sojuszu w którym de facto od kilkudziesięciu lat militarnie nie uczestniczy.

 204. W Belwederze zaprzysiężono, K.Pawłowicz i St.Piotrowicza, po nocy bez kamer, bo wstyd

  https://wiadomosci.onet.pl/kraj/pawlowicz-piotrowicz-i-stelina-sedziami-tk-komentarze-po-slubowaniu/3v8e9rm

  „Jako Prezydent doprowadzę do tego, że wszyscy nielegalnie wybrani sędziowie zostaną z TK usunięci” – zadeklarowała Małgorzata Kidawa-Błońska, która ubiega się o nominację PO w wyborach prezydenckich.
  W jednym zdaniu aż dwie wiadomości. Druga, że nie będzie prezydentką.

  „Prezydent powołał na stanowisko sędziów Trybunału Konstytucyjnego komucha i hejterkę. Odzierając TK z autorytetu PiS doprowadził do tego, że ostatecznym gwarantem praworządności w Polsce jest Trybunał Sprawiedliwości UE” – Sikorski w TVN 24.

  Szczegóły uroczystości nie są znane. Pierwszy, jednozdaniowy komunikat w tej sprawie pojawił się na stronie Trybunału Konstytucyjnego po godz. 17. Równie lakonicznie o odebraniu ślubowania poinformowała Kancelaria Prezydenta. Obie informacje nie zawierają żadnych zdjęć z uroczystości.

  Czyżby prezydent PRL-bis schodził do podziemia? Itd ….

 205. @
  W Zamościu nie ma wolności słowa. Dziennikarze ujawnili przekręty władzy, a nowo mianowana sędzia nałożyła na nich knebel
  https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,25481094,w-zamosciu-nie-ma-wolnosci-slowa-po-tym-jak-dziennikarze-zamosciem.html#S.main_topic-K.C-B.1-L.2.duzy

 206. Geozak
  5 grudnia o godz. 22:33

  @jobrave
  „Dobrze ,że się przedstawiłes ,że mieszkasz i pracujesz na tzw.zmywaku czyli gdzies w kuchni myjąc gary kub wynoszac śmieci,.Jak to mówia ,żadna praca nie hańbi jeśli jest tylko etapem dla kolejnej lepszej.
  Jednak przypuszczam dyplom zdobyty w czasach masowego płodzenia politologów i twoje zrozumienie tekstu pisanego choćby Redasktora Świerczyńskiego który dokładnie tłumaczy sukces szczytu dla Polski i krajów Bałtyckich odnośnie przyjecia uaktualnionego pkt.5 świadczy ,że masz ograniczone możliwości poznawczw zas analityka – żadne […]”
  ________________________________________________
  Ojojojoj! Dżordżu,
  Widzę, że na dobre urwałeś się z farmakologicznej smyczy, a już niektórzy, w tym również i ja, przebąkiwali nawet o remisji.

  Pisałem już kiedyś o facecie, który był pacjentem mojej ciotki i jednocześnie autorem dzieła naukowego pt. „Życie człowieka w morzu”, dzieła zresztą nigdy niewydanego i totalnie zlekceważonego przez naukowców, i nawet nie dlatego, że ten biologią nie miał nic wspólnego (był, o ile pamiętam geodetą, zanim mu odbiło). Myślę, że powodem tego sceptycyzmu po stronie ludzi nauki, było wiele nieskomplikowanych dowodów na to, że facet jednak nie ma racji. Twierdził on bowiem, że człowieka można przystosować do życia w morzu, pod wodą znaczy się, jednakowoż musi on tak długo w tej wodzie przebywać, aż wyrosną mu skrzela. Czytałem te śmiałe tezy w rękopisie. Nie polemizowałem z nimi, ponieważ polemiści byli traktowani taboretem, krzesłem, gaśnicą, czymkolwiek. Nie od razu, bo najpierw delikatnie wyzywał od durniów, głupoli, prymitywów i nieuków. Mnie to nie spotkało, ponieważ byłem uprzedzony o skutkach kwestionowania jego teorii.
  Gdybyśmy się spotkali oko w oko, też bym z Tobą nie polemizował, lecz przyznawał Ci rację, mając -jak to mówią – z tyłu głowy dysputy ze wzmiankowanym pacjentem. A ponieważ dzieli nas ocean, dlatego pozwalam na drwiny, bo wiem, że możesz mi tu, czy ówdzie.

  Studiowałem w czasach, w których coś takiego, jak politologia, kosmetologia, zarządzanie i marketing, modologia, wizażologia, stylistologia (fryzjerologia) nie było znane.
  Wiesz po czym poznać durnia, prymitywa, chama? Po tym m.in, że drwi z ciężko pracujących ludzi. Miałem to szczęście, że nie musiałam na emigracji pracować fizycznie, a tym bardziej nie muszę tego robić dziś. Ale za komuny różnie bywało, najpierw nie mogłem pracować w swoim zawodzie, a później nie chciałem. Imałem się różnych zajęć, byłem organistą w kościele, woźnym w żeńskim klasztorze, ogrodnikiem w męskim, altowiolistą w orkiestrze symfonicznej i w kwartecie, grałem w knajpie na fortepianie i na weselach, rozładowywałem wagony z węglem, koksem, nawozami na bocznicach i workowałem zboże w Centrali Nasiennej na nocnych zmianach, byłem też inwentaryzatorem, nauczycielem w podstawówce, wychowawcą w OHP, polewałem piwo w knajpie, prowadziłem wypożyczalnię sprzętu i kaset wideo. I tak do 1989 roku, a później już jako dziennikarz. Aha dodam, że w międzyczasie byłem internowany, na krótko co prawda, bo cztery miesiące, ale są to tacy, którzy wyszli po miesiącu i teraz czytam o nich, że walczyli o niepodległą Polskę.
  Z wykształcenia jestem prawnikiem, ale ani sekundy nie przepracowałem w tym zawodzie. Gdy przyjechałem do Londynu, pracowałem mediach polonijnych, później zapisałem się na kurs tłumaczy sądowych, zdałem baaardzo trudny egzamin. Dzięki tej pracy poznałem wielu rodaków, wiele tragicznych losów. Znakomita większość to przyzwoici, dobrzy ludzie, a byliby wspaniali gdyby Kościół i „turbopatrioci” nie zatruli im umysłów – na szczęście wielu z nich odtruwa się – jedni wolniej, drudzy szybciej, to ci, którzy nie wiążą się z kościólkiem i tymi „turbo”.

  I co z tego, że masz pięć samochodów i 12 domów lub na odwrót, 30 kompów, że podróżujesz po świecie, jak i tak gówno rozumiesz tego, co się dzieje.
  Ps. Na Twoim miejscu bym wrócił i dokończył kurację.

 207. Imposibilizm się skończył, orzekł prezes Kaczorek cztery lata temu

  A stępka rdzewieje:
  https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1933966,1,parcie-na-prom.read?src=mt

  W Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju miały być wybudowane dwa promy do roku 2019, który właśnie mija i nie ma nawet projektów tych promów z jakiegoś powodu.
  Tymczasem PŻM (Unity Line) chciałby się przesiąść na nowe, bardziej ekonomiczne promy i to się opłaci. Ale władza w Wawie zarządziła inaczej.

  „Ona jest nie nasza” – powie nie jeden PiSowie i ma rację.

 208. Stary człowiek i morze
  wiadomo – jedno do drugiego nie pasuje. Pan Hemingway to przewidział, że stary człowiek w morzu nie pożyje. Nawet się nie pożywi, bo ryby nie dociągnie.

  A na zupełnym marginesie opinię rzucę, że od polszczyzny-synczyzny (taka forma postPilchowa) nie jest łatwo odwyknąć. Wg. mnie zależy to od tego, jak bardzo polszczyzną-synczyzną człowiek przesiąknie za młodu. Nawet jeśli się wypożyczało kasety (aby je sobie oglądnąć w zaciszu), jeśli się tylko piło piwo nalane do kufla, jeśli się było w żeńskim klasztorze tylko we śnie, jeśli siedziało się w ciepełku przy kaloryferze ogrzewanym gdzieś wcześniej koksem, jeśli się tylko napisało kilka pamfletów do mediów polonijnych – to jednak udało się stanąć po drugiej stronie niewidzialnej linii między turbopatryjotyzmem a …. Zmywakowskim Cymbałem.
  A to przy okazji podtrzymuje różnicę między mieć a …. być.

 209. Blackley
  5 grudnia o godz. 23:08

  Tego jeszcze nie słyszałem ,, Cymbał Zmywakowski”
  _______________________________________________
  To w stylu Witkacowskim. Udało się Dżordżowi, trzeba przyznać. 🙂

 210. …albo Gombrowiczowskim.

 211. Olborski,
  Nie da się, żebys wiedział! Mnie pysk aż zaczął rogowacieć od tej suchości.
  Nie mam brandy ani spirytusu (brandy pasuje do brandy w mincemeacie, a nawet do spirytusu, jeśli został tam zapodany zamiast brandy), nie mam też mincemeatu, ale mam rum z Lidla, do herbaty miał być. Herbatę mam. Od kilku lat kupuję rum do herbaty, ale kiedy mam go do niej wlać robi mi się go żal i nie wlewam. Wypijam bez, ale muszę przepić, więc przepijam herbatą, bo jednak ma te 80 proc. ten rum. I niniejszym to własnie czynię.Twoje zdr.

 212. @ Bar Norte at 0:09
  Żle mnie pan zrozumiał.
  Zawsze byłem zwolennikiem udziału Polski w NATO i UE i dalej jestem.
  Musi pan zdawać sobie sprawę ,że prawie wszystkie państwa NATO i UE mają bileteralne stosunki miedzy soba poza strukturami tych organizacji .Jak pisałem członkowie NATO jak Francja ,Niemcy czy Polska mogę mieć czasem
  przecistawne interesy np Nordstream 2 i w ramach stosunków biletaralnych regulują te sprawy.Poza tym państwa te odmiennie akcentuja stopień zagrożenia np Rosją .

  Dla Polski istotne jest aby na naszym terytorium znajdowało sie jak najwiecej wojsk USA oraz infrastruktury a co za tym idzie jak najwięcej inwestycji z kapitałem USA
  Dlatego tak jak pisałem dla Polski otworzyło sie okno dla szerszej współpracy z USA które muszą w realny sposób zablokować powstanie osi euro-azjatyckiej Paryż ,Berlin ,Moskwa oraz Pekin .Zobaczy pan co się bedzie działo gdy wybory wygra dr Andrzej Duda oraz zostanie ustalony budżet UE.
  Do tego czasu Rząd PMM I Polska musi stulić uszy a po tych wydarzeniach pójdzie mocne uderzenie w miliardowe inwestycje energetyczne (atom ) firm z USA.
  Tam gdzie jest kapitał amerykański tam są Forty i miejsce bronione przez USA.Musi pan zdać sobie sprawe ,ze członek NATO deleguję tylko cześć swoich wojsk pod komendę NATO i tak jest z wojskami USA w bazach w Europie większość nie podlega strukturom dowodzenia NATO tylko ich obecnosć regulują umowy bileteralne między państwem a USA..

  Odośnie Francji i Prezydenta Macrona to powiela pan błąd nawet speców od tego tematu.
  Erancja nigdy nie wycofała sie z wspólnej obrony sojuszu członków NATO czyli pkt.5 .
  W 1996 r Francja wycofała sie jedynie ze struktur dowodzeniaNATO.Oznacza ło to w praktyce ,że wojska francuskie przeznaczone do użycia w NATO w razie konfliktu zbrojnego byłoby dowodzone przez Francuzów.

  W 2009 r Prezydent Nicolas Sarkozy przywrócił pełne członkostwo Francji w NATO włączył kontygent francuski w struktury dowodzenia NATO z jednym zasadniczym wyjątkiem dotyczącym sił nuklearnych Francji .O ich użyciu decyduje wyłacznie Francuski Prezydent.

  Prezydent dr Andrzej Duda zrobił wiele dla wzmocnienia bezpieczeństwa Polski praktycznie za jego Prezydentury sprawy nabrały dużego przyśpieszenia.Nie rozumiem jak można być tak zaślepiony aby te konkretne osiągniecia deprecjonować.Jego kontakty z Prezydentem USA są doskonałe i dobrze by było aby zostali wybrani nakolejna kadencję.

  Jednocześnie informuję ,że tak długo Polska jest potrzebna USA jak długo Władymir Putin nie podda sie pod dyktat USA tak ,że nie sprzymierzy się przeciwko Chinom.Dlatego życzę Władymirowi Putinowi zdrowia i długiego rzadzenia Rosją.

 213. Dzięki Guantanamo Kuba nie boi się agresji. „Kubański” obóz koncentracyjny odstrasza potencjalnych agresorów bo są jeszcze wolne cele. Tak sobie myślę,że rekonstrukcja metod III Rzeszy przez jankesów jest nie do przebicia. USA uber alles …z ręką na sercu…Mieszkanie na takim terytorium to nie tylko obciach a nawet szmalcownictwo jak mawia Czarnecki…

 214. Będzie przerzut 20 000 jankesów. W powietrzu jakieś 10-12 godzin. Tak sobie myślę o wojnie i kaczkach w locie…

 215. Pod Waszyngtonem zmarł były kagebista przechrzczony na cia. Będzie afera bo b.kagebiści nie umierają naturalną śmiercią. Tak sobie myślę,że po nitce do…jak Ziemia krąży…wiemy kto za tym stoi…Ilu b.kagebistów nadaje nadal z wiosek jankesów nawet ABW nie wie…

 216. W Nepalu ubój rytualny. Inni wolą bombardowania Syrii i okolic. Tak sobie myślę do czego prowadzi opium dla ludu…

 217. @
  Andrzej Bober

  Banasiowi dałbym już spokój; opuszczony przez kolegów będzie usychał na naszych oczach. Nie wiem jednak dlaczego media łagodnie traktują Mariusza Kamińskiego, który wiedział, ale nie powiedział, lub nie wiedział po prostu. W obu przypadkach – kompromitacja .
  Prawdę mówiąc nic nie wiem o zawodowych sukcesach Mariusza Kamińskiego. Otarłem się kiedyś o niego w telewizji, gdzieś chyba na początku lat 90-tych pracował w dziale kontroli. Nie wiem czy z sukcesami.Potem CBA, koordynator służb specjalnych,minister…Macierewicz odkrył tajemnicę smoleńską, Zalewska uzdrowiła system edukacji, Morawiecki pozamieniał prawdę z kłamstwem – a Mariusz Kamiński ? Pojęcia nie mam. Wiem, że praca na takim trudnym odcinku wymaga dyskrecji. Ale do tego stopnia..? Nic , zero, nul ? Są tylko wyrażane publicznie podejrzenia, że nie sprostał zadaniu z tym Banasiem. Dowiemy się wreszcie jak to było ? I kto za to odpowie ?
  Czekam.

 218. @Geozak
  5 grudnia o godz. 18:28
  Jest to pierwszy Prezydent który realnie w ramach NATO i USA postawił sie Rosji.Realnośc w zrozumieniu trampa oznacza realne wzmocnienie a nie gadka szmatka jaka uprawiali liberałowie Clinton ,Obama ,Demokraci.
  1. Czy Trump tp tramp – z tym moge sie zgodzić. 🙂
  2. Trump postawił się Rosji ? Chyba w Helsinkach, kiedy powiedział, że wierzy Putinowi, a nie wsłasnym AMERYKAŃSKIM służbom.
  3. Gadka , szmatka – to ten gość uprawiajacy gadanie na akord.

  Zabawne ,ze najbardziej na tym konflikcie odnosnie pro rosyjskosci wpieranej Donaldowi Trampowi skorzystała Polska . Prezydent Andrzej Duda wykorzystał to wręcz wzorowo.

  W 1938 Polska też wykorzystała zajecie przez Niemców Czech i zajęła Zaolzie. Za tamten „sukces” obecnie się wstydzimy. 🙁

  To co piszesz jest tak absurdalne, że nie sposób polemizować.
  Zacytuje prof. M. Matczaka:
  JEST ODWROTNIE

 219. Jaki sens ma zmuszanie jankesów do utrzymywania NATO. Oni się męczą tym haraczem bo 70 procent kosztów odejmują sobie od ust. Tak sobie myślę,że czas zwolnić jankesów z syzyfowego zbrojenia świata…pomożecie…?!

 220. @teo
  5 grudnia o godz. 22:37
  No cóż. Wystarczy się zastanowić, czy Wałęsa, Kwaśniewski, Komorowski a teraz ewentualnie Kidawa-Błoński zdobyliby się na taką odwagę, na taką niezłomność i zadzwonili do Turka i ostro mu się przeciwstawili.

  Lubie ironię 🙂 , to przebijanie nadętego balonu.

 221. adam100
  6 grudnia o godz. 8:31 „Prawdę mówiąc nic nie wiem o zawodowych sukcesach Mariusza Kamińskiego.” podobno zasługi zdobył rzucając jajkiem w prezydenta Kwaśniewskiego w czasie jego wizyty w Paryżu. I na tym bohaterstwie jedzie do dziś. !

 222. Tym rzucającym jajkami i roznoszącym ulotki będą stawiane pomniki. Wyzwolicieli,którzy stworzyli do tego warunki pomniki będą burzone. Tak sobie myślę o pisaniu historii na nowo…

 223. Co tam panie w polityce? Banaś trzyma się mocno!

 224. Osobnik wystepujacy tu pod nickiem Mauro Rossi
  Nie chce mi sie szukac aby zacytowac , bo z panskich i nie tylko , wpisow zostaly tylko trojkaciki ( Enpassant , jako bialo – szarawo – rozowawa plama ) ale napisal pan gdzies wyzej cos w rodzaju ” 500$ na lapowke dla Grodzkiego”
  Piszac to byl pan , do wyboru : satyrykiem , palantem , menda czy tez kim gorszym lub lepszym ?
  ” Znajac ” pana to prawdopodobnie nie zauwazy pan tego wpisu podobnie jak innych podobnych . Na wypadek gdyby cos tam chodzilo panu po glowie ;
  piszac to podobnie jak czesc z tu piszacych jestem swiadomym satyrykiem
  Pozostali to nieswiadomi , nie satyrycy i tzw „pubicysci blogowi ” Spodziewam sie , ze zaliczy sie pan przynajmniej do tych ostatnich .

  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,25484776,radny-pis-zarzucal-grodzkiemu-branie-lapowek-potem-mowil-ze.html#a=363&c=159&s=BoxNewsMT
  Ps. Bedac swiad.. satyrykiem biore powyzsza wiadomosc powaznie

 225. publicysci blogowi nie laczcie sie

 226. Czy w Unii gwarantują suwerenność zastanawia się Łukaszenko przed podpisaniem deklaracji z Rosją. Tak sobie myślę czy Kaczyński udzieli odpowiedzi Łukaszence będącemu między młotem a kowadłem.

 227. @Adam100, AllEnglishUnderstanding

  „Niegdy nie widziałem czegoś podobnego: Riposta Pelosi do prawicowego dziennikarza”

  Szkoda, że nie ma w Polsce konferencji prasowych w amerykańskim stylu. Katolicy jak Pelosi są OK 🙂

  Lawrence: ‘Never Seen Anything Like’ Pelosi Firing Back At Reporter

 228. https://wyborcza.pl/7,155287,25470370,rolnicy-zyja-z-dotacji-unijnych-nierentownych-gospodarstw-jest.html?disableRedirects=true#S.DT-K.C-B.1-L.1.foto
  Jeżeli piszą prawdę to polscy rolnicy są durniami ido kwadratu. (popierać partie antyunijna? przeciw swemu interesowi?)

 229. „Nobel ” za nick
  „Matka Whistlera – Wewnetrzne wojenki w Platformie doprowadza do jej upadku . Kwestia czasu „

 230. @maciek.g
  6 grudnia o godz. 11:35
  Prawie masz sluszność – tylko do sześcianu. Ale to nie tylko nasza przypadłość.

  Ostatnie widziałem rysunek satyryczny.
  Jeden obdartus czyta : Podnoszą podatki dla bogatych
  Drugi: Znowu ci komuniści.

 231. @ po angielsku

  Egzekucja zamówiona przez Putina w Niemczech.
  Trump i Ameryka, ani słowa.
  https://www.youtube.com/watch?v=d4x4iPl4mjY

 232. zetus1
  6 grudnia o godz. 11:22
  Fakt , Pelosi ma charakter, mimo że jest katoliczką, to uczciwa i pełna godności dama.
  Cóż miedzy katolikami zdarzaja się porządni ludzie. Co mnie nieustannie dziwi.

 233. olborski
  6 grudnia o godz. 10:42
  Hej, a to mnie oświeciłeś ! Rossi to w realu Guzikiewicz. No nie da się ukryć. Ma gębę dość prostacką. Ale ,żeby się tak sprytnie kryć za satyrą ?
  Może to będzie myk dla całego pisu. Kaczorek robi niby z Polski chlew, a tak naprawdę to jest satyra. Macierewicz był najlepszym satyrykiem, Dama Pawłowicz która satyrycznie udawała ordynarną przekupę, Piotrowicz który satyrycznie krzyczał „precz z komuną”, Neo-KRS to kabaret bim-bom, a pedofile w koloratkach to żartownisie, którzy dla jaj wsadzają swoje instrumenty w pupcie ministrantow.
  No to wszystko jasne. Rossi – Guzikiewicza ujawnił prawde.

 234. W Turcji Saudyjczycy na zlecenie panującego porąbali piłą łańcuchową natrętnego dziennikarza. Tak wygląda wolność mediów w tzw.zachodniej cywilizacji. Opinia publiczna fakt przyjęła do wiadomości. Koniec tematu.

 235. @Lewy
  Przeczytałem o aforyzmie napisanym na ścianie pracowni Augusta Zamoyskiego.

  „Un arc tendu voilà la vie et la cible de sa flèche c’est la mort” („Życie jest łukiem napiętym, a celem jego strzały śmierć”).

  Bardzo mi ten aforyzm odpowiada na starość.

 236. @@@
  Ta ekipa „niedorobionych” wokół Jarka, wzbudza u wielu z nas, piszących na EP, niesmak. Czasami słuchając ich wysłanników do mediów, pewnie odczuwamy niepokój o Umęczoną, czy przypadkiem nie będzie możliwa jej naprawa po 8 latach paskudzenia, niektórzy obserwatorzy straszą nawet wojną domową(!?).
  Ale polityków, ludzi w przewadze bez uczciwego zawodu, można, z trudem, zrozumieć. Walczą o lepszy byt dla siebie i rodzin.
  Nawet mimo to, że wszystko czynią z Bogiem na ustach, tym obłudnym klękaniem, łamaniem wszelakich przysięg.

  Mnie napawa wyjątkowym obrzydzeniem ta zgraja ludzi mających zawód, np. dziennikarzy, prawników, nawet profesorów, którzy kłamią, szmacą się, zakłamują rzeczywistość, pewnie, aby poprawić sobie samopoczucie, słowem – ich motywacja jest niegodna.

  W kłótniach telewizyjnych nie pada pytanie: „Proszę pana/i, jak panu/i nie WSTYD?”
  Ciekawi mnie mina pytanego/ej i reakcja prowadzącego/ej.

 237. @@@
  Z radia, aktualne.

  Mężczyzna ma 4 okresy w życiu.
  1. Kiedy wierzy w św. Mikołaja.
  2. Kiedy przestaje wierzyć w św. Mikołaja.
  3. Kiedy jest św. Mikołajem.
  4. Kiedy wygląda jak św. Mikołaj.

 238. Jedno porządne przemówienie Zandberga i w Kraju niesłychanie niskiego poziomu głównej partii opozycyjnej, nie widać końca wywiadom lidera Lewicy i analizom wielkiej przyszłości Zandberga.

 239. Czy tekst 10 przykazań nie jest porządny. Tak sobie myślę czy są ludzie do jego realizacji. Ciemno widzę przyszłość…

 240. …bo czy świat nie odchodzi od ethosu judeochrześcijańskiego zbyt pochopnie, nie wypracowawszy Stasiu lepszego na jego miejsce?

 241. Geozak

  „Żle mnie pan zrozumiał.
  Zawsze byłem zwolennikiem udziału Polski w NATO i UE i dalej jestem.”

  Nasza dyskusja nie dotyczy pana stosunku do NATO, bo on nie ma żadnego znaczenia. Natomiast znaczenie ma to, że pan nie rozumie relacji polsko-natowskich i w związku z tym przedstawia pan na blogu fałszywy, tchnący naiwnoscią propagandową obraz owych relacji.
  I tak np przekonuje mnie pan do spraw oczywistych typu istnienia stosunków bilateralnych między państwami będacymi członkami NATO wykraczającymi poza stosunki obronne. Nie wiem po co mi pan to pisze bowiem oczywiste jest, że państwa o których mowa mają rozmaite relacje bilateralne. Z tym, że z wyłączeniem dwustronnych traktatów obronnych bo tego typu relacje zawarte są wielostronnym traktacie NATO
  Mimo, że wkleiłem panu linki na dwie deklaracje prezydentów RP i USA wprost odwołujące się do decyzji NATO pan nadal tego nie rozumie.
  Nie chce pan przyjąć do wiadomości, że obecność wojsk USA w RP (obok innych kontyngentów narodowych NATO) jest konsekwencją szczytu NATO w Walii z 2014 na którym zdecydowano, że odpowiedzialność obronną za RP, jako jeden z elementów tzw „flanki wschodniej”, ponosić będzie własnie to państwo. Na takiej samej zasadzie jak odpowiedzialność za inne elementy tej „flanki” czyli np za Estonię i Łotwę ponosi Wielka Brytania i Niemcy. Ale to nie oznacza, że Łotwa i Estonia mają z Wielką Brytania i RF dwustronne traktaty obronne – tak jak pan sugeruje w przypadku RP i USA.
  Natomiast to co pan uznaje za dwustronne traktaty obronne jest po prostu umowami o statusie obcych wojsk na terytorium danego państwa. Takie międzypaństwowe umowy RP zawiera ze wszystkimi sojusznikami, których siły zbrojne przybywają na jej terenie. Na przykład status lotników portugalskich, którzy w ramach NATO pełnią tu służbę reguluje taka umowa. Ale to nie oznacza, że RP i Portugalia mają odrębny od NATO dwustronny uklad obronny. Podobnie status kilku tysięcy polskich żołnierzy uczestniczących w programach NATO w poszczególnych państwach Europy regulują równie standardowe umowy. Ale to nie są dwustronne traktaty obronne!

  Ponieważ pan tego nie rozumie to brnie pan w jakieś baśnie geopolitolololo o „osiach” albo co gorsza łączy pan obecność wojsk USA z interesami jego kapitału.
  Panie Geozak, powodzenie kapitału USA w Polsce zależy od polityki rządu polskiego. Czy chce mi pan powiedzieć, że obecność wojsk USA w kraju ma na celu wymuszania na rządze RP dogodnych dla tego kapitału decyzji? Czy pan się w tym przypadku odwołuje do realiów latynoamerykańskich czy raczej do historii PRL, gdzie w trakcie każdego przesilenia politycznego stacjonujące tu wojska rosyjskie demonstracyjnie przetaczały kolumny czołgów z bazy do bazy?

  Odnośnie Francji … .

  Polemizując ze mną potwierdza pan to co napisałem. Francja jest stroną układu NATO natomiast jak na razie nie jest pełnoprawnym członkiem organizacji Sojuszu – na swoje własne życzenie.

  Odnośnie „deprecjacji” polityki prezydenta Dudy … .

  Na ową „deprecjację” sklada się głównie bezsensowna interpretacja jego polityki jaką pan prezentuje. Pan wybaczy ale w świetle pańskich komentarzy trudno prezydenta Dudę traktować poważnie. Z tym, że to też jest jest na jego własne życzenie, bo przecież rezonuje pan jego przekaz.

 242. „Trzech budrysów z Lewicy szuka kandydatki na prezydenta (…) Szukają wciąż ….”

  Trwajace od kilku tygodni spekulacje na temat kogo wystawi w wyborach prezydenckich lewica (spekulacje prowadzone również na blogu – komentarz z 23,27) do tego stopnia zaabsorbowały zwiazanych z PO dziennikarzy, polityków i entuzjastów, że nie zauwazyli iż na ich własnym, chadeckim poletku pojawił się nowy, obiecujący politycznie kandydat. I to co ciekawe – pojawił się bez uprzedzenia, uzgodnienia czy konsultacji z nimi czyli w sposób niewybaczalny np w odniesieniu do lewicy.

  Dziś na ten temat zdecydował się kilka krytycznych słów powiedzieć marszałek Grodzki – „Grodzki krytykuje Hołownię. Sugeruje, że jest promowany przez „lobby finansowe”.
  Brawo za refleks!

  https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Polityka/Wybory-prezydenckie-2020.-Marszalek-Senatu-Tomasz-Grodzki-o-Szymonie-Holowni

 243. Bar Norte
  Podobno lewica szykuje na prezydenta jakąś kobietę, mimo że sparzyła się onegdaj na Ogórku. Hołownia? Czemu nie. A lobby zawsze jakieś jest.

 244. Hasło NATO „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” wymyślił Aleksander Dumas.
  Ciekawe czy nasz przełomowy Duduś dokror Maliniak, tfu..pan doktor Maliniak, uważa się za osiłka Portosa, a Trumpa uważa za intelektualistę Aramisa ? Czy też odwrotnie ?

 245. mag

  „Podobno lewica…”

  No własnie, „podobno” – trafnie to ujęłaś. „Podobno” bo żadnego oficjalnego potwierdzenia tej decyzji nie ma.

  To tak jak „podobno” KO ma wystawić niezależną od PO „lewicową kandydatkę” – o czym też piszą z przekonaniem.

  Krótko mowiąc – wstępne pląsy przedwyborcze. Nie ma sensu sobie nimi zaprzątać głowy.

 246. Lewica 14 grudnia ujawni nazwisko swojej kandydatki na prezydenta i zapewne nie będzie to Joanna Senyszyn. Lewica ma wyraziste oparcie wśród młodych kobiet, naturalny elektorat dla niej.

 247. Wg ostatnich analiz pani Kidawa przyłączyła się do mocno sfeminizowanej frakcji antyschetynowców w PO…

 248. Pan Schetyna ma doskonały kontakt z chłopami w terenowych oddziałach PO…

 249. Tam jest ta zdolna młoda babeczka w Razem, która podobno tak naprawdę kieruje tą partią, bo Zandberg jest mózgiem prawda…

 250. @ Bar Norte

  Wkłada pan w moje teksty to co pan uważa za stosowne dlatego nasza dysjusja sie kończy.

  Jednak pisze pan wiele bzdur i mode stwierdzić ,że to poziom yntylegenta z licznych szkół dajacych dyplomy z politologii.

  CzytającyCH pański komentarz na temat Francji w NATO wprowadza pan w błąd piszac głupoty.
  Wystarczy wpisać w GOOGLE – Connection France with NATO.Wystarczy przeciętna znajomość tekstu aby potwierdzić to co ja napisałem.

  Powtarzam – Francja nigdy nie wystąpiła z sojuszu obronnego NATO tylko z w 1966 r wycofała swoje wojska się z wspólnego dowódzwa NATO ZAŚ W 2009 r przywrócił stan poprzedni włączajac kontygent NATO Francji ponownie w struktury dowodzenia z wyłączeniem sił nuklearnych Erancji .

  Dlatego Prezydenci Francji Sarkozy,Hollande oraz obecny Macron byli i są jako pełnoprawni członkowie NATO.Wymyśla pan teorie głupie odnosnie Francji bez żadnego pokrycia w faktach.

  Prosze nie odpisywac mi na mój komentarz gdyż pańskie teksty jeśli pan pisze takie bzdury na temat Francji jestem zmuszony uznać za klasyczne trollowanie.

 251. Zapowiada się nowe śledztwo w stylu smoleńskim?
  Były poseł wjechał na niestrzeżonym przejeździe pod pociąg i zginął.
  Prokuratura prowadzi śledztwo.
  jedną z hipotez, które biorą pod uwagę śledczy, jest oślepienie b. posła kierującego citroenem C5 przez słońce. W momencie wypadku widoczność mogła utrudniać także mgła.

  Najpewniej było tak, że mgła zasłoniła czerwone światła pulsujące, a oślepiony słońcem kierowca nie zauważył nadjeżdżającego pociągu. Albo odwrotnie.

 252. Największe poparcie kandydat PiSu na majowe wybory ma o dziwo wśród 4o-latków. To jest nowa jakosć. Prawdopodobnie chodzi o to że są to ludzie w połowie wychowywania swoich dzieci, zachwyceni 500 plus i wk…na platformę że przez tyle lat wychowywali je bez tego swiadczenia.

 253. Tak że Lewica wystawi kobietę przeciw kobiecie skupiając się na przegonieniu PO w ciągu roku, dwóch.

 254. Krzysztof Boczek
  To porównanie 3 największych afer finansowych III RP.

  SKOKi nie tylko tworzył senator PISu – Bierecki, nie tylko PiS przez długie lata je ochraniał nie pozwalajac na nadzór KNFu nad nimi, ale także PISowcy pracowali/ byli zatrudnieni częśto w SKOKach. Zaś w przypadku SKOK Wołomin poseł PISu -Sasin – był powiązany z nim – częso jeżdził na ich imprezy,występował publicznie, inni posłowie PIS (Bierecki) także. Główni oskarżeni w procesie zeznali, że dawali Sasinowi pieniądze za ochronę polityczną tego szwindlu.

  GET BACK – afera całkowicie w czasach PIS, firma powiazana z Pisowcami, finansowała pisowskie imprezy, reklamowała się w PISowskich mediach, opłaciła m.in. PiSowskie wybory CZowieka Wolności którym zosatł Jarosław Kaczyński. PiS miał dawać im parasol ochronny

  AMBER GOLD – afera któa wyszłą na jaw w czasach PO-PSL ale to dzięki posłom PISu którzy w 2006 r byli przeciwni objęciu takich firm kontrolą KNF byłą możliwa ta piramida argentyńska. Poseł Brejza ujawnił szerego powiązań Amber Gold z PiS, które także wypłynęły na komisji śledczej.

  Nieeeee, spokojnie Polacy.
  PiS nie współpracuje z mafiami.
  On sam ją TWORZY

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207144261360801&set=a.3217985544432&type=3&theater

 255. GajowyM.
  6 grudnia o godz. 16:15

  No nie wiem, może akurat schylił się po parówkę leżącą obok na drugim siedzeniu…

 256. Kandydatka PO na majowe wybory przewodzi w grupie wiekowej 70 plus, entuzjastów podniesienia wieku emerytalnego dla młodszych od siebie. I tylko w tej grupie.

 257. ZAPROSZENIE
  Profesor i ambasador Marek GRELA, mecenas Katarzyna GAJOWNICZEK – PRUSZYŃSKA, wicedziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Warszawie, oraz Marcin DZIERŻANOWSKI – redaktor naczelny tygodnika „Wprost”, będą naszymi gośćmi w Radiu TOK FM, niedziela, 8 grudnia, godz. 10.05. Zapraszam!

 258. @Lewy, bez watpienia masz obsesje. Jak mozna pisac, o N. Pelosi: mimo, ze jest katoliczka to jest przyzwoitym czlowiekiem. A ja znam jednego zyda ( z malej litery bo jako wyznanie), ktory mimo to jest przyzwoitym czlowiekiem.
  Jako ciekawostke napisze, ze uwielbiany przez demokratow a nawet tych co uwielbiaja B. Sandersa – Stephen Colbert ( jesli nie wiesz kto oni – to twoj problem) jest gleboko wierzacym katolikiem. Mysle, ze grono zacieklych ateistow nie dorownuje mu ani intelektem, ani przyzwoitoscia, nie mowiac o poczuciu humoru.
  O tej swojej wierze opowiedzial bardzo niedawno w godzinnej rozmowie z Andersonem Cooperem na CNN ( nie wiesz kto to Cooper – twoja strata), ktorej ostatnia czesc byla wielce touching. Obydwoje w zyciu mieli bardzo przykre doswiadczenia. Coopera brat 20+ mlody, doskonale zapowiadajacy sie czlowiek popelnil samobojstwo wlasciwie na oczach matki, ktora nie zdazyla dobiec do balkonu. Tez w dziecinstwie umarl mu ukochany ojciec, ktory chyba jednak zdazyl z niego zrobic tak wrazliwego spolecznie i pracowitego czlowieka. S. Colbertowi, kiedy byl 10-letnim chlopcem zginal w wypadku samolotowym ojciec i dwaj bracia. Zostal on i matka. Cooper pyta go jak jest w stanie byc po czyms takim wierzacym katolikiem, bo jego wiara bardzo wyblakla. S. Colbert odpowiada, ale przeciez nic madrego nie mogl odpowiedziec, no nie?
  @Lewy Ja z kolei mam obsesje na okolicznosc M. Adamczewskiej – europoslanki po Oxfordach. Wysluchalam jej wystapienia w UE na temat LGBT i ich przesladowaniach w Polsce. Dukala w jezyku polskim z kartki. A trza bylo se wziac na tym Oxfordzie przedmiot p.t. speech. Moze obowiazkowo nalezy mowic w nativ jezyku, ale jesli nie to dlaczego chociaz nie czytala po angielsku, skoro skonczyla najlepsze tamtejsze uczelnie?

 259. Tokarczuk jednak nie nasza. Chwilowo nie. Twiterowo kiedyś tak. Oficjalnie nie

  Nogaś, GW: A co napisał prezydent w liście gratulacyjnym?
  OT: – Dostałam jakiś list?

  Nie dostałaś?
  – Na papierze nie. Pan prezydent pogratulował mi na swoim koncie na Twitterze.

  Premier i minister kultury również ograniczyli się do wpisów w mediach społecznościowych?
  – Dostałam pisemne gratulacje od rzecznika praw obywatelskich, polskich uniwersytetów, samorządowców, setek szkół, bibliotek i zwyczajnych ludzi.

  p.s. Niedziela rano. Superowo się zapowiada, żadnych symetrystów, ani niedomówień w Gościach Passenta nie usłyszymy. Dziękuję za ZAPROSZENIE.

 260. Geozak

  „jestem zmuszony uznać za klasyczne trollowanie”

  Przykro mi to pisać ale pan sam się trolluje. Pana komentarz z 16,01 dotyczy bowiem tego fragmentu mojej wypowiedzi:

  „Polemizując ze mną potwierdza pan to co napisałem. Francja jest stroną układu NATO natomiast jak na razie nie jest pełnoprawnym członkiem organizacji Sojuszu – na swoje własne życzenie.”

  Przypomnę wiec, że pan sam w ramach tego wątku dyskusyjnego napomknął o warunkach ograniczających udział Francji w organizacji Sojuszu. Mam na mysli kilka pańskich słów o podległości żołnierzy francuskich w ramach NATO oraz o francuskiej broni jądrowej.

  Teraz pozwolę więc sobie rozszerzyć pańską wypowiedź. I tak Francja w 2009 dokonała reintegracji do organizacji militarnej NATO pod czterema warunkami:

  Po pierwsze zagwarantowała sobie zachowanie pełnej swobody oceny w odniesieniu do wkładu Francji w operacje NATO.

  Po drugie zagwarantowała sobie zachowanie pełnej niezależności w dysponowaniu swą bronią jądrową. Konsekwencją tego była rezygnacja z udziału w pracach grupy planowania nuklearnego NATO (NPG).

  Po trzecie zastrzegła, że żadne siły francuskie nie mogą być pod dowództwem NATO w czasie pokoju. Co niejako automatycznie wyklucza francuskie siły zbrojne z takich działań jak np budowa natowskiej infrastruktury militarnej na „flance wschodniej”.

  Po czwarte zastrzegła sobie prawo do odmowy swego udziału we wspólnym finansowaniu niektórych wydatków czy projektów natowskich. Oczywiście chodzi o wydatki czy projekty nie leżace w jej interesie politycznym czy strategicznym.

  Jak pan więc widzi w świetle powyższych zastrzezeń, o których pan zresztą sam wczesniej napomknął, trudno jest uznać Francję za pełnoprawnego czy pełnego członka organizacji Sojuszu.

  Proszę mi więc nie zarzucać trollingu ale raczej dbać o to co pan sam pisze. Chocby po to by samamu sobie nie zaprzeczać.

 261. zyta2003
  6 grudnia o godz. 17:54
  S. Colbertowi, kiedy byl 10-letnim chlopcem zginal w wypadku samolotowym ojciec i dwaj bracia. Został on i matka.

  Colbert był najmłodszym z 11 rodzeństwa, ale dwaj bracia którzy zginęli byli mu najbliżsi wiekiem.
  Może nie takie istotne, ale jak już się wszystkich poucza, to dobrze sprawdzić szczegóły.

  A kto to jest ta Adamczewska, której się tak uczepiłaś?

 262. niemcy; szeryfowa w oświęcimiu; brakuje jej słów; no, przynajmniej jest szczera;

 263. izabella
  6 grudnia o godz. 18:13
  Zyta to paniusia z NY albo okolic, mająca sprany mózg przez wszechobecne w tamtych okolicach radio co ma ryja.
  Tu wyskoczyła z katolicką rodziną Colbertów i zawstydziła mnie mówiąc, że jak nie wiem kto to Colbert, to moja strata. No proszę , ja nie znam miliony ludzi, więc mam milion strat.
  No ale paniusia zna Colberta z telewizji katolickiej i obnosi się z dumą tą wiedzą.
  Ja bym się mógł pochwalić, że znam Sławka Durlika, a Zyta go nie zna,, więc jej strata.
  Co do Adamowicz, wdowy po zamordowanym prezydencie Gdańska, to Zyta kiedyś szyderczo wyraziła się o Adamowicz, ze to beztalencie, ta niewykształcona kobieta zastartowała do parlamentu europejskiego na trumnie swojego zamordowanego męża, że to był jej jedyny atut.
  Więc po pierwsze paniusia pomyliła sobie Adamowicz z prezesem, który faktycznie odcina polityczne kupony od wawelskiego trupa.
  Po drugie wytlumaczono Zycie że Adamowicz ma doktorat z prawa międzynarodowego, zna angielski i , ze nadaje się na posła lepiej niż ktokolwiek z pisowskiej chałastry. Paniusia nawet sie sumitowała, że nie wiedziała nic o pani Adamowicz, ale jakby zapomniała i wróciła do tematu niedołężnej, niekompetentnej Adamowicz.
  Ale słyszała o Colberta a nie zna Sławka Durlika albo Jurka Oziminę, hańba !

 264. Jeszcze jedno.Paniusia przekrecia nazwisko i zamiast Adamowicz napisała Adamczewska.

 265. III Rzesza-bis ma się dobrze. Jankesi planują zamykać firmy uczestniczące w budowie Nord 2. III Rzesza bombardowała. Tak sobie myślę ile nienawiści znajdujemy w potomkach zabójców Indian i Kunta Kinte w ramach tzw.zachodniej cywilizacji. Z ręką na sercu…w ochronie portfela…

 266. Qrwa! Nie ma to jak pancerny suweren. 45 procent obateli zagłosowałoby w grudniu na PIS. Nic suwerena nie rusza. Jest skorumpowany i ma sprany mózg.
  Sorry, ale cisną mi na usta tylko brzydkie wyrazy.

 267. p.s.
  to bylo wczoraj; przedwczoraj londyn, gdzie zapadly wazna decyzja:
  na trzech kroli zarowno marine jaki luftwaffe (takze polskie) musza byc gotowe do akcji;

 268. mag
  6 grudnia o godz. 19:04
  Mag nie przeklinaj, to nie ładnie. Popatrz i bierz przykład z kultury etycznej pisu. Tam takie słowa na „q”, na „jeb”, na „ch” są nie znane. Oni jak święci ojczaszkowie w koloratkach uzywaja patriotycznych błogomaryjnych wyrazów. Albo trudnych odpisanych ze słownika wyrazów obcych jak ojkofobia, mordy, zakamuflowana opcja, dopomóżbóg.
  A to że lubią pochędożyć u Banasia, tak jak ojczaszkowie lubią z ministrantami pobrusić, to nie ma wpływu na ich kulturalność.
  „Daj pobrusić a ty poczywaj” – to najstarszy zapis polszczyzny. wiadczy to o tym, że już wtedy dobrodzieje brusili z miistrantami, a pisowcy u średniowiecznego kmiecia Banasia.
  Ale , na boga, Mag, nie klnij, nie grzesz, bo pójdziesz do piekła.

 269. Mag,
  przerażony Twoją histerią wbiłem sobie w przeglądarkę „sondaż” i trafiłem na stronę radia „Z” podającą rezultaty sondażu CBOS. W trakcie czytania kliknąłem sobie w ich sondaż internetowy. Wyszło tak:
  PiS 32
  KO 34
  Lewica 18
  PSL 4
  Konfederacja 10

  Nie panikuj, nie bluźnij, nie używaj słów powszechnie uznawanych za nieprzyzwoite.
  Nie ma sytuacji 😉

 270. @Lewy
  Eee tam, piekła nie ma. Qrwa to rodzaj przecinka lub pauzy dla wielu suwerenów. Ja używam tego słowa w konkretnych, uzasadnionych przypadkach (moim zdaniem).
  @legat
  Jaka tam histeria. Normalna reakcja, bo taka sytuacja.

 271. don’t panic;

 272. p.s.
  die situation ist ernst, doch nich ernsthaft genug;

 273. Ach, jak ja uwielbiam dziennikarzy i polityków związanych z PO

  O entuzjastach szkoda gadać, bo tych na palcach jednej ręki bym policzył. Ale może się zwiążę z nimi, z dziennikarzami związanymi z PO. Bo przebojowe tytuły dają:

  „Biedroń już nie, Zandberg jeszcze nie. Może kobieta?”

  Kogo Lewica wystawi naprzeciw kandydata PO?
  „Na tę chwilę naprawdę nic nie wiadomo. Czekamy na Platformę. Jeżeli wystawią Małgorzatę Kidawę-Błońską, to my pewnie wystawimy kobietę”, mówi polityk SLD.

  „Wiadomo, że Biedroń to facet ludyczny, co to nie tylko ładnie powie, ale zatańczy, przytuli. Ale z czasem jego świeżość więdnie, a umowa była jedynie dżentelmeńska”, mówi polityk SLD. „Miałem wrażenie, że już kampanię parlamentarną ledwie dociągnął. Gdy zaczął się temat wyborów prezydenckich, zaczął narzekać, że jest zmęczony i woli posiedzieć w Brukseli. Potem niby mu się odmieniło, jak go Czarzasty docisnął”.

  „Czarzasty poszedł do Biedronia i powiedział mu, że jeśli nie chce startować, to on wystawi Adriana”, opowiada polityk lewicy.

  „Zandberg rzeczywiście jest materiałem na prezydenta, co tu dużo gadać, ma gość wiedzę i talent, ale to nie jego czas. Za wcześnie, za mało umie. Ma wizerunek młodego rewolucjonisty, a do tego urzędu powinien wystartować jako poważny polityk. Jeśli go namówią, to się spali jako kandydat”, mówi wpływowy polityk Sojuszu.

  „Więc jest tak: Biedroń już nie, a Zandberg jeszcze nie”, podsumowuje polityk związany z SLD. „Jeśli nie znajdziemy nazwiska, które da nam ponad 10 proc., to zamiast iść do przodu, będziemy się tłumaczyli, dlaczego nie powtórzyliśmy wyniku z wyborów parlamentarnych”.

  Kiedy jeszcze start Biedronia zdawał się pewny, w SLD mówili po kątach, że wymarzoną kandydatką byłaby Jolanta Kwaśniewska. Krążyło nazwisko posłanki Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej. Ale i tu działacze się zniechęcili, uznali, że ma zbyt niski potencjał wyborczy.

  Czyli karuzela nazwisk męskich i damskich. Oby tylko przekroczył/a 10 procent.
  I jak tu nie myśleć o związaniu się z PO?

 274. chyba nicht ?

 275. teo
  6 grudnia o godz. 20:03
  Jak się ma w portfelu 100 złotych a w portmonetce 60 groszy, to człowiek kombinuje; no tak, samochodu nie kupię, ale może rower ? Ale to też nie wystarczy. Sprawdza jeszcze raz stan portfela i portmonetki, chodzi po sklepach z rowerami i pyta czy może stanieją, może jakiś bez światełka odblaskowego. W końcu decyduje się na hulajnogę, bo taki zakup rokuje sukces.
  A po „ch” , jakby powiedziała wkurzona Mag, hulajnoga ?
  Jak to po „ch”, skoro to będzie sukces !

 276. zyta2003
  6 grudnia o godz. 17:54

  Podziwiam twoja wytrwalosc na pisanie do “ekspertow” bez manier.

 277. Czasy się stojąco i siłowo zmieniają

  Teraz u zbiegu Koszykowej i Raszyńskiej najbardziej obrzydliwym polskim słowem jest Banaś.

  ***

  Dziwi mnie zapraszanie do audycji radiowej ugrzecznionych osób nie używających wulgaryzmów, nie potrafiących mówić równolegle z trzema osobami i mówiących bardzo w      o      l      n      o      .

 278. @Lewy
  O, przepraszam. Nie imputuj mi, że gdy jestem wkurzona, to rzucam ch… Owszem, zdarza mi się, ale wyłącznie w zaciszu domowym, gdy widzę i słyszę w telewizorze jakiegoś rasowego PISdzielca w rodzaju obatela Czarnieckiego lub marszałka Karczewskiego albo Prezydęta z Budyniu.
  Zresztą zaraz zmieniam kanał.

 279. @mag

  Nie kłam proszę. To nieprawda, że suwerena nic nie rusza.

  Za pieniądze ksiądz się modli. Za pieniądze lud się podli.

  Po nitce do kłębka to może u @Izabelli.
  Tam się kalkuluje, czy warto kłamać i zwykle wychodzi: nie.

  W Polsce leczy się mówienie prawdy.
  Tu leczą z mówienia PRAWDY i po @Mauro widać poroniony ekran.

 280. @guzdra
  „Za pieniądze ksiądz się modli. Za pieniądze lud się podli.”
  I to by było na tyle.

 281. @guzdra
  @ U zbiegu Alei Wojska Polskiego i Or-Otta – tak samo. Najbardziej obrzydliwym polskim słowem jest Banaś.

 282. zyta2003
  6 grudnia o godz. 17:54

  Ten to głęboko wierzący katolik, tamten mniej…to frapujące….jak i czym u was to się mierzy ?

 283. Na blogu panuje egotyzm staruszek i staruszków.

  Proroctwa o zwalczaniu skutków dobrej zmiany przez pokolenia ja dopowiadam sobie jako namiastkę marzenia: Marzy mi się abym dożył przybicie gwoździami ziobrowymi przybicie Jarosława Kaczyńskiego i jego gwardię do krzyża potępienia przez Trybunał Stanu. Za mego życia!

  Ja nie jestem takim pesymistą i ndalej ( złudzenie??? ) mi do śmierci.

  Szczątkowy kontakt z młodszym pokoleniem zanotowałem przed laty, gdy @stasieku cytował słowa swego syna widzącego na ekranie telewizora orszak dostojników kościelnych: Czy oni rzeczywiście w to wierzą?

  Na jakiekolwiek szerokie badania socjologiczne pokolenia młodych potrzebne jest wsparcie organizacyjne i finansowe państwa.

  Obserwowany wśród młodzieży odchył ku prawicowości jest według mnie fazą wahadła zadowolenia lub jego braku. Nie wierzę, że młodym jest daleko do socjalizmu i nowoczesności. Wielu felietonistów z bożej i demokratycznej łaski zachłystuje się poparciem młodych oplecenia różańcem Polski.

  To są wiadomości z krainy plotki najczęściej zrodzone z walki o klikalnośc i sprzedaż słowa. Plecionego chaotycznym migotliwym splotem.

  Staruszki i Staruszkowie!

  Przypomnę wam dynamikę życia Oazowego.
  Sypnęły się wąsy; przybrały piersi i na następną oazę już się nie jechało i nie szło.

  Teraz szkolniczki i szkolnicy – nawet jeszcze nie pryszczaci – takie zdystansowanie do techniki medialnej jaką prezentuje Jarosław Kaczyński uważają za kalectwo swej koleżanki lub kolegi. Brak smartfona u ucznia podstawówki jest źródłem pogardy i wykluczenia z grupy. Ktoś kto nie zna najnowszej beki lub mema podbijających sieć jest ciamajda i kaleka.

  Dzieci i młodzież jest teraz bardziej rozwarstwiona niż w latach gdy bananowa młodzież dostawała brzuszka. Kogo stać na czesne, ten posyła dzieci do płatnej nauki.

  W audycjach Dominiki Wielowiejskiej i w Kawie na ławie jest więcej krzykliwego chamstwa niż w grupie szkolnej szalejącej na długiej przerwie.

  Bo migotliwość dzisiejszego życia u chłonnego dziecka błyskawicznie rodzi: szybko, krótko, trafnie i bez zawłaszczania – nie jesteś tu królem a w Rolboxie i innych mykach to jesteś noga stołowa

  Spróbujcie wnuczkom lub wnukom sprawić jakiś ramolowaty prezent pod choinkę!

 284. mag
  6 grudnia o godz. 19:04
  Żeby ci poprawić humor podaje zestawienie ostatnich sondaży (wziąłem je z sondaże eu)

  Kantar 04.12 PiS -35

  Social Changes 30.11 PiS -40

  IBRiS 25.11 PiS -39,6

  Kantar 26.11 PiS -8

  Social Changes 24.11 PiS -40

  CBOS 18.11 PiS -46

  Kantar 15.11 PiS -38

  Jak widać jedynie CBOS się wychylił ze swymi 46%, reszta 40 i poniżej
  Przed wyborami fatalnie niedoszacowali KO (pomyłka ponad 8,5%)
  Jak widać poważna to ta sondażownia nie jest

 285. Kantar 26.11 PiS -38
  te 8 to pomyłka

 286. Bogu dziękować za odwagę Lecha Kaczyńskiego zapisania Polski do Eurokołchozu. Co przypomina gest Gorbaczowa i innych o rozwiązaniu ZSRR. Tak sobie myślę,że wyjście z jednego więzienia narodów do drugiego wynika z faktu,że nad Wisłą bez okupacji nie ma życia. Taki relikt regionalny życia pod obcym butem. W Polityce jest projekt pomnika na razie prawego buta.

 287. @lewy
  „„Daj pobrusić a ty poczywaj” – to najstarszy zapis polszczyzny. wiadczy to o tym, że już wtedy dobrodzieje brusili z miistrantami, a pisowcy u średniowiecznego kmiecia Banasia.”

  „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”
  Tłumaczenie: Daj, niech ja pomielę (pokręcę żarna), a ty odpoczywaj.
  Autor: Bogwał (koniec XIII wieku), właściciel Brukalic na Śląsku.
  /wikipedia/

 288. Nie będzie Szopki noworocznej. Wolski nie ma pomysła. Tak sobie myślę,że wyczerpał się zasób humoru o rządzących teraz satyra może obrażać hunwejbinów. Lepiej nie ryzykować…bieżącymi wpadkami… Nawet Pietrzak pod butem…a miało być weselej po obaleniu tzw.komuny….a jest żałośnie…o take…Jędraszewski głosi Sodoma i Gomora…

 289. jakub01
  7 grudnia o godz. 1:28
  Masz rację , jakubku, tak twierdzą historycy, że chodziło o robotę przy żarnach.
  Ale w Piwnicy Pod Baranami Piotr Skrzynecki przedstawił inną interpretację tego staropoolskiego tekstu i srodowisko krakowskich żaków taką interpretację jednogłośnie zaakceptowało

 290. CBOS dał tuz przed wyborami poparcie KO 19%! na wyborach wyszło KO uzyskało 27,4 to błąd około 1/3 !!! to dyskwalifikuje sondażownię

 291. Zaczynam się zaniedbywać i nie całkiem panuję nad jakością wyrażania moich myśli.
  Podtrzymuję zarzut kultywowania chamstwa przez Dominikę WielowieYską.

  Na występowanie x oraz y tam gdzie spodziewamy się polskiej pisowni jestem uczulony.

  Miało być Bardzowiejska, a nawet przekupkowata.

 292. @@@
  Debata M-KB, JJ o 11:00 w TVN.

 293. Co tam panie w polityce? Banaś dzięki bogu trzyma się mocno. Kryształowy opozycjonista demokratyczny z pomocą świętego kościoła.

 294. W kraju Mocando nad Wisłą powinno dziś być wielkie święto. Z okazji wręczenie Nobla znakomitej pisarce. Pisarka nie podoba się rządzącej hołocie. Ani śmieszny i żałosny prezydent ani prymitywny oszust premier nie odważyli się złożyć gratulacji. Tylko bełkot na tweeterze. Stosownie do charakterów i kultury. Żadna telewizja nawet ta wolna nie transmituje. Pamiętam natomiast dzień wybrania Wojtyły na papieża. Niewygodny dla władzy wybór, ale ileż gratulacji, szczerego świętowania, transmisji TV i osobistych kontaktów. Ale wtedy była kultura i forma.

 295. Po nitce…hunwejbini są dzisiaj polityczną twarzą katolicyzmu nad Wisłą jako struktura KK. Tusk chce rozwalić ten układ. Tak sobie myślę o wyroczni proroka o ręce podniesionej…już Cyrankiewicz ostrzegał…

 296. Dobra wiadomość. Rusza linia kolejowa na Krymskim Moście. 23.12.2019 r. Petersburg-Sewastopol 3 doby jazdy. Tak sobie myślę o mostach normalności.

 297. Symetryczny; 10:55 pisze.

  Pamiętam natomiast dzień wybrania Wojtyły na papieża. Niewygodny dla władzy wybór, ale ileż gratulacji, szczerego świętowania, transmisji TV i osobistych kontaktów. Ale wtedy była kultura i forma.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Kultura i forma z czasów PRL- już nie wrócą teraz w Polsce rządzi prawicowo –
  klerykalne chamstwo.
  http://mikstury-bezmetki.neon24.pl/post/151952,odrodzenie-rosyjskiego-imperium
  Polecam ciekawy link rosyjskiego publicysty Jurij Apuchtina przetłumaczony na Polski.

 298. Lewy; ucieszy się jak wysłucha.

  https://www.youtube.com/watch?v=QUnpmkONPCE

 299. Debata K-B versus JJ
  Wielka kultura, niestety. Brak podszczypywań, bluzgów, brak politycznego sexappealu.
  I właścieiwe zgadzam się z każda wypowiedzią walczących kulturalnie kandydatów. Jeden powiada ; 2×2=4. Na to drugi 3×3=9. Zgodność poglądów co do destrukcyjnej roli Maliniaka. Choć tu K-B była dellikatniejsza, kładąc nacisk na dialog. Jaśkowiak poszedł dalej mówiąc o Trybunale dla Maliniaka
  Delikatne ślizganie sie po wrażliwych temtach jak 500+, ekologia a węgiel, wiek emerytalny itp.
  Pod koniec Kidawa ogłosiła , że jest wierzącą katoliczką.
  Ja to wszystko rozumiem, że kandydaci nie mogli inaczej mówić, że sama debata niezależnie od ważkości argumentów,jest potrzebna.
  Mnie smuci, że mnie nie przekonali, bo ja się zgadzam z oboma i nie przekonali suwerena, bo suweren żyje w innej rzeczywistości.
  Co z tego, ze Kidawa oznajmiła, że jest katoliczką, skoro lepszym katolikiem jest ratujący hostie Maliniak, lepszy jest katolik Piotrowicz, katolik Kaczyński, a nie katolik Komorowski, katolik Niesiołowski. W tej konkurencji, kto jest większym katolikiem Kidawa nie ma szans, bo o lepszości decyduje Rydzyk i podlegający mu hierarchowie.
  Ciekawe, ktorego kandydata wybierze Platforma, skoro poza płcią, niewiele się różnia.

 300. https://www.youtube.com/watch?v=oBoDow-EZvM

  Chodzi o to aby w pustych głowach wywołać jeszcze większy chaos.

 301. Zabrakło deklaracji ,które święta są bardziej katolickie. Tak sobie myślę,że świeckie państwo będzie wyprowadzone…na Berdyczów…

 302. WYWIADY NIEDZIELNE i WIDZIALNE

  – co to jest syriza?
  – syriza jest ruchem populistycznym i mobilizuje przeciwko neooligarchii ludzi zarowno z lewa jak i z prawa(nie inaczej jest z ruchem kukiza w rp), dlatego tsirpas siega do srodkow plebiscytarnych, bo wszyscy wiedza, ze jesli nastapi grexit, to cypr zamieni sie w wyspe piratow itd, itp. to on nie chce za to sam odpowiadac, co jest zrozumiale;mysle, ze i szwajcar, w tak trudnej sytuacji nie postapilby inaczej(plebiscyt)

  – wspominales o podobienstwie syrizy do solidarnosci, jak to widzisz?

  – „s“ tak jak dzisiaj “syriza”, czy “podemos”, byla ruchem populistycznym i tez miala poparcie zarowno z lewa, jak i z prawa; pierwotna,syndykalistyczna struktura tej formacji najbardziej przypminala ruch peronistow w argentynie, przy czym w polsce zabraklo zarowno evity jak i perona, bo walesa nie wyrosl ponad kaprala; okazal sie byc malym zarowno wzrostem, jak i duchem; w ostatecznosci, to co bylo w “s” najlepsze albo rozjechalo sie na wszystkie strony swiata, albo ruszylo za tischnerem i rozplynelo sie w kk; tak kontrreformacja wchlonela, nie po raz pierwszy w historii,heretykow i ich idee ; ostatnie cwiercwiecze to barok ludowy; najlepiej charakteryzuja go, dyktatura gajowych, katedra w licheniu, chrystus swiebodzinski, zaraza wrozbiarstwa i samobiczowanie konwertytow na portalach spolecznosciowych;znowu przekonalismy sie o wyzszosci swiata wielkiej nocy nad swietami bozego narodzenia;

  – ukraina?

  – – na wschodzie bez zmian.

  z cyklu: best of byk
  Sonntag, 28. Juni 2015, 09:13:52

 303. Bedac swiadomym satyrykiem nie moge oprzec sie wrazeniu , ze polski przydent siedzial
  ( jezeli choc na chwile gdzies przykucnal a nie zostalo to z nieznanych powodow uwiecznione )
  w Londynie na jakims tureckim kazaniu . Przyslowia sa madroscia narodu od dawien dawna , prawdopodobnie od conajmniej Sobieskiego i Marysien’ki

  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,25488441,turcja-zablokuje-plan-obrony-nato-dla-polski-i-krajow-baltyckich.html#s=BoxOpImg3

 304. Debata Platformy, Małgorzata Kidawa-Błońska contra Jacek Jaśkowiak, mnie rozczarowała. Temperatura 36,6 stopnia. Zawartość merytoryczna (wizje, konkrety) i różnice polityczne znikome. Dużo okrągłych słów, zwłaszcza po stronie MK-B. Gdybym był w Platformie nie umiałbym wybrać. A przecież to wicemarszałek Sejmu, doświadczona polityk contra prezydent dużego miasta. Może nawet debata nie zupełnie była kontrproduktywna, gdyż wyborcy zobaczyli who is who.
  Mam nadzieję, że odczyt noblowski Olgi Tokarczuk postawi nas na nogi.

 305. Jestem wprost pewien że znaczy wpływ na te niewrażliwość PiS na afery wynika z działań tzw symetrystów którzy wbili znacznej liczbie ludzi do głowy ze PO to to samo co PiS. A ze to bzdura na kwadratowych kółkach to widać choćby po braciach Kurskich. Co z tego. że PiS i PO powstało z ruchu solidarnościowego
  (wówczas to był to protest przeciw ówczesnej władzy i ja sam tez , jak wielu innych zapisałem się do solidarności). To grupa ludzi ogromnie zróżnicowanych. Jak mówią swój ciągnie do swego. Dlatego PiS przyciągnął takich a nie innych ludzi.
  Niestety wielu uwierzyło w te „symetryczność” i co teraz mają zamieniać kijek na kijek? Po co? , a alternatywy prawie nie ma. To napędza poparcie partiom niszowym takim jak Konfederacja. Powoli jednak ludzie trzeźwieją.

 306. Nie mialem i nie bede mial mozliwosci tego ogladac ani sluchac . Temperatura cieplej wody w kranie mierzona termometrem lekarskim nie moze zapowiadac rewelacji ale gdyby tak urzadzic zawody w lapaniu wafelkow rzucanych z ambony ? Bm. temperatura by sie podniosla ale (a i ) samo mierzenie byloby … mogloby byc ciekawsze a nawet pasjonujace .Przypominam , ze jestem .. pisze to jako swiadomy satyr…k.

 307. Lewy
  7 grudnia o godz. 12:21
  Czy ty wierzysz w przekonywanie betonu ? debata jest do pozyskania paru procent z tego chwiejnego i ogłupione elektoratu. Podkreślenie przez Kidawę, że jest katoliczką jest ważne bowiem PiS wspiera wielu fanatycznych i fanatyzujących katolików i oni nie mają oporów oddać głos na kandydatkę – katoliczkę (na ateistę nie zagłosują).

 308. danielpassent
  7 grudnia o godz. 13:02
  „Mam nadzieję, że odczyt noblowski Olgi Tokarczuk postawi nas na nogi.”
  dobra, zobaczymy, na ten cud się piszę;

 309. maciek.g
  7 grudnia o godz. 13:23
  Oczywiście, że nie wierzę w przekonanie betonu i zgadzam się z Tobą, że chodzi o te kilka procent niezdecydowanych albo leniwych. I rozumiem dlaczego Kidawa wyekspoonowała swój katoolicyzm.
  Nie uważam, że ta debata była niepotrzebna. Jest potrzebna chocby po to by pokazać , że opozycja istnieje, żyje. Ale trudno jest coś przeciwstawic pisowskiej gangsterce, chamstwu, nieustannym kłamstwom i opluwaniom , żeby wobec Kaczorka, Pwałowicz i pozostałych z tego stada, byc kulturalnym i jednoczesnie wyrazistym.
  I co do tej wyrazistości to akurat moje odczucia pokrywa się z opinią red. Passenta.

 310. olborski
  7 grudnia o godz. 13:00

  A propos Twojego wpisu – namierzyłem prawdziwe miejsce pobytu Geozaka i wcale mnie to nie zaskoczyło.
  https://www.youtube.com/watch?v=BaiG9AgjkIc

 311. @@Redaktor, Lewy
  100/100
  Wolałbym JJ.

 312. @@
  A może tak oba zwei wystawić?
  Jeśli wygra przedbieg W KK to trudno.
  Podobno aparat za M K-B.

 313. @@@
  Ciągle nie zbadano, czy w Umęczonej, w 2020, ważniejsza będzie deklaracja katolicyzmu, czy odchylenie lewicowe.
  Mam na myśli elektorat niezdecydowany.

 314. Według mnie ta debata miała temperaturę wody w grudniowym Bałtyku. Dwa kloce, zero emocji, recytacje, rażąca sztuczność. Słuchać się nie chciało tych „merytorycznych” flaków w oleju.

 315. Tusk zaczyna przypominać Don Kichota. Chce rozwalić katolicki układ nad Wisłą z pomocą Dulcynei. Wiatrakowato to widzę…Tak sobie myślę,że rusofobia to stan umysłu…

 316. @jobrave
  Oni tak mają, takie ciamciaramcie są oni od dawna.
  Dość długo to się podobało, ale w końcu przestało się podobać.
  Tusk to wie najlepiej i pewnie nie ma wątpliwości, że PO/KO w obecnej postaci nie obali rządów Jarka.
  Dlatego się zdystansował i radzi coś nowego, nawet coś opartego na Włądysławie K-K.

  Władysław zamiast Grzegorza!
  A skrzydło Barbary Nowackiej do Lewicy!
  Kukiz do Konfederatów!

  Środowisko Jarka skurczyłoby się medialnie i narracyjnie, stałoby się celem ataków, erozji wewnętrznej, aż w końcu poszłoby się (…)
  Pozdr
  PS
  Przeczytałem twój życiorys. Jesteś kawał gościa renesansowego.
  To zresztą dało się wyczuć przed wyznaniem prawdy o własnych losach, na blogu.
  Szkoda, że wzbudził cię ten freak.

 317. „W piątek wpolityce.pl opublikowało listę czynnych sędziów, którzy zostali nominowani jeszcze czasach PRL-u. O ich nazwiska do Ministerstwa Sprawiedliwości wystąpił Kamil Zaradkiewicz, sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Prawicowy portal chwalił się, że zna nazwiska „wszystkich sędziów powołanych w PRL”. Okazało się jednak, że lista nie jest kompletna. Brakuje na niej nazwiska sędzi Julii Przyłębskiej.
  Zwrócił na to m.in. uwagę na Twitterze dziennikarz RMF Tomasz Skory.

  ‚Melduję, że obejmująca czynnych dziś sędziów, powołanych przez PRL-owską Radę Państwa, tzw. Lista Zaradkiewicza – ma niewielką lukę. Między „Przybysz” a „Przysada”. Uzupełniam, bo nie chcemy przecież, żeby komuś było przykro, że został pominięty. Czuwaj’

  – napisał, dołączając do tego fragment życiorysu Przyłębskiej. Wynika z niego, że obecna prezes Trybunału Konstytucyjnego na stanowisko sędziego rejonowego w Poznaniu została powołana uchwałą Rady Państwa 30 stycznia 1987 roku”.

  Kiedy Pisduda, a wraz z nim reszta pisiarni, gardłowali o komunistycznych złogach sędziowskich, opozycja przypominała, że Piotrowicz był komunistycznym prokuratorem, pisiarnia odpowiadała wówczas i czyni to nadal: „ale nie był sędzią” (sic), a w kontekście nominacji Piotrowicza różne Kanthaki, Kalety, Sobonie, Dery odpowiadają, że „Trybunał Konstytucyjny to nie sąd”. Zatem w kwestii Przyłębskiej należy się spodziewać wyjaśnień w rodzaju, że Przyłębska nie jest sędzią, no bo jeśli TK, to nie sąd…

 318. Jaśkowiak – młody stażem polityk – wykazał większą dojrzałość w debacie PO. Pani Kidawa mimo stażu brzmiała przy nim jak amatorka, co jest ilustracją intelektualnego ubóstwa życia wewnętrznego tej rozpieszczanej przez dekadę a bezprogramowej partii. Jak się ma ethos i program to się od razu lepiej przemawia – jak Zandberg, bo rzecz cała jest zintegrowana w umyśle. Tak, tak, ratowanie środowiska jest ważne, źródła odnawialne energii, ale w jakim kierunku pójść? – a to dopiero porozmawiamy z ekspertami, dowiemy się jak to robią w świecie. Czyli do tej pory guzik o tym myśleliśmy ha ha. Amatorszczyzna.

 319. Czy studia wyższe i tytuły naukowe to nie jest kolaboracja z komuną. Tak sobie myślę,że po obaleniu tzw. komuny nie było słychać łomotu rzucanych dyplomów i orderów z tej epoki jak sztandary III Rzeszy na Placu Czerwonym w Moskwie.

 320. A Jaśkowiak z dala od centrali partyjnej zaznajomiony z problemami ekologii…

 321. satrustequi
  6 grudnia o godz. 14:12

  „Jedno porządne przemówienie Zandberga i w Kraju niesłychanie niskiego poziomu głównej partii opozycyjnej, nie widać końca wywiadom lidera Lewicy i analizom wielkiej przyszłości Zandberga”.

  No tak, kto wie, czy nasz drogi młody przywódca nie spocznie kiedyś w mauzoleum przyozdobionym tęczowymi flagami. 🙂 Noblistka Szymborska napisała swego czasu: „Jaki rozkaz przekazuje nam na sztandarach rewolucji profil czwarty”. Dla mniej obytych w historii ruchu lewicowego (na tym blogu to typowe) profile 1-3 to Marks, Engels, Lenin (klasyczny tryptyk), a profil 4 to Stalin. Nie wątpię, że kolejna postępowa noblistka, młoda Olga Tokarczuk, napisze kiedyś o profilu piątym. Przyjmie się w całej Europie, bo Zandberg to swojak, po niderlandzku znaczy piaszczysta góra. Chyba że wcześniej euroislam zmiecie ten postępowy świat z powierzchni ziemi.

 322. @maciek.g, 13:23
  Powtarzam, ‘maćku.g’, „na dzień dzisiejszy” nie widomo czy wyznanie „jestem katoliczką”, ma dla tych ‘swinging’ większe znaczenie niż skłon JJ ku mniejszościom.
  JJ jest mnie ciamciaramcia, robił w biznesie, ma głos, urodę i wyraźną niechęć do Jarka.
  Ma coś z Tuska.
  Ciekawe będą sondaże po debacie.
  Do Jacka mnie przekonuje atak na niego z wiadomych kół.
  Przyglądajmy się, wiedząc, że manipulatorzy są aktywni.
  Pozdr

 323. Tak że partia która chce się dopiero dowiedzieć jak w świecie rozwiązują problemy smogu zasłużenie odchodzi do lamusa.

 324. satrustequi
  7 grudnia o godz. 14:55
  PO bez programowa ? Budowa infarakstukturzy autostrat. Cio dokona Pis poza rozkradaniem panstwa. CO TAKI DUDA tylko sie smieje jak gupi do sera to jest program !

 325. Nawet tutaj nikt nie wie więc i nie pisze do czego zmierza PO, oprócz odsunięcia szkodników od władzy – i tylko o tym Martin tu się pisze ha ha

 326. @Redaktor
  Mnie wyjątkowo interesuje sylwetka Marcina Dzierżanowskiego, od 1 sierpnia 2019, RN Wprost.
  Ciekawa kariera, zdaje się, że olewał Marcina pan Antoni, kiedy z Anną Gielewską pisali o nim książkę pt „Macierewicz”, na rozmowę nie dawał się namówić.

  Z notki redakcyjnej wyjąłem pewien cytat
  ”Jarosław Kaczyński zawładnął Polską, zaś Antoni Macierewicz zawładnął prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Ten wyrachowany polityczny gracz decyduje o tym, w co wierzą Polacy.”
  Przyznam, że to dość upiorna świadomość.
  Ale żyć trzeba i nie warto na starość pytać „JAK?”
  Pozdrowienia, do jutra, o 10:00 w TOKFM!

 327. Mauro Rossi,
  jak to jest, że listy sędziów pełniących swe funkcje jeszcze za czasów PRL można publikować a list rekomendujących pisowskich pomazańców ziobrowych nie można?
  Ja wiem, bo te ostatnie to są listy wstydu, a Ty jak uważasz?

 328. jobrave
  7 grudnia o godz. 14:47

  „wpolityce.pl opublikowało listę czynnych sędziów, którzy zostali nominowani jeszcze czasach PRL-u. O ich nazwiska do Ministerstwa Sprawiedliwości wystąpił Kamil Zaradkiewicz, sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Prawicowy portal chwalił się, że zna nazwiska „wszystkich sędziów powołanych w PRL”. Okazało się jednak, że lista nie jest kompletna. Brakuje na niej nazwiska sędzi Julii Przyłębskiej”.

  To bez znaczenia. Niezależnie od tego kto powoływał kiedyś panią Julię Przyłębską jako sędzia TK jest ona teraz nieusuwalna, więc domniemana dekomunizacja środowiska sędziowskiego (moim zdaniem to niezły pomysł) jej nie obejmie.

  Najwyraźniej nie rozumiesz o co chodzi Zaradkiewiczowi. Jeśli SN interpretując po swojemu wyrok TSUE deliberuje, czy obecna KRS dobrze powołała sędziów sądów powszechnych ― w sensie ich niezależności ― to tym bardzie problemem jest powołanie niemal tysiąca sędziów przez organy PRL, na ogół w stanie wojennym. Sprawa jest poważna, bo ci sędziowie z biegiem czasu awansowali w hierarchii prawniczej i mieli decydujący wpływ na kolejne nominacje sędziowskie, więc sędziów stanu wojennego „second hand” (tzw. nowych-starych) jest dużo więcej.

  Poprzednia Krajowa Rada Sądownicza liczyła 27 członków, obecna liczy tyle samo. W poprzedniej KRS 15 członków nominowali sami sędziowie (no tak, ci sędziowie), w obecnej KRS 15 członków wybiera większość sejmowa. To dlatego korporacja sędziowska wyje z bólu za utraconą władzą nie podlegającą żadnej demokratycznej kontroli.

 329. stasieku
  7 grudnia o godz. 14:44,
  Tusk ma wizję przyszłości. Co prawda zalecał osobom z wizjami konsultację psychiatryczną, ale miał na myśli psychiatryczne mrzonki Kaczego i jemu podobnych. Tusk realistycznie ocenia sytuację w Umęczonej i dokonuje własciwego wyboru pola, na którym chce i może działać. Jest sporo do wyrwania, ale to wymaga czasu. Tusk wie, że do marginalizacji PiS nie dojdzie poprzez pstryknięcie palcami, że tu trzeba organicznie.
  Trafnie wyprognozowałeś, że Tusk nie będzie brał udziału w zmaganiach o prezydenturę, a teraz, na podstawie tego, co mówił w wywiadach, można sądzić, że w ogóle nie był tym zainteresowany. Mówił m.in. realnym wpływie na kreowanie, kształtowanie polityki, a jako prezydent miałby jednak ograniczone możliwości na tym polu. Znamienne też były jego słowa o tym, że władzę trzeba sobie wziąć, wywalczyć. I Tusk jest właśnie taki. Widać po nim, że ma sporo energii, że on chce tej realnej władzy i w odpowiednim momencie sięgnąć po nią. A czas działa na jego korzyść.
  Tak, Nowacka z powrotem do Lewicy, ona kompletnie nie pasuje do POKO i całkiem możliwe tam niedługo wróci.
  Z Konfederacją Kukiz ma na pieńku, więc raczej tam nie przejdzie.

  Gość renesansowy był nazywany przez mojego teścia „leśniczym i niczym” :).
  A freak mnie wzbudził i w sumie to dobrze, bo dzięki wzbudzeniom nie kapcanieję, chociaż czasem przesadzam z wylewnością.

 330. legat
  7 grudnia o godz. 15:26

  „Mauro Rossi,jak to jest, że listy sędziów pełniących swe funkcje jeszcze za czasów PRL można publikować a list rekomendujących pisowskich pomazańców ziobrowych nie można? Ja wiem, bo te ostatnie to są listy wstydu, a Ty jak uważasz”?

  Pewnie nawet tego nie zauważyłeś, ale stan prawny od dawna jest taki, że materiały sprzed 1989 nie mogą być utajnione. I dlatego można ujawnić listy sędziów pełniących swe funkcje jeszcze za czasów PRL. Ostatni tajny relikt sprzed 1989 roku, zbiór zastrzeżony w IPN, od kilku lat jest jawny. No a dlaczego „ list rekomendujących” nie można publikować? Odpowiedź jest prosta: GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). W UE bardzo chroni się prywatność i dane obywateli, czasem być może przesadnie. Obecnie nawet w przychodniach lekarskich już nie wykołują po nazwisku tylko po numerku, a jeśli nie ma numerków to wymieniając jedynie imię.

 331. Mauro Rossi
  7 grudnia o godz. 15:32,
  Może i bez znaczenia, ale jeśli tak, to po co usuwać Przyłębską z tej listy?

 332. Argumentacja Rossiego o tajności list rekomendacyjnych sędziów do KRS jest typowa dla PiSowskiej logiki – na rympał, byle jaka, sprzeczna wewnętrznie oraz, a jakże, kłująca czytelników fachowym terminem – RODO. Termin ten w tekście Rossiego o utajnionych sędziach pełni tę samą rolę co terminy ojkofobia, delikt , anihilacja, imposybilizm w przemowach Prezesa Polski swojego do ludu . Ma onieśmielać i zaskarbiać zaufanie i podziw.
  Pzdr, TJ

 333. stasieku
  7 grudnia o godz. 15:18

  ”Jarosław Kaczyński zawładnął Polską, zaś Antoni Macierewicz zawładnął prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Ten wyrachowany polityczny gracz decyduje o tym, w co wierzą Polacy”.

  „Przyznam, że to dość upiorna świadomość”.

  Znów nie przemyślałeś tego co napisałeś. Macierewicz może i zawładnął Kaczyńskim, ale jednak z szefa MON poleciał Macierewicz, a nie Kaczyński z szefa PiS. Tak więc to nie problem upiorów tylko twojej fałszywej świadomości ideologicznej. Bar Norte może precyzyjnie wyjaśnić o co chodzi z tą fałszywą świadomością, wystarczy go zapytać.

 334. tejot
  7 grudnia o godz. 16:07

  „Argumentacja Rossiego o tajności list rekomendacyjnych sędziów do KRS jest typowa dla PiSowskiej logiki – na rympał, byle jaka, sprzeczna wewnętrznie oraz, a jakże, kłująca czytelników fachowym terminem – RODO”.

  Nie napisałem RODO tylko GIODO. RODO to unije rozporządzenie o przetwarzaniu danych osobowych, na podstawie kórego powołano w Polsce urząd: GIODO właśnie. Odniesiesz się merytorycznie, czy znów brak sił?

 335. jobrave
  7 grudnia o godz. 15:59

  „…. jeśli tak, to po co usuwać Przyłębską z tej listy”.

  Ale nie jestem pewien, czy jest usunięta. Na tej liście nia ma także sędziów SN. A szkoda.

 336. @jobrave
  Ojej, pytasz Rossiego o jakieś drobiazgi, jakąś Przyłebską. Gdybym miał o cokolwiek zapytać Rossiego, to bym zapytał; Gdzieś ty się chłopie nauczył tak kłamać, odwracać kota ogonem, prowokować, czasem się sprytnie umizgiwać (kilka razy umizgiwał się do mnie w celu zaprzyjaźnienie się ze mną).
  Przyłębska to mało istotny szczegół w całokształcie misji spełnianej na tym blogu..
  A gdybym zapytał go o to, gdzie on się nauczył, to by nie odpowiedział, tylko by wrzucił z wikipedi jakis tekst o cesarzu Konstantym w celu oczarowania swoją erudycją, podobnie jak to Kaczor wyprawia wyciągając ze słowników erudycyjne trudne wyrazy w rodzaju ojkofobii.

 337. Mauro Rossi 7 grudnia o godz. 15:58 do mnie: – No a dlaczego „ list rekomendujących” nie można publikować? Odpowiedź jest prosta: GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

  Mauro Rossi,
  nie pitol. Jestem pewien, że te rekomendacje są „krzyżowe” i dlatego nie wykonujecie nawet wyroków sądów bo by wyszło na jaw, że to ścisłe pisowsko-ziobrowskie towarzystwo wzajemnej adoracji sędziowskiej się samo rekomendowało. To po pierwsze a po drugie to zauważyłem, że tego GIODO nie obchodzi obowiązujące prawo (nie ma nigdzie powiedziane, że dane osobowe ludzi urodzonych przed 1989 mogą być nie chronione) a tylko ochrona pisowskiej sitwy i jej pseudoreform w sądownictwie.

  Mauro, żeby było jasne, nie mam żadnych wątpliwości, że oligarchia sędziowska wymaga „przetrzepania” ale kryteria jakie przyjęliście są idiotyczne. Przekonaj mnie, że to sędziowie PRLowscy nie mieli wątpliwości co do wniosków mafiozów adwokackich w aferach reprywatyzacyjnych o ustanawianie „kuratorów” dla 140 letnich właścicieli kamienic a mianowańcy postPRLowscy. Co z takimi wrzodami sędziowskimi zrobiliście? Ano nic, bo interesuje was tylko przejęcie „trzeciej władzy” a SPRAWIEDLIWOŚĆ macie głęboko w dupie. Bandę hejterów bezwstydnie hodowaliście w Ministerstwie Sprawiedliwości. To hańba dla Ziobry i całego waszego obozu.

 338. Podanie imienia i nazwiska głosującego nie narusza RODO. Tak sobie myślę,że wystarczy ukryć pozostałe dane osobowe. Ingerencja GIODO przypomina tzw.falandyzację prawa w kierunku domniemania wszelkich kompetencji GIODO nawet wstrzymujących orzeczenia sądowe. GIODO jest urzędem a nie sądem instancyjnym. Widać przekroczenie kompetencji sprawa dla prokuratora rzekomego strażnika prawa.

 339. Mauro Rossi do stasieku

  „Bar Norte może precyzyjnie wyjaśnić o co chodzi z tą fałszywą świadomością, wystarczy go zapytać”

  Z przyjemnoscią pomogę.

  Fałszywa świadomość to świadomość zideologizowana czyli taka, która nie zdaje sobie sprawy ze związku genetycznego i funkcjonalnego między własną myślą i sytuacją społeczną, w której owa myśl powstaje.

  W tym kontekscie twoja wypowiedź a nie stasieku wskazuje na fałszywą świadomość.

  Mam na mysli to zdanie:

  „Macierewicz może i zawładnął Kaczyńskim, ale jednak z szefa MON poleciał Macierewicz, a nie Kaczyński z szefa PiS.”

  W tym kontekście dymisja Macierewicza z szefa MON nie jest przecież degradacją, jak podpowiada ci fałszywa świadomość, bo pełni on nadał funkcję wiceprezesa PiS co w warunkach pisowskiej RP oznacza wiekszą władzę aniżeli formalnie rzecz ujmując władzę szefa MON.
  Z tym, że realnie aktualny szef MON Błaszczak przez to, że jest również wiceprezesem PiS, z tego tytułu ma władzę równorzędną do władzy Macierewicza.

  Mauro, mam nadzieję, że pomogłem.

 340. Mauro Rossi
  7 grudnia o godz. 16:15

  jobrave
  7 grudnia o godz. 15:59

  „…. jeśli tak, to po co usuwać Przyłębską z tej listy”.

  Ale nie jestem pewien, czy jest usunięta. Na tej liście nia ma także sędziów SN. A szkoda.
  _______________________________________________
  Ona na tej liście jest, to portal „wPolityce” ją pominął. A pominął, bo tak, jak Goering decydował o tym, kto jest Żydem, tak Kaczy. decyduje o tym, kto był/jest komunistą, „postkomunistą”, kapusiem itp.

 341. Platforma i jej internauci ukształtowali siebie na wybitnych specjalistów od PiSu, wręcz fascynatów PiSu. Ta specjalność niestety przesłoniła im żywotną problematykę Kraju i wysłała na ławy opozycyjne a nie rządowe:)).

 342. Olga Tokarczuk w Sztokholmie: Polska słynie z literatury, a nie węgla.
  Interenet żartuje: czy mamy palić pani książki, by się ogrzać.

  Niektórzy nobliści publicznie nie powinni się odzywać?

 343. @jobrave
  https://krytykapolityczna.pl/file/2019/12/pp07122019-1.png
  Jak powiadają starożytni, take it easy. Niech się martwią tęgie,tfu! – tępe pisowskie głowy.
  Pojawił się wypoczęty (kilka dni go nie było w mediach) @Mauro ze swoim nieco przestarzałym arsenałem broni rażenia, co nie przeszkadza, że pręży muskuły, jest chyba świadomy uczestnictwa w swoistym balu na Titanicu. Jako człowiek niewątpliwie inteligentny musi mieć w tym jakiś cel. Może się nieco odsłoni?

 344. jobrave
  7 grudnia o godz. 15:59

  „Ona na tej liście jest, to portal „wPolityce” ją pominął”.

  Portal wPolityce nie publikuje swojej listy tylko listę sędziego SN prof. Kamila Zaradkiewicza, który o nią wystąpił i listę otrzymał.

 345. mag
  7 grudnia o godz. 17:33

  Mag, chyba dlatego, że cię lubię jesteś taka złośliwa.

 346. mag pisze: – Pojawił się wypoczęty (kilka dni go nie było w mediach) @Mauro ze swoim nieco przestarzałym arsenałem broni rażenia, co nie przeszkadza, że pręży muskuły, jest chyba świadomy uczestnictwa w swoistym balu na Titanicu. Jako człowiek niewątpliwie inteligentny musi mieć w tym jakiś cel.

  Mag,
  no na pewno. Może tyra jak Karczewski, dla idei znaczy.

 347. Mauro Rossi
  7 grudnia o godz. 17:36

  jobrave
  7 grudnia o godz. 15:59

  „Ona na tej liście jest, to portal „wPolityce” ją pominął”.

  Portal wPolityce nie publikuje swojej listy tylko listę sędziego SN prof. Kamila Zaradkiewicza, który o nią wystąpił i listę otrzymał.
  ______________________________________
  Na jedno wychodzi.

 348. @@17:33
  „Newątpliwie inteligentny” wyrokuje, zamyka usta niektórym noblistom. Konkretnie – Tokarczuk, która uparcie powtarza „Polska słynie z literatury”. Dla „niewątpliwie inteligentnych”, wręcz dowcipnych, literatura jest po to, aby nią palić i grzać.

  Czyżby „niewątpliwie inteligentny” znaczyć ma: sprawny w prymitywnym chichotycznym bla-blaniu.

 349. Bar Norte
  7 grudnia o godz. 16:40

  MR|: „Bar Norte może precyzyjnie wyjaśnić o co chodzi z tą fałszywą świadomością, wystarczy go zapytać”

  BN: „Z przyjemnością pomogę. Fałszywa świadomość to świadomość zideologizowana czyli taka, która nie zdaje sobie sprawy ze związku genetycznego i funkcjonalnego między własną myślą i sytuacją społeczną, w której owa myśl powstaje”.

  BN: „ … twoja wypowiedź a nie stasieku wskazuje na fałszywą świadomość. Mam na myśli to zdanie: „Macierewicz może i zawładnął Kaczyńskim, ale jednak z szefa MON poleciał Macierewicz, a nie Kaczyński z szefa PiS” … „dymisja Macierewicza z szefa MON nie jest przecież degradacją, jak podpowiada ci fałszywa świadomość, bo pełni on nadał funkcję wiceprezesa. Mauro, mam nadzieję, że pomogłem”.

  Bar Norte, wiedziałem, że można na ciebie liczyć, w końcu jesteś świetnym znawcą i wyznawcą Ericha Fromma. Z tym, że ty także, pewnie nieświadomie, posługujesz się fałszywą świadomością, bowiem Macierewicz, wiceprezes PiS przy Kaczyńskim ― wbrew temu co sugerujesz ― nie oznacza prawie nic. Przecież od wielu lat realistycznie oceniacie Kaczyńskiego jako mającego nieograniczoną władzę i architekta całego waszego nieszczęścia. Jeśli władza Kaczyńskiego jest prawie nieograniczona to jak ograniczona musi być władza Macierewicza, który wyleciał nawet z posady szefa MON. A może to Erich Fromm miał fałszywą świadomość? Całkiem możliwe.

 350. żywotne potrzeby „Kraju” (znaczy – Polski)

  Najpierwsze, PiS nie rozwiązał żadnego problemu kraju z żywotnymi włącznie. Nawet słynne 500+, kosztowny program za circa 2 procent PKB rozwiązał tylko jedno – podniesienie słupków popularności partii u władzy. A ile problemów stworzył PiS? setki nowych problemów …..

  Daltego naczelnym celem polskiej polityki jest powstrzymać i zlikwidować PiS, Kartaginę w III Republice Polskiej. Potem będzie sprzątanie i naświetlenie „żywotnych potrzeb”.

 351. Mauro Rossi

  „Olga Tokarczuk w Sztokholmie: Polska słynie z literatury, a nie węgla.
  Interenet żartuje: czy mamy palić pani książki, by się ogrzać.”

  Ogrzewanie się przy palonych ksiązkach na Opernplatz w Berlinie. Rok 1933

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Palenie_książek_w_Niemczech_w_1933_roku#/media/Plik:1933-may-10-berlin-book-burning.JPG

 352. 17:59

  Świetnie wam idzie:) – druga kadencja jednopartyjnej większości w Sejmie

 353. teo
  7 grudnia o godz. 17:48

  „Konkretnie – Tokarczuk, która uparcie powtarza „Polska słynie z literatury”.

  Druga częśc tego zdania wygłoszonego dziś w Stokholmie jest taka: „… a nie węgla”.

  Once more, „Polska słynie z literatury, a nie węgla” powiedziala Tokarczuk.

  To jakby powiedzieć, Rosją słynie z literatury, a nie ropy i gazu. ― Fałszywa świadomość.

 354. Dziś już raczej nie, jutro tym bardziej, bo msza, później rodzinny rosół i wspólne oglądanie seriali, ale w poniedziałek nie chciałbym w skórze Erdogana, bo tylko jakiś Durnowaty Dureń i Nieuk, by nie rzec Cymbał Zmywakowski, może sądzić, że Duda puści Erdoganowi płazem, to, co on wywinął Polsce. Na telefonicznym ruganiu tym razem się nie skończy, to czeka bisurmana pojutrze, przejdzie do historii Turcji, jako Drugi, a może nawet Pierwszy Wiedeń, Najczarniejszy Poniedziałek w jej dziejach. Gniew Allacha w porównaniu z Gniewem Dudy to jakby pogrozić najmniejszym palcem w bucie. Przypominam, że Duda jest Zwierzchnikiem Naszych Niezwyciężonych Sił Zbrojnych. Będzie grubo!

  Szkoda, że Pierdżordżu z wilidżu nieco przymilkł, bo na pewno zna szczegóły tej reakcji i pewnie uchyliłby rąbka tajemnicy, ale jego milczenie oznacza, że znów dał się złapać. Szkoda.

 355. Mauro Rossi

  „w końcu jesteś świetnym znawcą i wyznawcą Ericha Fromma”

  Fałszywa świadomość to pojęcie upowszechnione przez Karola Marksa a nie Ericha Fromma.

  „od wielu lat realistycznie oceniacie Kaczyńskiego jako mającego nieograniczoną władzę”

  Nie wiem kogo masz na myśli bo jak zwykle wtedy gdy nie możesz się ogarnąć stosujesz liczbę mnogą.
  Jesli chodzi o mnie to nigdy nie uważałem, że Kaczyński ma nieograniczoną władzę. O jego nieograniczonej władzy można bowiem mówić tylko w odniesieniu do twojego środowiska politycznego a nie jakiegoś ogółu społecznego. I do tego odnosił się stasieku.

  „bowiem Macierewicz, wiceprezes PiS przy Kaczyńskim ― wbrew temu co sugerujesz ― nie oznacza prawie nic”.

  Macierewicz jest wiceprezesem PiS i członkiem siedmioosobowego zarządu tej partii. Biorąc pod uwagę stworzony przez Kaczyńskiego model tej partii, odwołujący się w sensie organizacyjnym wprost do modeli partii komunistycznych (centralizm demokratyczny itp) można uznać, że pozycja Macierewicza jest odpowiednikiem członka tzw egzekutywy tamtych partii.

  Ponieważ często odwołujesz się do tamtych metod sprawowania władzy przez partie nie powinieneś mieć problemu z realną oceną pozycji politycznej Macierewicza.

 356. Mauro (18:05)
  Masz rację. Jest druga część tego przekazu, którą wolałem pominąć milczeniem. Bo Polska jest niesławna węglem, i rządem, który walczy z wiatrakami w sensie ścisłym, w energetyce krajowej i stawia na węgiel. W tym, na ruski węgiel.

 357. Tokarczuk powinna wygłosić dwa przemówienia – jedno dla ludzi inteligentnych, a drugie dla pisowców z wyjaśnieniem skrótów myślowych, metafor, kontekstów itp.

 358. @ Obejrzałem debatę – tych dwojga dziwolągów z dużymi ograniczeniami umosłowymi kandydujących na stanowisko Prezydenta III RP.Oni są w toczka w toczce tacy sami jak większośc tutejszego Antypisu nie wylączając Mag.

  Sołtys z Nabiałkowa więcej by mądrego powiedział o sprawach państwowych niż pani Kidawa – Błońska zaś ten drugi jaki to on dzielny zadufany prezentujący się jako silny człowiek i włodarz Poznania .Znając Poznaniaków to wstawienie na jego miejsce durnia Lewego,Legata ,Bar Norte nie zrobiłoby różnicy w zarzadzaniu tym uporządkowanym miastem i poczciwymi mieszkańcami.Wiem to z doświadczeń z pobytu w Wyższej Szkole Wojsk Pancernych..

  Wyobrażam sobie ich starcie (bez ustawki) z Prezydentem Andrzejem Dudą który musiałby swoja inteligencje i błyskotliwość ograniczać aby nie przedobrzyć aby nie wyszedł syndrom nielubianego prymuska.

  Radek Twiter startując do parlamentu UE proponował część debat w angielskim dlatego ja proponuje aby częsc debat z Prezydentem Andrzejem Dudą pani Kidawa czy Jaśkowiak prowadzili w tym jezyku .

 359. Jarosław Kaczyński w swoim liście dziękował Bogu za ojca Rydzyka, a ojcu Rydzykowi za wsparcie PiS w wyborach parlamentarnych.

  Nie pojawił się na obchodach rocznicy. Czyżby bał się pokazać na jednym zdjęciu z Rydzykiem. Idzie kampania prezydencka i naczelne PiSiaki unikają zdjęć kłopotliwych. Duda z Piotrowskim. Prezes Kaczorek z wspierającym go i wzajemnie – Rydzykiem. Jak diabeł święconej wody się boją. Cienko. Jeszcze nie dawno byli hardzi. Flagę Unii wyprowadzali. Tę szmatę. Teraz opinia suwerena o ich rządach jest coraz bardziej niepewna. Duda z Pawłowicz. Duda z Rydzykiem.

  Niebezpieczne fotki.

 360. 7 grudnia o godz. 17:33 Niektórzy nobliści publicznie nie powinni się odzywać?

  Siedzisz bucu w budzie i szczekasz ?

  Swołocz PiS = pełzający faszyzm

 361. Bar Norte
  7 grudnia o godz. 17:59

  „Ogrzewanie się przy palonych ksiązkach na Opernplatz w Berlinie. Rok 1933”.

  Przekleństwo skojarzeń, wszystko może kojarzyć się ze wszystkim.
  Jeśli Olga Tokarczuka dzieli z rodakami współczesne zwyczaje toaletowe ― a patrząc na jej zadbane dredy nie sposób w to wątpić ― z pewnością używa prysznica. Jeśli zmywa swe atrakcyjne ciało akurat w Polsce lub Niemczech automatycznie ociera się o węgiel z którego Polska „nie słynie”, zdaniem Tokarczuk. A przynajmniej nie powinno tego być.

  Dotykamy tu fałszywej świadomości Olgi Tokarczuk, która „postępowo” zestawia literaturę z energetyką, w tym przypadku opartą o węgiel, bo jak wiadomo natychmiastowa dekarbonizacja świata to postulat ideologicznej ekolewicy wynikający z jej świadomości, prawdziwej, czasem fałszywej.

 362. @@@
  „Czułość” – jakie to ważne słowo.

 363. Pisowcom Polska znana jest z węgla, bo widują węgiel na składach, w wagonach, no i przede wszystkim nim palą i Zenka Martyniaka. Ale tu w UK np. Polska jest znana z Wałęsy, Polańskiego, Chopina, Szymborskiej, Kieslowskiego, Wajdy, Miłosza, Panufnika (mniej więcej w takiej kolejności) teraz dojdzie Tokarczuk. A są tu jeszcze tacy, którzy znają Hassa, Konwickiego, Zagajewskiego, Pawlikowskiego, Skolimowskiego, Urbaniaka, Dudziak, Trzetrzelewską, Rubinsteina, Zimmermana, Blechacza nawet, a o węglu ni chu-chu.

 364. Właśnie przeczytałam wspaniałe, przejmujące przemówienie noblowskie Olgi Tokarczuk (na WP). Zaraz je sobie wydrukuję, by smakować poszczególne części tej niewykłej prozy. „Czuły narrator” mówi wiele, a co „mówi” hejter na WP? To barbarzyńca, absolutnie nie czuły. Groza i wstyd.

 365. Mauro Rossi

  „Przekleństwo skojarzeń”

  Uznałeś propozycję palenia ksiązkami Tokarczuk za świetny żart i ponieważ „świetny żart tynfa wart” przeniosłeś ją na blog – w swej wesołości.

  No to do tego palenia ksiązek nawiazałem historycznie.

  Natomiast na temat mowy noblowskiej Tokarczuk chetnie z tobą porozmawiam gdy ją przeczytam. Oczywiście jeśli ty ją też przeczytasz.

  W co szczerze mowiąc wątpię biorąc pod uwagę twoją skłonność do recenzowania ksiązek i tekstów nieprzeczytanych jak również dyskutowania o nich – co np dziś prezentujesz w całej krasie na przykładzie tekstów Fromma.

 366. Speak of the Dżordżu and he shall appear.

 367. Moja sąsiadka prowadzi za rączkę swoją wnuczkę z przedszkola, a ta ze łzami w oczach mówi: babciu, ale ja naprawdę kocham Patryka, mojego kuzyna. Tu informuję, że Patryk mieszka w Niemczech. Babcia do wnuczki: przecież wiem, ale powiedz babci o co ci chodzi. Wnuczka: pani powiedziała, że jesteśmy biało czerwoni, a Niemcy są źli i są naszymi wrogami.
  Jeśli moi mili dodacie to tego katechetkę, to jak myślicie, co może wyrosnąć z tych dziatek?
  A teraz wyobraźcie sobie przedszkole w Niemczech i tamtejszą wychowawczynię dziatek, która wkłada do małych główek to samo z tym, że to Polacy są źli.
  Dobrze pomyślcie, jak to się może skończyć.
  A teraz z beczki kłamstwa i manipulancji. Niejaki „dziennikarz śledczy” Latkowski oświadczył w Onecie, że wkrótce zobaczymy jego dzieło o pedofilii w Polsce. Zobaczymy oczywiście w bezstronnej i obiektywnej telewizji „publicznej”. Kurski obiecał (bahahahahah!!!!) Latkowskiemu, że nie będzie interwencji w jego materiał. Jak piszę słowo w „jego” to od razu mi się przypomina mi się afera ze studia nagraniowego Sowy i Przyjaciół (PiS?). Gość jest dla mnie kompletnie niewiarygodny i taki też będzie „jego” film. On prawi, że materiał dotyczy pedofilii wśród elit, które ponoć nie widzą w niej problemu i nie pozwalają ( w domyśle Latkowskiemu) na ujawnianie tej zbrodni. Zastanawiam się, czy PiS posiada już elity i swoich pedofilów, a Latkowski nam ich pokaże. Jak już się domyślacie ma to być odpowiedź na film Sekielskiego, który ukazał problem pedofilii w kościele katolickim.
  A jakby tak ktoś inny nakręcił dokument o pedofilii w polskiej rodzinie (pardon w arcyrodzinie).
  I pytanie na koniec: czy Latkowski jest już nową elitą, albo raczej jeszcze starym lumpem?

 368. Drugiego przemówienia, dla pisiaków, nie będzie.
  Oni mają swoją „literaturę”. I swoich literatów. Nikt tych literatów nie tłumaczy, na języki świata. Oni piszą dla pisiaków, pisiaki rozumieją ten język, a z niego nie da się tłumaczyć na języki świata. Bo pisiaki mają swój świat, zamknięty. Nieczuły.

  Banasiową republikę stworzyli, choć Banaś już nie ich. I jak to światu wytłumaczyć. Albo Piotrowskiego, „pogromcę komuchów”. Czy Pawłowicz czule pochylającą się nad Konstytucją, nad wyrokami TSUE. Wszak TSUE jest trybunałem Polski, czego Pawłowicz nie uznaje. Jak tę pisowską narrację przetłumaczyć na inne języki. Choćby na język polski.

 369. PiS dzieli Polaków, znieczula na innych, tzw. obcych.

  Już sama zapowiedź „tworzenia w Polsce możliwość do dialogu, rozwoju i współpracy, co pozwoli lepiej zasypać podziały w społeczeństwie” (MK-B) jest dla pisiaka nie do zniesienia.

 370. @teo, 17:59
  zakończył swój post zdaniem, które tuzy opozycji powinni czytać przed każdym wystąpieniem, powtarzać przy wielu okazjach, szczególnie po przebudzeniu.
  Wybory prezydenta mają (zdanie specjalistów) doprowadzić do wcześniejszych wyborów i pojawieniu się szansy na koniec pisowskiej degrengolady.

  Powtórzę zatem:
  ”Dlatego naczelnym celem polskiej polityki jest powstrzymać i zlikwidować PiS, Kartaginę w III Republice Polskiej. Potem będzie sprzątanie i naświetlenie „żywotnych potrzeb”.

  Kto tego nie rozumie, powinien „kury szczać prowadzać a nie politykę robić”.

 371. teo
  7 grudnia o godz. 18:14

  „Polska jest niesławna węglem, i rządem, który walczy z wiatrakami w sensie ścisłym, w energetyce krajowej i stawia na węgiel. W tym, na ruski węgiel”.

  Ruski dlatego, że PO doprowadziła do chaosu w górnictwie, co skutkowało zmniejszeniem wydobycia. Europejskim liderem wydobycia węgla brunatnego są Niemcy, to także czołówka światowa. Wiedziałeś o tym? No ale Niemcy to kraj ekologicznego postępu i dlatego tubylcy nad Wisłą zawsze będą markotni, niezaspokojeni i zakompleksieni. Farmy wiatrowe off shore na Bałtyku budowane będą przy pomocy Duńczyków, którzy są potentatem na tym rynku.

  Tak że Bartoszu, Bartoszu oj nie traćwa nadziei.

 372. Ja zapomniał co ja chciał napisać.

 373. Bar Norte
  Mam do ciebie prośbę (notabene po starej znajomości blogowej). Przestań reagować na wpisy @Mauro (w tym względzie zgadzam się z @Lewym). Rossi nie zasługuje na to, by toczyć z nim jakiekolwiek pseudo dysputy choćby w najlepszej wierze, bo to tylko zwyczajny troll uwielbiający prowokować. Tyle, że lepiej wykształcony i bardziej inteligentny niż przeciętna pisiego trollizmu, bo rzucony na odcinek Polityki. Po cholerę go dowartościowywać traktowaniem serio, czyli zauważając jego posty.
  Oczywiście, zrobisz jak uważasz.
  Pozdro

 374. Partia (PO) która nie zapobiegła dwóm hegemonicznym zwycięstwom przeciwnika w wyborach do parlamentu winna kury szczać prowadzać, a nie politykę robić. Wraz ze swoimi internautami:)

 375. BWTB
  7 grudnia o godz. 18:35

  „A teraz z beczki kłamstwa i manipulancji. Niejaki „dziennikarz śledczy” Latkowski oświadczył w Onecie, że wkrótce zobaczymy jego dzieło o pedofilii w Polsce”.

  Latkowski to ten, który w 2014 roku podczas ataku policji politycznej (ABW) na redakcji tyg. „Wprost” (klasyczny przykład wolności mediów w czasach PO) nie dał sobie wydrzeć laptopa na którym miały być nagrania z „Sowy”. Tyg. Wprost jako pierwszy je opublikował.
  https://www.press.pl/images/contents/photo_36043_1456632807_big.jpg

  Moim zdaniem ludzie uczciwi nie mają powodu do obaw. Wiem, że macie teraz zgryz, bo wmówiliście ludziom, że pedofil to ksiądz. Następnym dziełem Latkowskiego powinien być film o braciach Sekielskich.

 376. Utrata kontaktu z Krajanami, ze społeczeństwem… Dzisiaj w debacie to zaklęcie z arsenału chwytów: „Polacy chcą zmiany”. O 4 lata za wcześnie padają te pozbawione socjologicznych podstaw słowa. Smutno ich słuchać w takiej kontekstualnej próżni…

 377. @
  Informacja największej szwedzkiej gazety dla swoich czytelników:

  „Polska telewizja kontrolowana przez rządząca władzę nie będzie transmitowała ceremonii Noblowskiej Olgi Tokarczuk”

  Obraz polski idzie w świat ( dupa na wschód? )

  Je** PiS

 378. Mauro Rossi
  7 grudnia o godz. 16:14
  tejot
  7 grudnia o godz. 16:07

  „Argumentacja Rossiego o tajności list rekomendacyjnych sędziów do KRS jest typowa dla PiSowskiej logiki – na rympał, byle jaka, sprzeczna wewnętrznie oraz, a jakże, kłująca czytelników fachowym terminem – RODO”.

  Mój komentarz
  Rossi czujnie przepatruje komentarze i łapie za słówka.
  Napisałem RODO, a powinno być GIODO.

  Nie zmienia to wymowy mojego komentarza. Rossi z powodu imposybilizmu, trudności w przeprowadzaniu dekonstrukcji i fałszywej ojkofobii używa w swoich wypowiedziach magicznych słów.
  Przykładem jest fraza Rossiego kilka komentów powyżej: „tak więc to nie problem upiorów tylko twojej fałszywej świadomości ideologicznej„) z taką samą intencją jak Jarosław Ka posługuje się magicznie brzmiącymi słowami typu anihilacja, delikt mającymi objaśnić destrukcyjne procesy, które on jako Prezes Polski-Bijącego Serca Europy z pomocą swoich towarzyszy uruchomił, objaśnić fałszywie, zagmatwać, poplątać, ukazać się ludowi w całej swojej wyniosłości i mądrości, zakpić, okazać pogardę dla drugiego sortu ludzi, przedstawić się ludowi swojemu jako wybawca, wielki strateg, skuteczny zaklinacz rzeczywistości.
  Pzdr, TJ

 379. Jużym sy przypomniał. Nobla to puwinne dostać te co Sztyry Pancerne i Szarika napisały ży film był i bynajmiej pokazały jak Polaki walczyly albu Pan Mładyjowski co Ulbryskiemu słup w dupe zapchał wy filmie bu zdradził Marud Polski i trza mu było korzuchy kupywać a niechby zdychał w zimi! I Oknem i Miczem tyż jak 3 głowy tyn wysoki Ukrajińcom uberżnoł za jednym razem a ni głupoty antypolski prumować i pydalstwu!
  Si nie ciesz noblem dybilu cymbalski bu Polskiegu Gurnika każdyn zna na świeci calem i bynajmiej ciepłu masz i zgotujisz cuś na ciepło bedzisz w zimny wodzi gutował! A weź sy zalij harbaty zimnom wodom, no zalij, zalij! Polski Wyngiel jest Njalepszyj na Świecie bu Polak wie jak dobrzy kopać go dlatego wygrał Erłowizje.

 380. Ciekawa dyskusja w „Horyzontach” na TVN24. Mądry prowadzący, mądrzy dyskutanci. Temat: Ukraina.

 381. @
  Maciej Stuhr:

  Duma! Krystyna Pawłowicz Sędzią Trybunału Kostytucyjnego! Państwo Polskie jeszcze nigdy nie było na takim poziomie! Wzruszenie i łzy! Brawo Prezydent! Brawo Prezes! Budujmy Łuk Triumfalny! Łuk kojarzy mi się z cięciwą i strzałą. Proponuję, żeby Pani Sędzia Krystyna użyczyła swojego wizerunku i wystąpiła w roli strzały, z Marszałek Señor Macierewicz cięciwy! Polska na to zasługuje!

 382. mag
  7 grudnia o godz. 18:52

  Bar Norte
  Mam do ciebie prośbę (notabene po starej znajomości blogowej). Przestań reagować na wpisy @Mauro (w tym względzie zgadzam się z @Lewym). Rossi nie zasługuje na to, by toczyć z nim jakiekolwiek pseudo dysputy choćby w najlepszej wierze, bo to tylko zwyczajny troll uwielbiający prowokować. Tyle, że lepiej wykształcony i bardziej inteligentny niż przeciętna pisiego trollizmu, bo rzucony na odcinek Polityki. Po cholerę go dowartościowywać traktowaniem serio, czyli zauważając jego posty.
  Oczywiście, zrobisz jak uważasz.
  Pozdro
  __________________________________
  A kto traktuje go serio? 🙂

 383. Bar Norte
  7 grudnia o godz. 18:33

  „Uznałeś propozycję palenia ksiązkami Tokarczuk za świetny żart i ponieważ „świetny żart tynfa wart” przeniosłeś ją na blog – w swej wesołości. No to do tego palenia ksiązek nawiazałem historycznie”.

  Internautom nie chodziło o palenie książek jako forma cenzury tylko w zastępstwie węgla. Czymś palić trzeba jeśli podtrzymujemy zwyczaj mycia się, a węgiel podobno nie jest „ekokoszerny”. Stąd żarty internautów z Tokarczuk i jej ideologicznego zaślepienia (fałszywej świadomości), no w końcu zestawiła literaturę z węglem. W dodatku anektowała sobie Singera, umieszczając go w jednym rzędzie z polskimi noblistami „za jej życia”, choć Singer pisał głównie w jidysz.

 384. @jobrave
  g.19:37
  Dla jaj też nie warto z nim rozmawiać, bo to go tylko kręci.

 385. mag

  Przeczytałem mądrą i piękną przemowę Olgi Tokarczuk. Za twoją zachetą skopiowałem ją sobie.

  Co do wymiany pogladów z Mauro … .

  Tokarczuk o takiej potrzebie w swym tekście pisze. Co prawda nie wprost ale to wynika z jej przemowy.

 386. Mauro (18:43)
  Chętnie bym podyskutował o tym jak PO doprowadziła do chaosu w górnictwie oraz do ruiny w całej Polsce. I o likwidowaniu farm wiatrowych przez władzę, która potem nastała. I o rosnących cenach energii, które mogą wybuchnąć lada dzień (po wyborach). I o miliardach złotych z budżetu na ich regulowanie, które to miliardy mogłyby iść na zaspokajanie żywotnych potrzeb Polek i Polaków, np. przekopania nie jednej Mierzei.

  Chętnie podyskutowałbym z tobą, ale religia mi nie pozwala.

 387. adam100
  7 grudnia o godz. 19:12

  „Maciej Stuhr: Duma! Krystyna Pawłowicz Sędzią Trybunału Kostytucyjnego! Państwo Polskie jeszcze nigdy nie było na takim poziomie”!

  Ostatni raz może było na jakim takim poziomie, kiedy jego dziadek Tadeusz Stuhr został prokuratorem w czasach stalinowskich. 🙂

  Jak to tłumaczył jego wnuczek Maciej Stuhr: „To że mój dziadek rozpoczął pracę po wojnie w prokuraturze, nie robi z niego stalinowskiego prokuratora. Wręcz przeciwnie. Ś.P. Tadeusz Stuhr był człowiekiem o niezwykle czystym i przejrzystym życiorysie. Jako jeden z niewielu prokuratorów tamtych czasów nie uległ naciskom i nigdy nie zapisał się do partii. Tym samym właściwie przekreślił swoją karierę – napisał aktor i dodał, że przez swoją postawę Tadeusz Stuhr trafił na prowincję, gdzie zajmował się małymi sprawami”.

  No proszę, a prokurator prokuratury rejonowej Piotrowicz też był na prowincji (w Jaśle), tez zajmował się drobnymi sprawami kryminalnymi, a został „prokuratorem stanu wojennego w całej Polsce”.

 388. Ha, ha.
  Dobiegło, hau hau z budy.

 389. Mag,
  a dlaczego chcesz zamienić blog En Passant w blog LA? Ja nic nie mam przeciwko LA ale przez to, że jest to głównie blog TWA to stał się nieco nudnawy. Może taki jeden starczy? Tam bywa mnóstwo fajnych ludzi ale przeszło więcej tekstów to takie pitolenie o niczym i żeby tam funkcjonować, to trzeba tam bywać w zasadzie na bieżąco. Stał się zbiorem dobrych znajomych i to często okupujących się dość mocno i z buta traktujący intruzów, którzy ośmielą się tam odezwać. Tu jest inaczej. Robisz sobie np. przerwę nie tylko w komentowaniu ale też w czytaniu i nic niedobrego z tego nie wynika tak jak to by było na LA. Mauro ten blog ożywia, aktywizuje.
  Policz ile fajnych odniesień jest właśnie ze strony Bar Norte do wpisów Mauro Rossiego. Chcesz, żeby Bar Norte zamilkł? Weź się zastanów. Naprawdę tego chcesz?

  Mam nadzieję, że Bar Norte Cię nie posłucha, bo jeśli tak się stanie, to znaczyć będzie, że ten blog bardzo zubożeje. Jak mnie tu nie będzie, to nic się nie stanie ale jak braknie komentarzy Bar Norte, to będą straty.
  Uwzięłaś się żeby niszczyć ten blog przerabiając go na obraz i podobieństwo LA?
  Każdy z blogów polityki ma inną specyfikę, też innych komentatorów. Po co je ugniatać i kształtować na jeden wzór?
  Takie jest moje zdanie. Jeśli się z nim nie zgadzasz, to trudno.

 390. Mauro Rossi

  Najpierw to by mi radził znaleźć cytat z Tokarczuk do którego wracasz powołując się na jakiś internautów żartownisiów.
  Bo na razie prezentujesz wariacje na temat tego co gdzieś przeczytałeś a nie sprawdziłeś u źródła.
  I ja sie odnoszę wyłącznie do prezentowanych przez ciebie wariacji.

  Jak zwykle – gdzieś ci dzwoni ale nie wiesz w jakim kosciele.

 391. teo
  7 grudnia o godz. 19:30

  „Chętnie bym podyskutował o tym jak PO doprowadziła do chaosu w górnictwie oraz do ruiny w całej Polsce. I o likwidowaniu farm wiatrowych przez władzę, która potem nastała”.

  Wiele z tych farm powstało na skutek korupcji. Modus operandi firm wiatrowych był prosty, należało przekupić wójta gminy, wóczas zwykli ludzie, którzy w niemal stu procentach byli przeciw wiatrakom nie mieli nic do gadania. Niektóre wiatraki ustawione były tak blisko osiedli, że ludzie przez 24/h godziny słyszeli gwizd. A oddziaływało na nich także to, czego nie słyszeli. Takie konstrukcje na lądzie i blisko ludzkich domów to barbarzyństwo. Na Zachodzie już od dawna nie bufuje się na lądzie farm wiatrowych, jedynie na morzu, ale Polska pod rządami PO to był kraj lumpenliberalny i peryferyjny. Przechodziło niemal wszystko.

 392. Opowieść w trybie krótkiej narracji jaką dał BWTB (18:35) w pierwszej części komentarza, o przedszkolance co nie chciała opowiadać o dobrym Niemcu, tylko o złym, jest dość czuła. Uczulająca nas na pisowską nazistowską narrację.

  Właśnie zainteresowała mnie Japonia, nie wchodzę w detale z jakich powodów. I w historii tego kraju, jakieś 100-140 lat temu nastał okres nacjonalizmu i ostrej antyeuropejskiej nagonki. A w szkołach uczono dzieci swoistego patrityzmu z kultem boskiego imperatora w Tokyo. A potem jak w latach 1938-41, z 8 grudnia 1941 włącznie jak Japonia parła do wojennej konfrontacji. Samobójczej. O tym wiedziało wielu polityków tego kraju, ale od jednego patriotycznego hasła do drugiego, poszli wszyscy jak kamikaze, na pewną klęskę państwa i zagładę milionów. A zaczęło sie niewinnie. W szkole.

  Podobnie jest w palestyńskiej szkole, gdzie codziennie zakopuje się wszelkie możliwości pokoju i sieje ziarna nienawiści ….

  Czy PiS nie jest rodzimą wersją nazizmu i szowinizmu narodowego?

 393. @ Mag

  Pisałem kiedyś o trollach, które sobie nawzajem pomagają. Nie trzeba było długo czekać a „prowadzący oficer” uprzejmie się zgłasza do dyskusji. Dobrotliwie i merytorycznie !! Cudo 🙂

 394. adam100
  7 grudnia o godz. 18:59

  „Informacja największej szwedzkiej gazety dla swoich czytelników: „Polska telewizja kontrolowana przez rządząca władzę nie będzie transmitowała ceremonii Noblowskiej Olgi Tokarczuk.”

  Był taki czas nad Wisłą, że kiedy kupowało się „Zycie Warszawy” to należało jednocześnie nabyć Trybunę Ludu. Inaczej nie sprzedawano. Przemówienia pierwszych sekretarzy transmitowane były na obu kanałach ówczesnej TV. Dziś jeśli ktoś chce obejrzeć i wysluhac Olgę Tokarczuk to może w TVN lub Polsacie. Wolny kraj, wolny wybór, nie ma przymusu, tylko Adaśko marzy o totalitarnej przeszłości.

 395. Mauro (19:45)
  Czy Polska pod „dobrą zmianą” straciła dostęp do morza?
  Czy kury przestały znosić jaja a krowy przestały dawać mleko od tej korupcji PO?
  Czy za tej władzy przechodzi wszystko? Też nie, srebrne wieże i kredyt z państwowej kasy nie przeszedł?

  Mauro, opowiadaj te baśnie, podkręcaj napięcie, „wiele z tych farm….” a potem „zwykli ludzie niemal w stu procentach”, „przez 24h słyszeli gwizdy” … Mauro, a jak nie wiało to też im gwizdało. Takimi baśniami rozwaliliście w Polsce gimnazja, budownictwo mieszkaniowe, nowe żłobki i przedszkola, wzrost aktywności zawodowej i zabezpieczenie emerytalne, program lecznictwa nowotworów …

  Mauro, chodziła kaczka po desce, opowiadaj mi jescze ….

 396. legat
  7 grudnia o godz. 19:43,
  Zgadzam się z Tobą, bo tak jak wioskowe głupki nadają wioskom kolorytu, tak też dzieje się na blogu, tu zastrzegam, że nie uważam Mauro z wioskowego głupka. Obecność pisowców na „EP”, jest – co by nie rzec -inspirująca, co nie oznacza, że komentarza niepisowców nie mają tych właściwości, bo mają, ale z fermentacją mogłoby być gorzej.
  Nie wydaje mi się natomiast, że Bar Norte odczułby brak Rossiego na blogu, aż tak dotkliwie, by się zeń, czyli z blogu, wycofać. 🙂 Dobremu Mzimu dziękować, iż BN udziela się bez względu na to, czy MR się tu pojawia, czy nie i zawsze w imponującej formie.

 397. a propos konferencji Olgi Tokarczuk po otrzymaniu nagrody to zrobiło się bardzo ciekawie na drugiej, już nie z polską noblistką a z Peterem Handke. Ale to tylko dla niektórych zainteresowanych.

 398. Niestety.
  Polska pod butem PiS to „dupa na wchód”.

  Bucom to pasuje, mnie nie 🙁
  Faszyzm, Ein Führer, ein PiS

 399. Jeszcze o sprawie Jedwabnego, na marginesie wydanej ostatnio głośnej książki.

  „Gdy autor „Sąsiadów”, było nie było obywatel Stanów Zjednoczonych, objawił światu swoje dzieło, polscy historycy byli zaskoczeni jego wiedzą. Z jednego powodu: większość dokumentów dotyczących zbrodni w Jedwabnem znajdowała się w archiwalnych zasobach Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W połowie 2000 roku powstały chwilę wcześniej Instytut Pamięci Narodowej przejął te zasoby i – jak się okazało – nieomal z marszu, za sprawą profesora Andrzeja Paczkowskiego, członka kolegium IPN popieranego przez Platformę Obywatelską, oraz Leona Kieressa, otrzymał je Tomasz Gross. Interesujące, że Kieres, pierwszy szef IPN, niedługo po ukazaniu się na rynku wydawniczym „Sąsisadów” poleciał za ocean, na rozmowy ze środowiskami żydowskimi skupionymi wokół Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, w trakcie których przeprosił Żydów za udział Polaków w zbrodni w Jedwabnem. Prokuratorzy IPN-u dopiero zaczęli badać wywołaną książką sprawę, wszczęli śledztwo, a tymczasem ich szef już „wiedział”. (…) Jak to możliwe, że decydenci IPN-u nie przekazali materiałów polskim historykom, tylko amerykańskiemu socjologowi? Ważne pytania, ale jeszcze ważniejsze: kto udzielił zgody naukowcowi posiadającemu status obcokrajowca na prowadzenie badań naukowych w Wydziale Ewidencji i Archiwum w Delegaturze UOP w Białymstoku? Ustawa o ochronie informacji niejawnych niezwykle rygorystycznie reglamentowała dostęp do dokumentacji stanowiącej tajemnicę państwową, a taki status mają materiały archiwalne przechowywane w archiwach UOP. Dlaczego opisywana sytuacja miała miejsce i komu zależało na jednostronnym dostępie do materiałów źródłowych znajdujących się w UOP i IPN z całkowitym brakiem możliwości zapoznania się i przeprowadzenie badań nad wydarzeniami mającymi miejsce w Jedwabnem 10 lipca 1941 przez polskich historyków”?

  więcej …

  https://wpolityce.pl/polityka/476584-kto-boi-sie-powrotu-do-jedwabnego

 400. Czy ja uważam Mauro za wioskowego głupka?

  To zależy od tej wioski. Czy chałupy są porozrzucane po podkarpackich pagórkach, czy stoją wzdłuż bitej drogi z czasów niemieckich? Czy przyjeżdżają tam miastowi i po co? I na jakich numerach? Bo jak na niemieckich, to nie daj boże! A może ta wioska jest na morzem i w sezonie Mauro smaży ryby z frytami? Albo nad kanałem i latem elity sie relaksują wiosłując po nim bez sensu, raz w jedną, raz w drugą stronę? A może ją przecieła ekspresówka i tiry spać nie dają? Albo ASF nadciąga do wioski od wschodu? Albo NMP się objawiła na szybie tamtej wiosny?
  To zależy od samego Mauro.

 401. jobrave 7 grudnia o godz. 20:09 do mnie: –Nie wydaje mi się natomiast, że Bar Norte odczułby brak Rossiego na blogu, aż tak dotkliwie, by się zeń, czyli z blogu, wycofać…

  Jobrave,
  sorki, że nie wyraziłem się zrozumiale i precyzyjnie. Nie chodziło mi, w żadnym razie, o ewentualne „wycofywanie się” z blogu a o to, że nie pojawiałyby się polemiki czy repliki Bar Norte kierowane do Mauro. To nam, czytelnikom by tego mogło zabraknąć, może 😉

 402. Ależ to wy zachowujecie się jak we wiosce ganiając wciąż za tym malowanym ptakiem Mauro Rossim. To malowany ptak a nie wioskowy głupek. Wioskowe głupki to już szybciej wy:)

 403. legat

  „zrobiło się bardzo ciekawie na drugiej, już nie z polską noblistką a z Peterem Handke”

  Dzięki za przypomnienie, już sobie coś na ten temat znalazłem.

 404. @legat
  g.19:43
  Nie bądź śmieszny. Ja się uwzięłam zniszczyć ten blog? A gdzież taka moja moc i wola? Pojawiam się tu od czasu do czasu, nieraz do kogoś zagadam albo i nie.
  Natomiast swoje sympatie i antypatie mogę chyba mieć.

 405. Nie tylko Komorowski miał suflerkę podczas kampanii prezydenckiej, także Greta Thunberg starannie jest prowadzona. Pomysł ten sam, jak ładnie widać.
  link niżej.

  https://pbs.twimg.com/media/ELMXoGqXUAEmIWh.jpg

 406. Teo,
  są jeszcze takie wioski, że jak ktoś przyjedzie Cię odwiedzić i zaparkuje swój wehikuł na ulicy przy Twoim domu to musisz lecieć spisać numer i natychmiast dzwonić do miejscowego szeryfa bo jak nie, to brykę odholują i wtrynią mandat. Są takie wiejskie głupki, które z tego się cieszą i się tu chwalą, że w takiej wiosce mają swoją lepiankę z psującym się piecem gazowym, który to piec trzeba „coiraz” naprawiać. Ze szwagrem.

 407. TVP Info: „Wśród zaproponowanych przez posłów KO pomysłów rozwiązań sprawy epidemii wirusa ASF jest m.in. „szybsza, planowana redukcja dzików, które są głównym nosicielem wirusa ASF”. Postulat ten kontrastuje z wypowiedziami czołowych polityków Platformy, którzy jeszcze niecały rok temu mocno krytykowali działania rządu w tej sprawie, mówiąc o … „plutonach egzekucyjnych” polujących na dziki”. A moja ulubiona posłanka PO, Joanna Kluzik-Rostkowska, „apelowała wtedy o „położenie kresu temu szaleństwu”. 🙂

 408. mag 7 grudnia o godz. 20:31 do mnie: –Nie bądź śmieszny.

  Mag,
  OK, postaram się.

 409. Mauro Rossi,
  a to posłanka Joanna Kluzik-Rostkowska to nie pisówka jest?. Nie zaliczała się do „Aniołków” Kaczyńskiego? No popatrz. Tak ją wychowaliście, że zdurniała?

 410. Blackley
  7 grudnia o godz. 12:11
  Jesteś zatruty bełkotem Twojego Dudy i innych cymbałów solidarnościowych. Gierek i Jaruzeski byli klasą i wzorem kultury, dobrego wychowania, wrażliwości i patriotyzmu. Szanowali Wojtyłę, mimo że on współpracował i spiskował z CIA przeciwko Polsce.
  To że nie transmitowano wystąpienia Tokarczuk jest paskudnym świństwem.

 411. Mauro Rossi
  7 grudnia o godz. 20:19

  Mój komentarz
  Rossi pisząc na temat zasobów w IPN, które „otrzymał” Tomasz Gross, a których nie przekazano polskim historykom (?) oraz wskazując na zbrodnicze udostępnienie tajnych archiwów UB Grossowi załatwia problem pogromu w Jedwabnem, sugeruje, że sprawa została już wyjaśniona w dużej części, wiadomo o co chodzi z tym pogromem – był, nie był, ale dlaczego nie udostępniono zasobów polskim historykom?

  Postawienie takich naiwnych i cienkich intelektualnie pytań ma zamazać, zagmatwać, unieważnić sprawę – pogrom był, czy go nie było, raczej nie było, był pewien incydent, a książka Grossa jest fałszywa, trzeba tę sprawę wyjaśnić.
  Identyczna argumentacja jak przy tzw. wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej jako zamachu na prezydenta RP. Argumentacja fałszywa, nikczemna, apelująca do niskich instynktów.
  Pzdr, TJ

 412. Mauro Rossi,
  dlaczego Ziobro mianował Mieczysława Potejko, „komunistycznego” sędziego na wiceprezesa sądu w Krakowie? Też był łaskawy
  dla klechów pedofilów jak prokurator Piotrowicz czy chodzi o coś równie obrzydliwego?

 413. Tzw. TVP Info jest w stanie rozpowszechnić nie jedną szaleńczą teorię, jak wiadomo. Teraz nieszczęsny Mauro rozpowszechnia za nimi teorię, że za ASF na nowe obszary, co zagraża eksportowi wieprzowiny winę ponoszą posłowie KO.

  Co jeszcze, Mauro? Cytuj TVP Info garściami. Jak wiocha to wiocha. Bo tam dociera tylko TVP.

 414. @legat
  7 grudnia o godz. 19:43

  Popieram. Ten blog ma swoje wady (dyskusje czasem schodzą na manowce i trudno się w tym wszystkim połapać), ale jest jednym z coraz mniej licznych miejsc w politycznym internecie, gdzie toczy się jeszcze jakaś dyskusja z udziałem przedstawicieli różnych opcji. Media społecznościowe z systemem lajków i banów automatycznie przekształcają się w zbiór baniek informacyjnych, a wiele klasycznych forów też ma taką tendencję (najlepszy przykład to wspomniany blog LA).

  Komentarze Rossiego i innych zwolenników PiS możemy krytykować albo wyśmiewać, ale dzięki temu istnieje między nami jakaś wymiana zdań, bez której mamy tendencję do skupiania się w stadach wzajemnej adoracji i potem nie rozumiemy, dlaczego PiSowi znowu wyszło 45%, bo „ja mam 200 znajomych na fejsie i nikt nie popiera PiS”.

  Lewicowiec Wiesiek też miał zdecydowane poglądy, które nie wszystkim się podobały, ale według mnie to forum sporo straciło po jego odejściu.

 415. „Macierewicz zrobił coś podobnego, co Stalin w latach 30. w Związku Radzieckim. Musimy przywrócić prawdziwą apolityczność dla armii. Armia ma nas bronić niezależnie od tego, czy rządzi taka czy inna formacja. Nasze bezpieczeństwo to sprawny i dobry wywiad i kontrwywiad, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni będzie w najbliższych latach odgrywało wielką rolę”, powiedział Jackowicz w debacie. „Podkreślał, że musimy mieć także sprawną obronę przeciwlotniczą, a przede wszystkim dobre, zawodowe wojsko. Mówił, że takie formacje jak Wojska Obrony Terytorialnej powinny być włączone do armii i być pod dowództwem szefa Sztabu Generalnego”.

  Tzw. TVP Info oburzyło się święcie: „Skandaliczne słowa Jaśkowiaka podczas debaty: Macierewicz jak Stalin”.
  Ale co z faktami. Czyż Macierewicz nie czyścił wojska z generałów, z którymi miał nie po drodze? Ale nie rozstrzeliwał, to fakt.

  Im więcej czytam o tej debacie w PO, tym bardziej wydaje mi się ona ciekawa. Tym bardziej, że PiS wyje i wyśmiewa: „Usłyszeliśmy dużą liczbę banałów i komunałów, które wszyscy znają”. O szkodliwych metodach Macierewicza i o tym jak zaszkodził obronności kraju, też wszyscy wiedzą?

 416. @teo 7 grudnia o godz. 19:52
  Po co tak daleko szukać? Wprawdzie to nie Polska wywołała wojnę, ale można było oddać „guzik” i zobaczyć reakcję. Nie, nie, nie lubię alternatywnej historii i dlatego użyłem słowa „zobaczyć „. W sumie dla Polski skończyło się dobrze, czego nie da się powiedzieć o polskich obywatelach.
  A Japonia? Każdy przecież widzi. Cena nie gra roli?

 417. MietykPisieluk_Poljak.Katolik!
  7 grudnia o godz. 19:07

  Mietek !
  Świnte słowa, świnte słowa !
  Tero im sie wungiel nie podobo….bedom jondrowe budować.
  Jo swoich nie oddom.
  A tygo Nobla to dlo Tośka lepi było za tyn raport o WSI.
  Tylko nie wim czy to beło o naszy wsi czy inszy…..

 418. Bar Norte

  To wstyd, ze Blogoslawiony Schetyna wystawil MKB,
  ktora mowi rownie zle po polsku, co nowy minister finansow,
  do kandydowania na prezydenta.
  Maliniak zakryje Ja swoim berecikiem z antenka, a komentarze psychopatow jak Jackowski z PiS
  czy rekin retoryki Jaki usmierca Ja tysiacem malych ciosow.
  Dochodza jeszcze hieny , jak Krzysztof Bosak z Konfederacji , bardzo silny w swej oslizglej gebie.

 419. Notujcie sobie, kto jest troll a kto piątkowicz. Teraz fatwo.

 420. @Symetryczny
  „To że nie transmitowano wystąpienia Tokarczuk jest paskudnym świństwem.”
  Przecież Tokarczuk jest anty-Polką i poganką. Na Nobla zasługują np. wybitni prozaicy – Wildstein lub Ziemkiewicz albo wybitny poeta Wencel.
  Drogi Symetryczny, wspólnym siłami (nie mów, że jesteś niewinny, bo siedziałeś cicho w kącie, sławiąc niezmiennie PRL) doczekaliśmy widać tego, na co zasługujemy.
  Nic, tylko „chamstwo i góralska muzyka”, jak kiedyś mówiono.

 421. BWTB (21:50)

  Po co tak daleko szukać?
  Tzn. w Japonii i Anatomii Palestyńskiej. Ano dlatego, że Polska póki co nie jest dobrym przykładem w moim komentarzu o niebezpieczeństwach szowinistycznej edukacji dzieci i młodzieży. A już napewno nie jest dobrym przykładem Polska, która nie oddaje guzika Hitlerowi, przedwojenna II RP.

  Japonia jest lepsza. Jako państwo i naród modernizujący się wonczas, ale nie zagrożony, ani przez Rosję, ani przez sowiecki komunizm, ani przez Chiny czy Koreę, ani przez Brytyjczyków, Amerykanów czy Holendrów. Tak jak Polska, na który czychali sowieci i naziści. Międzywojnie uważa się za 20-letni rozejm w europejskiej wojnie domowej. Status Polski jako „wersalskiego tworu” nie był gwarantowany. I nauczanie w polskiej szkole nawoływało do obrony tej niepewnej suwerenności, a nie do imperialnych ekspansji jak to było w przypadku Japonii. Można się spierać o małe błędy w polityce sanacji, wobec Litwy z wrzasklikwym „Na Kowno!”, nade wszystko oziębłość wobec Czechosłowacji, chora, niczym nie uzasadniona, szczególnie wobec wspólnego zagrożenia z zachodu. Ale czy mieliśmy oddać guzik wcześniej, czy później miało jedynie sens w strategii wojennej, na której zręby i tak Polska nie miała wpływu.

  Mój punkt jest taki, że szowinizm w polskim przedszkolu jest dzisiaj zbędny, przede wszystkim ten antyniemiecki. Jest niebezpieczny, szkodliwy. Tak jak w przypadku Japonii i AP, bo doprowadził do samobójstwa. Konkludując – dzisiaj nienawistne nastawienie do Niemiec jest samobójcze. Kamikaze. Intifada. Wszak Niemcy już od dziesiątków lat nie wołają już do Polaków – hände hoch!

 422. Państwo katolickie to kandydat na prezydenta też katolik. A klauzula sumienia przed KONSTYTUCJĄ. A pierś wypięta na ordery od papieża. Tak sobie myślę,że świeckie państwo nad Wisłą to szatański pomysł z unieważnieniem chrztu zbiorowego w tle. Świecki ustrój…ki diabeł…wymyślił…apage satanas !…

 423. teo
  7 grudnia o godz. 21:45
  „O szkodliwych metodach Macierewicza i o tym jak zaszkodził obronności kraju, też wszyscy wiedzą?”
  Nie wiedzą………ponieważ ten temat został zepchnięty na margines, sprytnie przykryty działalnością podkomisji smoleńskiej…jako temat zastępczy dla wielu bardziej emocjonalny.

 424. Pani Olga o internecie też mówiła dziś, cytując z Makbeta.

 425. @pombocek
  Dobrze, ze nie musze juz przedzierac sie przez pogaduchy przy dzierganiu skarpet aby znalezc twoje linki. Troche to bylo meczace i nawet nieuczciwe. Po coz nabijac „klikalnosc” na blogu, ktorego wpisow sie nie czyta. Zreszta rozmawiac na LA nie ma o czym zatem najlepiej wychodzi tam obgadywanie. Jesli mozesz pombocku napisz jak mam odnalezc na chrome twoje zdjecia.

 426. Zamiast zastanawiać się nad tym, czy Mauro jest … załóżmy, że Pisiak jest czułym narratorem

  Ok, alright, no dobrze już, to był ża….. no uspokójcie się, nie chciałem aż tak was rozśmieszyć. Ale faktycznie, czy Mauro (et al) może być czułym narratorem. Już chyba wykazałem, że jest śmiałym narratorem, gdy nakręca napięcie w opowieści zbyt gwałtownie, gdy pisze o wieśniakach, że im w głowach gwizda od wiatraków przez 24 godziny.

  Ale weźmy cytowanie Tokarczuk parafrazującą Szekspira. Po pierwsze, dlaczego Internet jest taki a nie inny. Czy dlatego, że są idioci gotowi na wydalenie się z siebie zaciekłej furii? I technologia pozwala im dotrzeć wszędzie, praktycznie wszędzie. Po drugie, przecież ten wrzask niczego nie wyraża. Niby ma przekonać do kogoś do czegoś, a nie przekonuje. Nakręca spiralę wrzasku i furii. I ogrom wolnego czasu, beztroski, uwolnienia od brzemienia materialnej codzienności – i to jest drugi warunek internetu jako wrzasku i furii.

 427. teo
  7 grudnia o godz. 21:45

  „Jaśkowiaka w debacie „ … takie formacje jak Wojska Obrony Terytorialnej powinny być włączone do armii i być pod dowództwem szefa Sztabu Generalnego”.

  Oj, nie zauważył biedaczysko (to znaczy przyszły mąż stanu), że Sztabowi Generalnemu już podlega pięć rodzajów sił zbrojnych, w tym Wojska Obrony Terytorialnej.

  „O szkodliwych metodach Macierewicza i o tym jak zaszkodził obronności kraju, też wszyscy wiedzą”?

  Każdy ruski agent od lat tak mówi obudzony w środku nocy, może coś bardziej inteligentnego? Największa szkoda dla obronności (tym samym radości dla Putina) to powołanie przez Macierewicza Wojsk Obrony Terytorialnej, które kultywują dziedzictwo tradycji Komendy Głównej Armii Krajowej. Do 2020 roku ma powstać 19 brygad WOT, po jednym na każde województwo i dwie w Mazowieckiem. Dla ludzi wywodzących z tradycji KPP i AL to na pewno dramat. Przykro mi, ale w te klocki przegrywacie.

 428. Piotr II (23:04)
  Ale ten temat został podniesiony w debacie prezydenckiej PO. Taka niby banalna debata.

  Czy temat będzie dalej nagłaśniany?
  Powinien być nawet rozszerzony, wręcz rzucony na szersze tło roli odgrywanej przez prezydenta. Tego prezydenta. Przecież on jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych mógł i powinien temu zapobiec. Wstrzymać te ruchy kadrowe. Pójść na Nowogrodzką i walnąć pieścią w biuro prezesa Kaczorka. Ale nie zrobił tego. Bał się? Prezydent Najjaśniejszej RP, dr itp bał się uruchomić swoje uprawnienia w obronie bezpieczeństwa kraju?

 429. teo
  7 grudnia o godz. 21:30

  „. Teraz … Mauro rozpowszechnia za nimi teorię, że za ASF na nowe obszary, co zagraża eksportowi wieprzowiny winę ponoszą posłowie KO”.

  KE od dawna stoi na stanowisku, że ASF roznoszą dziki ― ze wschodu na Zachód, obecnie dotrały do Niemiec. Chodzi o zeszłoroczna histerię opozycji, że po hekatombie koni w Janowie Podlaski pisowski rząd wyrżnął tysiące dzików. I chociaż było to zgodnie z zaleceniami UE (jeszcze więcej swoich dzików wyrżnęli Niemcy) to prounijni aktywiści z PO ronili łzy nad każdym dzikiem, a nigdy nie potwierdzone zabicie lochy z małymi urosło do symbolu degeneracji moralnej partii Kaczyńskiego. Dziś opozycja też chciałby wyrzynać dziki tylko jeszcze bardziej.

 430. jakub01
  7 grudnia o godz. 23:20

  Jakubku, piszesz w wyszukiwarce: „Zdjęcia – google”. Ale co dalej – czort go jeden wie. Dopiero przed chwilą odkryłem, że tu (i nie tylko) gupi jezdem. Dla mnie się otwiera moja strona, bo kiedyś się tam zalogowałem. Ale jak by się miała otwierać dla Ciebie – nie mam pojęcia. Niewykluczone, że też to wymaga logowania. Spróbuj w wyszukiwarce napisać: „Jerzy Tomaszek”. Tomaszków tam jest od metra, ale moja fotka to baba w chuście i pod fotką pisze: „przedszkole”, bo jestem przedszkolanką. No i ewentualnie możesz do Jerzego Tomaszka dodać adres pocztowy , który Ci kiedyś podałem: „jerzaszek…”. Jestem komputerowy tuman i dobrze mi z tym. Gorzej, jak mam coś o komputerstwie powiedzieć.

 431. Chodziła kaczka po desce …

  Mauro znowu plecie. Podajże chłopie skąd wiesz, że WOT podlegają SGWP.
  Według nowelizacji ustawy (2018) dowódca WOT ma – jak obecnie – podlegać bezpośrednio ministrowi obrony do czasu osiągnięcia przez WOT pełnej gotowości do działania. Wtedy to szef MON ma zdecydować o przekazaniu tej formacji pod dowództwo szefowi Sztabu. Według dotychczasowych zapowiedzi resortu obrony miałoby to nastąpić 1 stycznia 2025 r.

  Szkodliwe metody Macierewicza to nie WOT, bynajmniej, tylko pozostałe rodzaje wojsk, kadry, wywiad. Niestety nikt już tego nie nadrobi.

  A to jeszcze jedna mrzonka MONu, z którą zawodowi wojskowi mają problemy.
  https://wyborcza.pl/7,75398,25217805,przeciwpancerni-terytorialsi-wojska-obrony-terytorialnej-dostaly.html

  Itd… Mauro opowiedz coś o Macierewiczu i Putinie.

 432. tejot
  7 grudnia o godz. 20:56

  „Postawienie takich naiwnych i cienkich intelektualnie pytań ma zamazać, zagmatwać, unieważnić sprawę – pogrom był, czy go nie było, raczej nie było, był pewien incydent, a książka Grossa jest fałszywa, trzeba tę sprawę wyjaśnić”.

  Ty tejot nie piszesz jak durak, ty jesteś durak. Wszyscy wiedzą, że w Jedwabnem zginęli Żydzi, ale nadal nie wiadomo ilu ich było (600 osób, czy 200), kto zorganizował tę masakrę, kto ją wykonał, kto spalił ciała, skąd miał benzynę itd. Przypominam, na terenie Polski trwała okupacja niemiecka. Jeśli przy ekshumacji szczątków znaleziono niemiecką amunicje, po czym natychmiast prace przerwano, to nadal nie wiemy co się stało. Ale możemy się domyślać. Mimo to elity III RP natychmiast zaczęły akcję przepraszania myśląc, że chodzi o jednostkowe wydarzenie i że w ten sposób spacyfikują środowiska żydowskie w USA, ale nie, tu się oszukali. Jedwabne miało stać się światowym symbolem nieprawdziwej tezy, że za holocaust współodpowiedzialni są Polacy. A jak ktoś wątpi to mu się przypomni korowód polskojęzycznych przepraszaczy, z urzędującym prezydentem Kwaśniewskim na czele. Jakie mogą być konsekwencje dla państwa, którego jesteś obywatelem oceń sam. Wymaga to pewnego wysiłku, ale może dasz radę. No i kogo dziwią określenia polish death camps jeśli wiadomo, że było takie straszne Jedwabne za które przepraszał Kwaśniewski …

 433. legat
  7 grudnia o godz. 20:48

  „ … ,a to posłanka Joanna Kluzik-Rostkowska to nie pisówka jest? No popatrz. Tak ją wychowaliście, że zdurniała”?

  Zdurniała jak do was przeszła. Znałem ja 30 lat temu, wówczas była w miarę normalna. W 2010 roku po katastrofie smoleńskiej oceniła, że przed PiS przyszłości już nie ma, bo Kaczyński się skończył i w mało elegancki sposób przeszła do PO. „Dla chleba, panie dla chleba”. Teraz musi pleść platformiane androny, bo wie, że do PiS powrotu nie ma.

 434. Religia mi nie pozwala …

  babrać się w twoich bzdurach, Mauro.
  Chodzi o zeszłoroczna histerię opozycji, że po hekatombie koni w Janowie Podlaski pisowski rząd wyrżnął tysiące dzików. I chociaż było to zgodnie z zaleceniami UE (jeszcze więcej swoich dzików wyrżnęli Niemcy) to prounijni aktywiści z PO ronili łzy nad każdym dzikiem, a nigdy nie potwierdzone zabicie lochy z małymi urosło do symbolu degeneracji moralnej partii Kaczyńskiego. Dziś opozycja też chciałby wyrzynać dziki tylko jeszcze bardziej.

  Wiem, że na punkcie moralności własnej Pisiak jest uczulony. Ale chodzi o sprawność działania, a w tym Pisiaki mają dwie lewe ręce. Od nieustannego żegnania się i brania forsy na lewo, jak to robił Morawiecki, Karczewski itd. Unii (i wszystkim innym, w tym posłom PO, ale chyba nie PiS) chodzi o zabicie tych dzików, które są groźne i roznoszą wirusa.

  Mi to wszystko jedno ile dzików się wyrżnie z polskich lasów. Oraz ile drzew. Śmieszy mnie tylko TVPiS Info, które robi z tego taką wiadomość. Nie podaje, czy ASF będzie zatrzymana pod rządami „dobrej zmiany”, tylko co posłanki PO kiedy mówiły, przekracając oczywiście wypowiedzi, co jest normą tej parageobelsowskiej formacji, jaką jest TVPiS.

 435. teo
  8 grudnia o godz. 0:23

  „Mauro opowiedz coś o Macierewiczu i Putinie”.

  Czytaj Piątka, piątkizm to obowiązująca u was doktryna. Sprawdza się przynajmniej w szpitalu stosującym psychoterapię i odtruwanie po zażywaniu narkotyków.
  „A to jeszcze jedna mrzonka MONu, z którą zawodowi wojskowi mają problemy”.

  https://wyborcza.pl/7,75398,25217805,przeciwpancerni-terytorialsi-wojska-obrony-terytorialnej-dostaly.html

  Establishment III RP też miał przełożenie na siły zbrojne i „swoich generałów”. Z natury rzeczy wypadli oni z obiegu jeśli mieli poglądy, które nie pasowały do koncepcji nowego kierownictwa MON. Jeśli oficerowie, którzy wypadli z obiegu chodzą teraz po gazetach opowiadając o szkodliwości powołania WOT i ustanowienia w Polsce baz amerykańskich to trudno traktować ich poważnie. No ale oni cały czas są zapleczem kadrowym PO na wypadek jej powrotu do władzy i tak gadać muszą. Gorzej gdyby wierzyli w to co mówią.
  Ale może jest jak z dzikami.

 436. teo
  8 grudnia o godz. 0:33

  „Śmieszy mnie tylko TVPiS Info, które robi z tego taką wiadomość. Nie podaje, czy ASF będzie zatrzymana pod rządami „dobrej zmiany”.

  AFS wkroczyła do Polski w 2012 roku, rządziła wówczas PO. Zatrzymywanie AFS polegało wówczas na wzmożonych kontrolach w przejściach granicznych na wschodzie. 🙂 A dziki jak to dziki, wybierały raczej zieloną granicę.

 437. Mauro (…..)
  Nie rozpędzaj się w swych bajdurkach.
  Wyjaśnij może, skąd wziąłeś tę bzdurę, że WOT jest pod SGWP. (O 18 województwach w Polsce nie wspominając).

  Wszystko twoje bajdurki wyślizgane jakieś. Po powierzchni. Co o bezsensie Pisowskiej wojny z „establishmentem III RP”?
  60 wyrzutni i 180 pocisków przeciwpancernych Javelin dostaną wojska obrony terytorialnej, a nie wojska operacyjne, które nie mają w ogóle tej nowoczesnej broni. – Koncepcja walki WOT z czołgami to przepis na masakrę – komentują oficerowie Sztabu Generalnego.
  Jeśli chciałby pan zapytać, jaka jest w Sztabie Generalnym opinia na temat zakupu javelinów przez MON dla terytorialsów, to odpowiedź brzmi: „Paranoja” – mówi nam wysoki rangą oficer. – Zapewne nikt tego nie powie głośno, bo szef sztabu gen. Rajmund Andrzejczak wie, że WOT są ulubieńcem PiS i ministra Mariusza Błaszczaka.

  WOT są oficjalnie w strukturze polskiej armii, ale podlegają bezpośrednio ministrowi obrony narodowej. I tak ma pozostać do czasu osiągnięcia przez WOT gotowości bojowej. – Sztab Generalny nie ma obecnie większego wpływu na proces formowania terytorialsów, w tym na zakupy uzbrojenia, o których jest jedynie informowany – ujawnia oficer ze Sztabu Generalnego. Nasi rozmówcy twierdzą, że koncepcja, by WOT przeciwstawiały się samodzielnie jednostkom pancernym przeciwnika, to „gotowy przepis na masakrę”.

  Gen. Kukuła twierdzi też, że javeliny znajdą się na wyposażeniu plutonów i kompanii, natomiast na poziomie batalionów i brygad będą używane pociski Spike z Meska w Skarżysku-Kamiennej. Problem w tym, że w trakcie weekendowych ćwiczeń WOT bardzo trudno wyszkolić operatorów takiego sprzętu, by w pełni wykorzystać jego zalety. Zawodowi wojskowi twierdzą, że trwa to prawie rok.

  WOT powstały za rządu PO-PSL, ale to za czasów PiS i Antoniego Macierewicza przekształcono je w nowy rodzaj sił zbrojnych. Do 2019 r. miały liczyć 53 tys. żołnierzy. Taki plan ma również obecny szef MON Mariusz Błaszczak, ale w tym roku liczba żołnierzy WOT prawdopodobnie przekroczy 21 tys. Gen. Kukuła zaznaczył niedawno, że ze względu na mniejsze możliwości naboru w niektórych województwach zamiast brygady powstaną jedynie bataliony.

  Obecnie gen. Wiesław Kukuła powtarza, że strategiczna koncepcja to stworzenie lekkiej piechoty. Zawodowi oficerowie uważają, że WOT powinny być uzupełnieniem jednostek operacyjnych i zajmować się ochroną i przeciwdziałaniem sabotażowi.
  …..

  Mauro, podobno jesteś inteligentny.
  Przecież to czysta paranoja, co Macierewicz zrobił, i co Błaszczak kontynuuje, po czujnym okiem Zwierzchnika SZ, drDudy.

 438. mag
  7 grudnia o godz. 22:52
  Pełna zgoda! Czas Polski Ludowej był czasem moim i mojego pokolenia. Na inny nie miałem wyboru. Patrząc z dzisiejszej perspektywy / nie z marketu/ wydaje się, że żyłem w raju kulturowym, w czasie tworzenia. Pozdrawiam

 439. Mauro Rossi
  8 grudnia o godz. 0:26
  Jeśli przy ekshumacji szczątków znaleziono niemiecką amunicje, po czym natychmiast prace przerwano, to nadal nie wiemy co się stało. Ale możemy się domyślać. Mimo to elity III RP natychmiast zaczęły akcję przepraszania myśląc, że chodzi o jednostkowe wydarzenie i że w ten sposób spacyfikują środowiska żydowskie w USA, ale nie, tu się oszukali. Jedwabne miało stać się światowym symbolem nieprawdziwej tezy, że za holocaust współodpowiedzialni są Polacy. A jak ktoś wątpi to mu się przypomni korowód polskojęzycznych przepraszaczy, z urzędującym prezydentem Kwaśniewskim na czele. Jakie mogą być konsekwencje dla państwa, którego jesteś obywatelem oceń sam.

  Mój komentarz
  1) Typowa argumentacja i logika PiSowska – znaleziono niemiecką amunicję w Jedwabnem, więc nie wiemy co tam się stało.

  O tym, że zamordowano tam kilkaset Żydow, Rossi ani słowem nie wspomniał. Że zabójcami byli sąsiedzi, mieszkańcy Jedwabnego i okolic, Rossi ani słowa. O tym, że Jedwabne, to nie jedyny przypadek, pogromy Żydów w tym czasie odbywały się w okoliczny miejscowościach, Rossi ani słowa.

  2) Rossi wskazuje, że Kwaśniewski w Jedwabnem przepraszał za Holocaust i sugeruje, że z tego przepraszania mogą być konsekwencje dla państwa i zaleca tejotowi rozpatrzenie tych konsekwencji. Rossi osłania swoje insynuacyjne wywody interesem państwa. Typowa metoda PiSowców.

  To, że Gross w swojej książce postawił tezę, że pogrom w Jedwabnem jest przykładem i potwierdzeniem udziału (we współpracy z Niemcami) Polaków w Holocauście, nie oznacza, że prezydent Kwaśniewski przepraszał w Jedwabnem za Holocaust.

  Kwaśniewski w Jedwabnem przepraszał za zbrodnie w Jedwabnem, a nie za Holocaust.

  Zbrodnie w Jedwabnem i okolicach odbyły się za przyzwoleniem i poduszczeniem niemieckich okupantów, tuż po wyparciu wojsk i władz radzieckich z tych terenów. Niemcy postanowili wykorzystać głębokie uprzedzenia rasowe i szeroko uznawany wśród miejscowych ludzi pogląd o rzekomym decydującym i masowym udziale Żydów w zdradzie państwa polskiego na tych ziemiach, na co dowodem miał być rzekomo masowy udział miejscowych Żydów w przejęciu władzy na tym terenie przez bolszewików, ścisła współpraca wszystkich Żydów z nimi, np. przy sporządzaniu list wrogów ludu, itd. Takie nastroje były wśród ludności miejscowej.

  3) Rossi argumentuje – jedno jest jasne – nadal nie wiemy, co w Jedwabnem się zdarzyło.
  I zachęcająco postuluje – trzeba to wyjaśnić.
  Argumentacja podobna jak przy katastrofie smoleńskiej. Raporty o katastrofie są fałszywe, a więc zaszło tam coś innego niż katastrofa. Opowieść Grossa o Jedwabnem jest fałszywa, a więc zaszło tam coś innego niż pogrom.
  W Jedwabnem były trupy, były jakieś akcje ukarania zdrajców typu samosądy, czy zabijanie z podżegania i przymusu ale toć trzeba to wszystko porządnie wyjaśnić – tak sugeruje Rossi.
  Gmatwanie, plątanie, zapieranie się w żywe oczy, że tak nie było, bo znaleziono niemieckie łuski, bo w grobie nie było 1600 osób, a 250, a ekshumacji zabronili rabini (chcą ukryć prawdę), itd.
  Dla Rossiego nie jest istotne, że zaszło tam morderstwo pogromowe, lecz fakt, że nie znaleziono 1600 ofiar jak wyliczył Gross, a tylko 250.
  Pzdr, TJ

 440. ,
  ,
  ,
  Jestem przeciw uczeniu posługiwania się komputerem.
  Ktoś musi zajmować się gospodarką odpadami.

 441. @legat
  9 grudnia o godz. 12:19

  Może masz rację, ale tu nie chodzi o to, że liczby mogą nie być poprawne, tylko o wskazanie na niesamowitą złożoność świata (planety Ziemia) i tego. że nie możemy, w swojej pysze, ocenić jakie są/będą konsekwencje naszych działań, szczególnie jeżeli weźniemy pod uwagę długie okresy czasu.

css.php